Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

954. Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, stran 2599.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 4. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
A K T A
o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva
1. člen
V Aktu o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 96/00 in 108/00) se črta tretji odstavek 4. člena.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se prva in tretja alinea spremenita tako, da se glasita:
»– 75.13 – Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
– 65.22 – Drugo kreditiranje«.
V drugem odstavku se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vlaganje ali sofinanciranje poslovne infrastrukture (pospeševalni centri, tehnološki parki, obrtne, podjetniške in proste cone);«.
Na koncu pete alinee se pika nadomesti z vejico in se za njo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– dajanje premij.«.
3. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik nadzornega sveta je minister, pristojen za gospodarstvo.«.
4. člen
V prvem odstavku 17. člena se v drugi alinei besedilo »poslovno poročilo« nadomesti z besedilom »letno poročilo« in za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– daje soglasje upravi k izbiri zunanjega revizorja;«.
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alinea postanejo peta, šesta, sedma in osma alinea.
5. člen
V tretjem odstavku 26. člena se zadnji stavek spremeni tako, da glasi:
»O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.«.
6. člen
V 31. členu se besedilo »ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za gospodarstvo«.
7. člen
V prvem odstavku 32. člena se besedilo »minister za malo gospodarstvo in turizem« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za gospodarstvo«.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 408-06/2001-20
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2003-2111-0003
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost