Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

978. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Bela krajina, stran 2613.

Na podlagi zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/I/94 in 8/96), 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03, uradno prečiščeno besedilo) sta Občinski svet občine Črnomelj na 10. redni seji dne 16. 12. 2003 in Občinski svet občine Semič na 10. redni seji dne 5. 2. 2004 sprejela
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Bela krajina
1. člen
V odloku o ustanovitvi lokalne turistične organizacije (Uradni list RS, št. 2/02) se spremeni naziv ustanovnega akta in se upoštevajoč spremembe na novo glasi:
"O D L O K
o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina"
2. člen
V odloku se v 1. členu prvi in drugi odstavek spremenita, tako, da se glasita:
"S tem odlokom, ki ga sprejemajo v enakem besedilu občini:
A) Občina Črnomelj,
B) Občina Semič;
(v nadaljevanju: ustanoviteljici)
se določi način izvajanja dejavnosti razvoja in pospeševanja turizma in podjetništva na območju občin ustanoviteljic."
"S tem odlokom Občina Črnomelj, Trg svobode 3, p. Črnomelj in Občina Semič, Štefanov trg 9, p. Semič, ustanavljata javni zavod za izvajanje nalog lokalne turistične organizacije in lokalnega podjetniškega centra z namenom načrtovanja, organiziranja in izvajanja promocijskih in informativnih dejavnosti na območju občin ustanoviteljic, z namenom spodbujanja razvoja turizma in podjetništva, pospeševanja trženja turističnih in drugih storitev ter za sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami."
3. člen
Prva dva stavka 2. člena se spremenita in na novo glasita:
"Ime javnega zavoda je: Razvojno informacijski center Bela krajina."
"Skrajšano ime je: RIC Bela krajina."
Spremeni se zadnji stavek prvega odstavka tako, da se na novo glasi:
"Zavod je pravna oseba javnega prava in ima svoj pečat. Pečat je pravokotne oblike, širok 5 cm in visok 1,5 cm z izpisanim imenom zavoda in sedežem zavoda. Ime zavod je izpisano z velikimi tiskanimi črkami, sedež pa z malimi pisanimi črkami. Število pečatov, pooblastilo za uporabo, način varovanja ipd. se določi s statutom zavoda."
4. člen
V 2. členu se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
"Notranja organizacijska struktura zavoda se določi s statutom zavoda.
V okviru zavoda delujeta naslednji organizacijski enoti:
– lokalna turistična organizacija s turistično informacijskim centrom;
– lokalni podjetniški center."
5. člen
V 3. členu se doda nove odstavke, ki se glasijo:
"Soustanoviteljice zavoda so lahko tudi druge lokalne skupnosti.
Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih ustanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.
Zavod se lahko v okviru svoje dejavnosti vključuje in povezuje tudi v druge pravno organizacijske oblike ustanovljene na širšem območju, za kar mora pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljic."
6. člen
V 4. členu se spremeni besedilo prve, četrte, šeste, osme in desete alinee, ki se na novo glasijo:
"– pripravljanje in izvajanje strategije razvoja turizma in malega gospodarstva,
– informiranje v okviru turistično in poslovno informacijskih centrov,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občin ustanoviteljic,
– raziskovanje in analiziranje (trg, učinki delovanja),
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinške, informacijske in promocijske dejavnosti (sejmi, borze, prireditve ipd.),"
Črta se besedilo enajste, trinajste, štirinajste, šestnajste in sedemnajste alinea.
Dodajo se nove alinee, ki se glasijo:
"– na podlagi drugih predpisov in pogodb upravljanja naravnih vrednot zavarovanih območij in kulturnih spomenikov,
– svetovanje in pomoč pri pridobivanju sofinanciranja za posamezne projekte iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih virov,
– opravljanje storitev za pravne osebe in podjetnike posameznike (svetovanje in posredovanje raznih informacij, pomoč pri izdelavi in uresničitvi razvojnih projektov, pomoč in svetovanje pri pridobitvi finančnih virov, pomoč pri izdelavi in pripravi dokumentacije za pridobitev posojil in nepovratnih sredstev ipd.),
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju razvoja in raziskav,
– pomoč in svetovanje pri trženju proizvodov in storitev,
– organiziranje in izvajanje usposabljanja,
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi subjekti s področja turizma in malega gospodarstva,
– pripravljanje in aktiviranje razvojnih projektov,
– sodelovanje pri prostorskem planiranju,
– pripravljanje razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske unije,
– koordinacija med vsemi subjekti, ki vplivajo na razvoj turizma in malega gospodarstva,
– vključevanje in sodelovanje z garancijskim skladom,
– izvajaje nalog, ki jih bo na zavod prenesel ustanovitelj in so namenjene za razvoj in pospeševanje turizma in malega gospodarstva,
– izvajanje programov, ki jih bo na zavod prenesle občine ustanoviteljice ali druge pravne osebe."
7. člen
V 5. členu se pri navedbi dejavnosti iz skupine G dodajo še naslednje:
"G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajalen."
Pri navedbi dejavnosti iz skupine H se dodajo naslednje dejavnosti:
"H/55200 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih dejavnosti."
Pri navedbi dejavnosti iz skupine K se dodajo še naslednje:
"K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/70.300 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
K/70.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
K/72.300 Obdelava podatkov,
K/74.832 Prevajanje,
K/72.400 Dejavnost povezana s podatkovnimi bazami,
K/71.401 Izposoja športne opreme,
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,
K/73. Raziskovanje in razvoj."
Pri navedbi dejavnosti iz skupine L se dodajo še naslednja:
"L/75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti."
Pri navedbi dejavnosti iz skupine L se dodajo še naslednja:
"O/91.12 Dejavnost strokovnih združenj,
O/92.251 Dejavnost muzejev,
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine,
O/92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov."
8. člen
V 6. členu se beseda obeh zamenja z besedo "vseh".
9. člen
V 8. členu se v tretji alinei besedi strokovni svet zamenjata z besedama "programski svet".
10. člen
V 9. členu se črtata spremeni prvi odstavek, ki se na novo glasi:
"Svet zavoda ima največ enajst članov, in sicer:
– ustanoviteljica Občina Črnomelj ima tri predstavnike,
– ustanoviteljica Občina Semič ima dva predstavnika,
– en predstavnik turističnih društev, ki delujejo na območju občin ustanoviteljic,
– en predstavnik Območne obrtne zbornice Črnomelj,
– enega člana imenujejo delavci zavoda,
– tri člane imenujejo člani zavoda od katerih je vsaj en član iz Občine Semič."
Črta se drugi odstavek 9. člena, ki se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
"Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti, predstavnika turističnih društev imenujejo turistična društva, ki delujejo na območju občin ustanoviteljic, predstavnika Območne obrtne zbornice Črnomelj imenuje upravni odbor Območne obrtne zbornice.
Določilo pete alinee stopi v veljavo, ko ima zavod zaposlena najmanj dva delavca.
Določilo šeste alinee prejšnjega odstavka o imenovanju članov sveta zavoda izmed članov zavoda se začne uporabljati, ko bo imel zavod najmanj petnajst članov, ki izvolijo enega člana v svet zavoda. Ko število doseže trideset, imenujejo člani zavoda še dva člana sveta zavoda. Imenovanje se izvede na občnem zboru članov."
11. člen
V 11. členu se v sedmi alinei besedi strokovni svet zamenja z besedami "programski svet".
12. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
"Direktorja zavoda imenujejo in razrešujejo na podlagi javnega razpisa občinski sveti občin ustanoviteljic. Postopek javnega razpisa, pogoji, način imenovanja in razrešitve direktorja so določeni z zakonom in s tem odlokom.
Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic, pa v imenovanje občinskim svetom predlagajo enotnega kandidata.
Direktorja se imenuje za obdobje petih let, ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana."
13. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
"Za direktorja zavoda je lahko imenovan kdor aktivno obvlada dva svetovno priznana jezika, predloži program dela za mandatno obdobje, ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela in izpolnjuje enega od spodaj navedenih pogojev glede izobrazbe:
– ima univerzitetno visokošolsko izobrazbo in dve leti delovnih izkušenj;
– ima visokošolsko izobrazbo in štiri leta delovnih izkušenj;
– ima višješolsko izobrazbo in najmanj šest let delavnih izkušenj;
– ima srednješolsko izobrazbo in najmanj osem let delovnih izkušenj.
Za delovne izkušnje se šteje, da je kandidat delal na področju turizma ali podjetništva ali na drugih vodstvenih delovnih mestih."
14. člen
Pred 16. členom se naziv poglavja Strokovni svet zamenja z besedilom "Programski svet".
15. člen
Prvi stavek 16. člena se črta in se zamenja z naslednjim besedilom:
"Zavod ima programski svet, ki je strokovno posvetovalno telo.
Programski svet ima največ pet članov."
Drugi odstavek postane tretji, tretji četrti in v besedilu obeh odstavkov se beseda strokovnega zamenja z besedo "programskega".
V drugem odstavku, sedaj tretjem se doda naslednji stavek:
"Člani programskega sveta morajo imeti najmanj peto stopnjo izobrazbe."
16. člen
V 17. členu se beseda strokovnega zamenja z besedo "programskega".
Doda se dva nova odstavka z naslednjim besedilom:
"Naloge programskega sveta so predvsem:
– obravnava vprašanj s področja strokovnega dela zavoda,
– določanje strokovnih podlaga za programe dela in razvoja agencije,
– dajanje mnenj, predlogov, pobud in usmeritev glede organizacije dela, pogojev za razvoj dejavnosti svetu in direktorju zavoda.
Podrobnejše naloge programskega sveta, sestava, način imenovanja in trajanje mandata članov določa statut zavoda."
17. člen
V prvem odstavku 19. člena se besedilo spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
"Člani zavoda so zainteresirane pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost ter sobodajalci in tisti kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost in imajo v občinah ustanoviteljicah svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti, turistična in druga društva, ki delujejo na področju turizma ter druge zainteresirane pravne osebe, katerih dejavnost je posredno vezana na turistično dejavnost."
Črta se drugi, tretji in četrti odstavek in se jih nadomesti z naslednjim besedilom:
"Člani zavoda so tudi drugi zainteresirani samostojni podjetniki in obrtniki ter mala in srednja podjetja, ki imajo v občinah ustanoviteljicah svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti, Območna obrtna zbornica Črnomelj ter druge zainteresirane pravne osebe.
Članstvo se pridobi na podlagi pristopne izjave, ki jo zainteresirani izročijo direktorju.
Druge pravice in obveznosti se natančneje opredelijo v statutu zavoda."
18. člen
V prvem stavku 20. člena se besedi strokovnega sveta nadomesti z besedama "programski svet".
19. člen
Črta se odstavek 21. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
"Člani zavoda imajo naslednje pravice in obveznosti:
– sodelovati pri delu zavoda v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda;
– dostop do podatkov in pravica do storitev služb zavoda pod pogoji, ki jih določi svet zavoda;
– pravica do informiranosti o aktivnostih in projektih zavoda na način, ki ga določi svet zavoda;
– izpolnjevanja sprejetih programskih, finančnih in drugih obveznosti ter upoštevanje določb aktov in sklepov organov zavoda;
– s plačevanjem članarine sodelujejo pri zagotavljanju sredstev za delovanje javnega zavoda;
– obveznosti izogibati se vseh dejanj, ki bi pomenila nelojalno konkurenco drugim članom zavoda.
Druge pravice in obveznosti se natančneje opredelijo v statutu zavoda."
20. člen
V 22. členu se črta druga alinea prvega odstavka in se jo nadomesti z novo, ki se glasi:
"– sredstva iz naslova javnih razpisov na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni,"
Dopolni se tretja alinea tako, da se na novo glasi:
"– prostovoljni finančni prispevki članov in ustanoviteljic ter prihodek iz članarine, ki jo plačujejo člani zavoda. Višina in način plačila članarine se natančneje določi s statutom zavoda;"
Črta se četrta alinea in se jo nadomesti z novo, ki se glasi:
"– sredstva zainteresiranih subjektov, ki so pripravljeni združevati sredstva z namenom doseganja in uresničevanja lastnih interesov pri razvoju svoje dejavnosti,"
Črta se peta alinea in se jo nadomesti z novo, ki se glasi:
"– sredstva Slovenske turistične organizacije in druga sredstva državnega proračuna,"
Pred zadnjo alineo se dodajo tri nove alinee. S tem šesta, zadnja alinea postane osma. Besedilo dveh novih alinei, ki se glasijo:
"– sredstva dogovorjena za posamezne projekte,
– lastni prihodki zavoda,"
Vsebina petega odstavka se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
"Občina Črnomelj bo za delovanje javnega zavoda zagotovila primeren poslovni prostor in pisarniško ter drugo osnovno tehnično opremo. Občina Semič bo pa zagotovila prostor, pisarniško in drugo opremo glede na potrebe delovanja turistično informativnega centra v Občini Semič."
21. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni, tako, da se na novo glasi:
"Morebitni presežek prihodkov nad odhodki javnega zavoda se uporabi izključno za opravljanje in razvoj dejavnosti javnega zavoda v skladu z letnim programom."
Doda se nov odstavek z naslednjim besedilom:
"O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve manjkajočih sredstev odloča svet zavoda s soglasjem ustanovitelja."
22. člen
V prvem odstavku 26. člena se spremni šesta alinea tako, da se na novo glasi:
"– vključevanju v druge pravno organizacijske oblike.
Besedilo četrte alinee se črta in se nadomesti z novo alineo, ki se glasi:
"– ustanoviteljskim pravicam in obveznostim novih ustanoviteljev"
V drugem odstavku se dodata štiri nove alinee, ki se glasijo:
"– zagotavljajo sredstva za dejavnost zavoda v okviru sprejetega plana;
– zagotavljajo sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov zavoda, ki obsegajo najmanj sredstva za plače in druge nujne izdatke za zaposlene ter druge materialne stroške za osnovno obratovanje kolikor zavod teh sredstev ne more zagotoviti drugače;
– imenujejo in razrešujejo direktorja zavoda."
– zagotavljajo prostorske pogoje za delo zavoda."
Zadnji odstavek se spremeni in nadomesti z naslednjim besedilom:
"Ustanoviteljice se zavezujejo, da se bodo o zadevah, vezanih na dejavnost zavoda, usklajevale z javnim zavodom."
Na koncu besedila tega člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
"Ustanoviteljske pravice izvršujejo občinski sveti občin ustanoviteljic"
23. člen
Črta se 31. člen in s tem 32. člen postane 31. člen.
24. člen
Doda se 32., 33. in 34. člen h končnim in prehodnim določbam, katerih vsebina se glasi:
Vsebina 32. člena se glasi:
"V obdobju do dokončnega oblikovanja javnega zavoda in imenovanja njihovih organov občini ustanoviteljici zagotavljata sredstva za osnovno delovanje javnega zavoda na osnovi refundacije stroškov ali neposredno iz proračuna občin ustanoviteljic, če je tako posebej dogovorjeno. Sredstva zagotavljata občini ustanoviteljici praviloma v razmerju določenem v tretji alinei tega 22. člena tega odloka."
Vsebina 33. člena se glasi:
"Imenovani vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v roku enega meseca od veljavnosti tega odloka predlagati vpis sprememb v sodni register.
Razpis za direktorja se izvede v roku dveh mesecev od veljavnosti tega odloka. Za izvedbo postopa javnega razpisa je zadolžena Občina Črnomelj."
Vsebina 34. člena se glasi:
"Uradno prečiščeno besedilo odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina je sprejeto, ko ga sprejmeta v enaki vsebini obe občini. Za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi Občina Črnomelj. Uradno prečiščeno besedilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije."
25. člen
Ta odlok o spremembi odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v obliki uradno prečiščenega besedila.
Št. 333-01-11/2001
Črnomelj, dne 16. decembra 2003.
 
Št. 333-01-01/2001
Semič, dne 5. februarja 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
 
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost