Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

944. Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, stran 2570.

Na podlagi petega odstavka 177. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) in šestega odstavka 81. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 72/98, 89/99, 11/01 in 75/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
1. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina
1. člen
Ta uredba določa vrste premičnin, ki se vpisujejo v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v nadaljnjem besedilu: register), njihovo enolično identifikacijo, postopek in vsebino vpisov v register ter v druge uradne evidence in listine, način vodenja, povezovanja in iskanja podatkov po registru ter tarifo o nadomestilu za opravljanje vpisov in vpoglede v register.
Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
2. člen
Register je javna knjiga, namenjena vpisu in objavi podatkov o zastavnih pravicah na premičninah, ki so zarubljene oziroma neposestno zastavljene, in ki imajo s to uredbo določen enolični identifikacijski znak.
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
3. člen
(1) Register vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
(2) AJPES vodi register tako, da na zahtevo notarjev, izvršiteljev in drugih organov, določenih z zakonom, zagotovi opravo vpisa v registru, vodi zbirko listin, na podlagi katerih je bil zahtevan vpis v register, in zagotavlja vpogled v podatke iz registra.
Uporabljeni pojmi
4. člen
(1) Pojmi, uporabljeni v tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. enolični identifikacijski znak predstavljajo podatki o premičnini, za katero je s to uredbo določeno, da se obvezno vpisuje v register;
2. plomba je vpis v register, s katerim se javno objavi, da je AJPES glede določene premičnine prejel zahtevo za vpis podatkov v register, ki pa ga še ni opravil;
3. oprava vpisa pomeni vsakršen vnos, izbris ali spremembo podatkov v registru;
4. upravičenec je vsaka oseba ali organ, ki lahko na podlagi zakona zahteva opravo vpisa v register;
5. referenčni registri so uradni registri, ki predstavljajo temeljno evidenco za podatke, ki se hkrati vpisujejo tudi v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin;
6. poslovni register je register, določen z Zakonom o poslovnem registru (Uradni list RS, št. 13/95);
7. številka zadeve je številka, ki jo AJPES določi za vsako terjatev, vpisano v registru;
8. objekt ima enak pomen kot po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).
(2) Kadar se ta uredba sklicuje na posamezne zakone, se določbe teh zakonov uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
Učinkovanje vpisov
5. člen
Vpis v register učinkuje od trenutka, ko je AJPES prejel zahtevo za ta vpis.
Publicitetni učinki vpisov
6. člen
Šteje se, da so v register vpisani podatki vsakomur znani od začetka uradnih ur AJPES v naslednjem delovnem dnevu po dnevu, ko je v registru vpisana plomba o prejemu zahteve za njihov vpis oziroma, če plomba ni vpisana, v naslednjem delovnem dnevu po dnevu, ko je v registru opravljen zahtevani vpis.
2. PODATKI, KI SE VPISUJEJO V REGISTER
Vrste podatkov
7. člen
V register se vpisujejo naslednje vrste podatkov:
1. podatki o premičninah;
2. podatki o zastaviteljih;
3. podatki o upnikih;
4. podatki o dolžnikih;
5. podatki o listinah, ki so podlaga za vpis;
6. podatki o rubežu;
7. podatki o zavarovani terjatvi;
8. podatki o javnih dražbah.
2.1. Podatki o premičninah
Premičnine, ki se vpisujejo v register
8. člen
V register se vpisujejo naslednje premičnine:
1. zaloge,
2. oprema,
3. motorna in tirna vozila, motorna kolesa ter prikolice in polprikolice,
4. živali,
5. premičnine, vpisane v referenčnih registrih.
Način vpisa
9. člen
(1) Premičnine se vpisujejo v register z enoličnim identifikacijskim znakom.
(2) Pri posamezni premičnini se v obsegu, ki ga omogočajo tehnična sredstva, lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vpišejo tudi drugi podatki, ki so namenjeni njeni identifikaciji.
(3) Če se premičnina ne zastavi kot celota, se vpiše tudi zastavljeni solastniški delež premičnine.
(4) AJPES ob opravi posameznega vpisa:
1. označi številko zadeve;
2. označi datum in čas prejema zahteve za vpis premičnine v register;
3. označi prepoved odtujitve in razpolaganja s premičninami, ki so zarubljene;
4. če so za zavarovanje iste terjatve zastavljene tudi druge premičnine, označi povezavo do teh premičnin;
5. če je premičnina večkrat zastavljena, označi vrstni red učinkovanja teh zastavitev.
Zaloge
10. člen
(1) Enolični identifikacijski znak zalog so oznake prostora, v katerem se zaloge nahajajo, in sicer:
1. parcelna številka nepremičnine in oznaka katastrske občine, v kateri se nahajajo, kot je vpisana v zemljiškem katastru;
2. identifikacijska številka objekta ali dela objekta, tako kot je vpisana v katastru stavb, če pa se objekt v ta kataster ne vpisuje, drug enolični identifikacijski znak, s katerim se ta objekt vpisuje v uradni evidenci takih objektov;
3. ulica, hišna številka, kraj in pošta, kjer se nahaja objekt.
(2) Če se zaloge ne nahajajo v objektu, se kot enolični identifikacijski znak navedejo samo podatki iz prve točke prejšnjega odstavka.
(3) Če zaradi nepopolnosti zemljiškega katastra, katastra stavb oziroma druge evidence objektov, vseh podatkov o prostoru, kjer se nahajajo zaloge, ni mogoče pridobiti, morajo biti v zahtevi za njihov vpis navedeni vsaj podatki iz ene izmed točk iz prvega odstavka tega člena, sicer se vpis ne sme opraviti.
(4) Pri vpisu zalog se mora poleg podatkov iz prejšnjih odstavkov navesti tudi vrsta zalog in njihova minimalna količina oziroma vrednost.
Oprema
11. člen
(1) Enolični identifikacijski znak opreme so oznake prostora, v katerem se nahaja oprema, in sicer:
1. parcelna številka nepremičnine in oznaka katastrske občine, v kateri se nahaja oprema, kot je vpisana v zemljiškem katastru;
2. identifikacijska številka objekta ali dela objekta, tako kot je vpisana v katastru stavb, če pa se objekt v ta kataster ne vpisuje, drug enolični identifikacijski znak, s katerim se ta objekt vpisuje v uradni evidenci takih objektov;
3. ulica, hišna številka, kraj in pošta, kjer se nahaja objekt.
(2) Če se oprema ne nahaja v objektu, se kot enolični identifikacijski znak navedejo samo podatki iz prve točke prejšnjega odstavka.
(3) Če zaradi nepopolnosti zemljiškega katastra, katastra stavb oziroma druge evidence objektov vseh podatkov o prostoru, kjer se nahaja oprema, ni mogoče pridobiti, morajo biti v zahtevi za njen vpis navedeni vsaj podatki iz ene izmed točk iz prvega odstavka tega člena, sicer se vpis ne sme opraviti.
(4) Pri vpisu opreme se mora poleg podatkov iz prejšnjih odstavkov navesti tudi vrsta opreme, datum njene izdelave, ime proizvajalca in namen njene uporabe.
(5) Opreme ni dopustno vpisati v register, če se v skladu s splošnim prepričanjem šteje za del druge stvari.
Motorna in tirna vozila, motorna kolesa ter prikolice in polprikolice
12. člen
(1) Enolični identifikacijski znak motornih in tirnih vozil, motornih koles ter prikolic in polprikolic (v nadaljnjem besedilu: vozila) so:
1. številka šasije;
2. leto izdelave.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko vpišejo tudi:
1. registrska označba, s katero so vozila vpisana v referenčnem registru;
2. ime proizvajalca;
3. model in tip vozila.
Živali
13. člen
(1) Enolični identifikacijski znak goveda so:
1. identifikacijska številka, s katero je žival vpisana v referenčnem registru;
2. spol;
3. pasma;
4. datum rojstva.
(2) Enolični identifikacijski znak kopitarjev je:
1. identifikacijska številka, s katero je žival vpisana v referenčnem registru;
2. spol.
(3) Enolični identifikacijski znak drobnice so:
1. identifikacijska številka, s katero je žival vpisana v referenčnem registru;
2. spol;
3. vrsta in pasma živali.
Premičnine, vpisane v referenčnih registrih
14. člen
Enolični identifikacijski znak premičnin, vpisanih v referenčnih registrih, ki ne vsebujejo podatkov o zastavnih pravicah, so tisti podatki, s katerimi so te premičnine enolično identificirane v teh registrih, razen če ni s to uredbo določeno drugače in niso zagotovljeni tehnični pogoji za vpis v register.
2.2. Podatki o upnikih, dolžnikih in zastaviteljih
Način vpisa
15. člen
(1) Upniki, zastavitelji in dolžniki, ki so fizične osebe, se vpisujejo v register z naslednjimi podatki:
1. ime in priimek;
2. rojstni datum;
3. stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, pošta, država);
4. EMŠO, če je fizična oseba domač državljan;
5. številka potnega lista oziroma osebne izkaznice in državljanstvo, če je fizična oseba tuj državljan.
(2) Upniki, zastavitelji in dolžniki, ki so pravne osebe, se vpisujejo v register z naslednjimi podatki:
1. firma oziroma ime;
2. sedež (ulica, hišna številka, kraj, pošta in država);
3. matična številka, če so vpisane v poslovnem registru;
4. davčna številka.
(3) V skladu z določbo prejšnjega odstavka se vpiše tudi tista fizična oseba, ki je vpisana v poslovnem registru, če je bila zastavna pravica ustanovljena v okviru opravljanja njene poslovne dejavnosti.
(4) Če je zastavljena premičnina, ki je v skupni lastnini, se pri vsakem od zastaviteljev tudi navede, da je skupni lastnik te premičnine, ter označijo medsebojne povezave med skupnimi lastniki.
2.3. Podatki o listinah, ki so podlaga za vpis
Način vpisa
16. člen
(1) Podatki o neposredno izvršljivem notarskem zapisu, v obliki katerega je bil sklenjen sporazum o ustanovitvi neposestne zastavne pravice, se vpišejo tako, da se navede:
1. ime, priimek in sedež notarja, ki je sestavil notarski zapis;
2. datum sestave notarskega zapisa;
3. številka notarskega zapisa.
(2) Če je notar zahteval vpis v register na podlagi listine, ki ni neposredno izvršljiv notarski zapis, se v register vpiše številka in datum izdaje te listine ter ime in naslov organa, ki je listino izdal.
(3) Če je notar zahteval vpis v register na podlagi izjave zastavnega upnika, se navede samo kratka vsebina te izjave in datum, ko je bila dana.
2.4. Podatki o rubežu
Način vpisa
17. člen
Rubež se vpiše tako, da se navedejo naslednji podatki:
1. datum in kraj oprave rubeža;
2. označba spisa pri izvršitelju oziroma pri drugemu pristojnemu organu;
3. ime, priimek in sedež izvršitelja oziroma drugega pristojnega organa;
4. opravilna številka sklepa o izvršbi ali zavarovanju oziroma druge odločbe;
5. datum izdaje sklepa o izvršbi ali zavarovanju oziroma druge odločbe;
6. naslov sodišča oziroma pristojnega organa, ki je izdal sklep o izvršbi ali zavarovanju oziroma drugo odločbo.
2.5. Podatki o zavarovani terjatvi
Način vpisa
18. člen
(1) Terjatve se vpišejo tako, da se navedejo naslednji podatki:
1. višina glavnice terjatve in valuta, v kateri je višina glavnice izražena, če pa višina ni določena, se navedejo podatki, na podlagi katerih se lahko ustrezno določi,
2. če se glavnica terjatve valorizira z valutno oziroma drugo valorizacijsko klavzulo, se navede tudi ta podatek,
3. če od terjatve pred njeno dospelostjo tečejo obresti, se navede tudi podatek o obrestni meri teh pogodbenih obresti,
4. datum zapadlosti glavnice terjatve, in sicer:
– če je zapadlost določena z rokom navedba zadnjega dneva tega roka;
– če se glavnica plačuje v več obrokih, se vpiše podatek o zadnjem dnevu roka zapadlosti zadnjega obroka;
– če zapadlost terjatve ni določena, se vpišejo podatki, na podlagi katerih se lahko ustrezno določi (npr. navedba, da je zapadlost terjatve odvisna od odpoklica upnika).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se terjatve, zaradi poplačila katerih je bil opravljen rubež v postopku prisilne izvršbe ali zavarovanja, vpišejo tako, da se navede denarni znesek, ki se izterjuje.
2.6. Podatki o javnih dražbah
Način vpisa
19. člen
Javna dražba se vpiše tako, da se navedejo naslednji podatki:
1. kraj, dan in ura dražbe;
2. poimenski seznam stvari, ki se bodo prodajale;
3. navedba, kje se stvari pred dražbo lahko ogleda;
4. vrstni red draženja in izklicna cena stvari (neobvezno).
3. ZAHTEVA ZA VPIS V REGISTER
Osebe, upravičene za vložitev zahteve
20. člen
(1) Zahtevo za vpis v register lahko vložijo samo osebe oziroma organi, za katere zakon tako določa.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vloži zahtevo za vpis podatkov iz 19. člena te uredbe vsaka oseba.
Listine, ki so podlaga za vložitev zahteve
21. člen
(1) Če ni z zakonom ali s to uredbo določeno drugače, vložijo notarji zahtevo za vpis nastanka, prenosa, spremembe ali prenehanja zastavne pravice v register na predlog vsake osebe, ki mu predloži naslednje listine:
1. odpravek neposredno izvršljivega notarskega zapisa o ustanovitvi, prenosu, spremembi ali prenehanju zastavne pravice, sestavljen za vpis v register;
2. pravnomočno sodno odločbo, s katero je sodišče ugotovilo obstoj, spremembo, prenos ali prenehanje zastavne pravice;
3. pravnomočno sodno odločbo, s katero je sodišče osebi, proti kateri se predlaga vpis, naložilo, da prizna svoj podpis na listini oziroma da izroči odpravek listine, na podlagi katere se lahko opravi vpis nastanka, prenehanja, prenosa ali spremembe zastavne pravice v registru;
4. pravnomočen sklep stečajnega sodišča o prenosu zastavljene premičnine upnikom, če je premičnina, ki je predmet sklepa, vpisana v register, oziroma kupoprodajno pogodbo, sklenjeno med stečajnim upraviteljem in kupcem, če je premičnina, ki je predmet te pogodbe, vpisana v register, skupaj s potrdilom stečajnega upravitelja o plačilu kupnine;
5. pravnomočen sklep o dedovanju;
6. druge javne ali po zakonu overjene listine ter dokončne in pravnomočne odločbe, če zakon določa, da se na njihovi podlagi pridobijo, prenesejo, spremenijo ali prenehajo zastavne pravice.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka notar zahteva vpis v register tudi na podlagi izrecne in nepogojne izjave zastavnega upnika, ki je vpisan v registru, da dovoljuje:
– vpis izbrisa njegove zastavne pravice iz registra,
– vpis novega zastavnega upnika namesto njega, ker je bila na novega zastavnega upnika prenesena njegova, v registru vpisana zavarovana terjatev.
Podpis upnika na listini o izjavi iz prejšnjega stavka mora biti overjen pred notarjem.
(3) Listine iz prejšnjih odstavkov morajo biti v izvirniku ali overjenem prepisu, če zakon ali ta uredba ne določa drugače.
(4) Izvršitelji vložijo zahtevo za vpis v skladu s pravilnikom, ki ureja opravljanje službe izvršiteljev.
Vložitev več zahtev za vpis na podlagi ene listine
22. člen
Na podlagi ene listine se lahko zahteva več vpisov, če vsi temeljijo na tej listini.
Listine, ki so bile že vložene pri AJPES
23. člen
Če se zahteva vpis podatkov na podlagi listine, ki je bila pri opravi predhodnih vpisov že vložena v zbirko listin pri AJPES, zadošča, da upravičenec v zahtevi za vpis navede samo številko zadeve, ki jo je AJPES določil v zvezi s to listino, ter oznako te listine.
Prepoved vložitve zahteve
24. člen
(1) Notar ne sme zahtevati vpisa nastanka zastavne pravice v register v naslednjih primerih:
1. če se zahteva vpis na podlagi odpravka neposredno izvršljivega notarskega zapisa in zastavitelj:
– v primeru vpisa premičnin iz 12., 13. in 14. člena z javno ali po zakonu overjeno listino ne izkaže svoje lastninske pravice na premičnini, ki je predmet zastave;
– v primeru vpisa premičnin iz 10. in 11. člena z izpiskom iz zemljiške knjige ali drugimi listinami ne izkaže svoje pravice do uporabe prostora, v katerem se te premičnine nahajajo;
razen če notar lahko pridobi podatek o lastninski pravici oziroma pravici do uporabe iz referenčnih registrov;
2. če je premičnina, ki je predmet sporazumne zastave, v registru že vpisana kot zastavljena in v registru vpisani zastavni upniki niso dali soglasja za kasnejšo zastavitev te premičnine (176. člen Stvarnopravnega zakonika);
3. če je premičnina, ki je predmet sporazumne zastave, v registru že vpisana kot zarubljena;
4. če so nastopili učinki začetka stečajnega postopka nad zastaviteljem, razen:
– če to zahteva stečajni upravitelj zaradi izpolnitve obveznosti iz obojestransko odplačne pogodbe, sklenjene pred začetkom stečajnega postopka;
– če se zahteva vpis na podlagi sodne odločbe, ki je postala pravnomočna pred začetkom stečajnega postopka, s katero je sodišče osebi, proti kateri se predlaga vpis, naložilo, da izroči odpravek listine, na podlagi katere se lahko opravi vpis nastanka zastavne pravice v registru;
– če se zahteva vpis na podlagi listin iz 2., 5. in 6. točke prvega odstavka 21. člena te uredbe, ne glede na to, kdaj so postale pravnomočne.
(2) Podpis zastavnih upnikov na listini o soglasju iz 2. točke prejšnjega odstavka mora biti overjen pred notarjem.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka 29. člena te uredbe, listin iz prve in druge alinee 1. točke prvega odstavka tega člena ni potrebno priložiti zahtevi za vpis v register.
Zahteva za vpis na podlagi združitve oziroma delitve gospodarskih družb
25. člen
(1) Če je zastavna pravica prešla na prevzemno družbo na podlagi pripojitve, zahteva notar vpis novega zastavnega upnika na predlog vsake osebe, ki mu predloži sklep o vpisu pripojitve v register.
(2) Določba iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi v primeru prenosa premoženja na Republiko Slovenijo oziroma lokalno skupnost.
(3) Če je zastavna pravica prešla na prevzemno družbo na podlagi delitve, zahteva notar vpis novega zastavnega upnika na predlog vsake osebe, ki mu predloži delitveni načrt s potrdilom registrskega sodišča, da je bila delitev v sodni register vpisana na predlog tega načrta, in sklep o vpisu delitve v sodni register.
Zahteva za izbris zastavne pravice zaradi prenehanja zastavnega upnika, ki je pravna oseba
26. člen
(1) Če je pravna oseba, ki je v register vpisana kot zastavni upnik, prenehala zaradi zaključka stečajnega postopka oziroma likvidacije ali zaradi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ali če je prenehala brez pravnega naslednika na drug način, zahteva notar izbris zastavne pravice na predlog vsake osebe, ki mu predloži javno listino, ki dokazuje takšno prenehanje zastavnega upnika.
(2) Če je bila oseba iz prejšnjega odstavka vpisana v sodni register na območju Republike Slovenije, je listina iz prejšnjega odstavka pravnomočen sklep registrskega sodišča o izbrisu iz sodnega registra oziroma pravnomočen sklep stečajnega sodišča o zaključku stečajnega postopka.
Zahteva za vpis spremembe podatkov o upnikih, dolžnikih in zastaviteljih
27. člen
(1) Zahtevo za vpis spremembe podatkov o upnikih, dolžnikih oziroma zastaviteljih, ki so fizične osebe, vloži notar na predlog vsake osebe, ki mu predloži dokončno odločbo pristojnega organa o spremembi teh podatkov oziroma izpisek iz matične knjige oziroma registra prebivalstva, iz katerega izhaja ta sprememba.
(2) Zahtevo za vpis spremembe podatkov o upnikih, dolžnikih oziroma zastaviteljih, ki so pravne osebe vloži notar na predlog vsake osebe, ki mu predloži sklep o vpisu teh sprememb v sodni register oziroma izpisek iz sodnega registra, iz katerega izhaja ta sprememba. Če pa pravna oseba ni vpisana v sodnem registru, se smiselno uporablja prejšnji odstavek.
Oblika notarjeve zahteve za vpis
28. člen
Notarji vložijo zahtevo za opravo vpisa v register v obliki in pod tehničnimi pogoji, ki jih na predlog AJPES in v soglasju z Notarsko zbornico Slovenije predpiše minister za pravosodje s posebnim navodilom.
Način vložitve zahteve za vpis
29. člen
(1) Zahteva za opravo vpisa se vloži priporočeno po pošti ali neposredno pri tisti izpostavi AJPES, ki je pristojna za območje, v katerem ima upravičenec sedež ali poslovno oziroma organizacijsko enoto (v nadaljevanju: pristojna izpostava AJPES).
(2) Zahtevi morajo biti priložene listine, na podlagi katerih se vlaga.
(3) Z dnem, ko AJPES vsem upravičencem zagotovi ustrezne tehnične možnosti, se zahteva za vpis v register vloži izključno z uporabo informacijske tehnologije. Od tega dne se po pošti ali neposredno pri pristojni izpostavi AJPES vložijo samo listine, na podlagi katerih se je vložila zahteva, in sicer v roku enega tedna od vložitve te zahteve.
(4) Če ima posamezen upravičenec zagotovljene ustrezne tehnične možnosti, lahko z uporabo informacijske tehnologije vloži tudi listine, na podlagi katerih je vložil zahtevo za vpis v register.
Zahteva za vpis javne dražbe v register
30. člen
(1) Zahteva za vpis javne dražbe se lahko vloži ne glede na to, ali se predmeti draženja vpisujejo v register ali ne.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega člena, obliko in način vložitve zahteve za vpis javne dražbe predpiše minister za pravosodje na predlog AJPES s posebnim navodilom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Naslednji dan po poteku dneva, na katerega je bila razpisana javna dražba, AJPES po uradni dolžnosti izbriše vse podatke o tej javni dražbi.
4. OPRAVLJANJE VPISOV
Vrstni red vpisov
31. člen
(1) Vpisi v register se opravljajo po vrstnem redu, ki se določi po trenutku, ko je AJPES prejel zahtevo za vpis.
(2) Če je zahteva za vpis poslana po pošti ali predložena v obliki listin neposredno pri izpostavi AJPES, se šteje, da jo je AJPES prejel v trenutku začetka uradnih ur AJPES v tistem dnevu, v katerem je zahteva prispela na AJPES.
Vpisi z istim vrstnim redom
32. člen
(1) Če je AJPES v zvezi s posamezno premičnino po pošti hkrati prejel več zahtev za vpis, imajo ti vpisi isti vrstni red.
(2) Dejstvo, da imajo vpisi isti vrstni red, AJPES navede v registru.
Vpis plombe
33. člen
(1) Plomba se vpiše tako, da se pri premičnini, na katero se zahteva za vpis nanaša, navedejo naslednji podatki:
1. številka zadeve;
2. trenutek prejetja zahteve za vpis, in sicer:
– če je zahteva poslana z uporabo informacijske tehnologije, se vpiše datum, ura, minuta in sekunda njenega prejetja;
– če je zahteva poslana po pošti ali predložena v obliki listin neposredno pri AJPES, se vpiše datum in ura njenega prejetja ter datum vpisa plombe v register;
3. vrsta podatkov, katerih vpis se zahteva (7. člen te uredbe) oziroma navedba, da zahteva za vpis glede določene vrste podatkov še ni popolna (tretji odstavek 36. člena te uredbe);
4. enolični identifikacijski znak za premičnino;
5. oznaka, da gre za plombo.
(2) Plomba se ne vpiše, če iz vsebine zahteve za vpis oziroma iz vsebine listin, na podlagi katerih se vlaga zahteva za vpis, ni mogoče ugotoviti, na katero v skladu s to uredbo enolično identificirano premičnino se nanaša. V tem primeru AJPES takoj obvesti upravičenca, da dopolni svojo zahtevo za vpis.
(3) Če je zahteva za vpis poslana AJPES z uporabo informacijske tehnologije, se plomba vpiše takoj, ko AJPES prejme to zahtevo.
(4) Če je zahteva za vpis poslana AJPES po pošti, se plomba vpiše najkasneje do začetka uradnih ur AJPES naslednjega delovnega dne po dnevu prejema zahteve za vpis. V tem primeru se plombe vpisujejo po vrstnem redu prejema zahtev za vpis.
(5) Po vpisu plombe v register notar v zvezi s premičnino, na katero se plomba nanaša, ne sme zahtevati novih vpisov na podlagi listin iz 1. točke prvega odstavka 21. člena te uredbe ter izjav iz drugega odstavka 21. člena te uredbe, vse dokler ta plomba ni izbrisana.
Izbris plombe
34. člen
AJPES po uradni dolžnosti izbriše plombo, ko je v registru opravljen vpis vseh obveznih in zahtevanih podatkov.
Pomotni vpis
35. člen
(1) Če je vpis po pomoti opravljen za napačno premičnino ali z napačnimi podatki, ga AJPES po uradni dolžnosti izbriše in hkrati ponovno opravi vpis za tisto premičnino ali s tistimi podatki, ki jih vsebuje zahteva za vpis.
(2) Za izbris pomotnega vpisa po prejšnjem odstavku ne veljajo določbe te uredbe o vrstnem redu oprave vpisov.
(3) Pri ponovnem vpisu po prvem odstavku tega člena se kot datum vpisa navede datum ponovnega vpisa.
(4) Če AJPES opravi vpis, ne da bi prejel zahtevo za vpis v register, se smiselno uporabljata prvi in drugi odstavek tega člena.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo, če je AJPES glede pomotoma vpisane premičnine ali drugih podatkov, pred odpravo pomote že prejel zahtevo za vpis njihove spremembe ali njihovega izbrisa.
Dopolnitev zahteve za vpis
36. člen
(1) Če zahteva za vpis ne vsebuje vseh z zakonom določenih podatkov, jih lahko pridobi in vpiše AJPES po uradni dolžnosti iz referenčnih registrov.
(2) Če AJPES iz referenčnih registrov ne pridobi manjkajočih podatkov, mora o tem takoj obvestiti upravičenca, ki je vložil zahtevo za vpis, da jo je potrebno dopolniti.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka AJPES vpiše samo pridobljene podatke ter omogoči njihovo javno dostopnost v skladu s pravili te uredbe, v plombi, ki se ne izbriše vse dokler ne pridobi tudi manjkajočih podatkov, pa navede, glede katere vrste podatkov (7. člen te uredbe) zahteva za vpis še ni popolna.
(4) Če so podatki iz referenčnih registrov v nasprotju s podatki, ki jih vsebuje zahteva za vpis, AJPES o tem takoj obvesti upravičenca, ki je vložil zahtevo za vpis, da lahko zahteva popravo teh podatkov.
(5) Podrobnejša pravila o načinu pridobivanja podatkov iz posameznega referenčnega registra določi AJPES v soglasju z organom, pristojnim za vodenje tega referenčnega registra.
Vnašanje podatkov v register
37. člen
(1) Podatki se vpisujejo v register z uporabo črk slovenske abecede in naslednjih črk mednarodne abecede: q, x, y, w.
(2) Osebno ime ali ime pravne osebe, ki vsebuje tuje črke z dodatnimi oznakami, ki se ne uporabljajo za vpis podatkov v skladu s prejšnjim odstavkom, se vpiše tako, da se dodatne oznake izpustijo.
(3) Za črke z dodatnimi oznakami se štejejo tiste tuje črke, ki imajo poleg znaka črke še dodatno oznako, ki se nahaja nad ali pod črko ter je v tujem jeziku njen sestavni del.
(4) Podatkom, ki vsebujejo dodatne oznake, se pri vpisu pripiše opombo, ki se glasi: "pri vpisu podatka so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene".
Potrdilo o vpisu
38. člen
(1) Po opravi vsakega vpisa AJPES izda potrdilo o opravljenem vpisu, ki vsebuje:
1. številko zadeve;
2. datum in čas, od katerega učinkuje vpis;
3. navedbo vseh vnesenih, spremenjenih oziroma izbrisanih podatkov, razen EMŠO in rojstnega datuma;
4. podatke o listini, ki je podlaga za vpis;
5. navedbo osebe, ki je zahtevala opravo vpisa.
(2) Potrdilo se pošlje priporočeno po pošti upravičencu, ki je zahteval vpis, ter upniku, dolžniku in zastavitelju. Potrdilo se lahko pošlje z uporabo informacijske tehnologije, če so izpolnjeni tehnični pogoji, ki jih na predlog AJPES predpiše minister za pravosodje s posebnim navodilom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Če AJPES ni pridobil podatkov o naslovu katere izmed oseb iz prejšnjega odstavka, ji pošlje potrdilo, ko pridobi te podatke.
Izbris stare zastavne pravice
39. člen
(1) Če je od dneva zapadlosti terjatve, v zavarovanje katere je bila vpisana zastavna pravica, preteklo več kot deset let, AJPES v register vpiše, da je zastavna pravica stara in da bo izbrisana, če zastavni upnik v roku treh mesecev od dneva tega vpisa ne bo pri notarju predlagal ohranitev vpisa stare zastavne pravice.
(2) AJPES o vpisu iz prejšnjega odstavka po pošti s priporočeno pošiljko ali z uporabo informacijske tehnologije še isti dan obvesti notarja, na zahtevo katerega je bila stara zastavna pravica vpisana, ter zastavnega upnika na naslov, ki je vpisan v registru.
(3) Če v roku treh mesecev od oprave vpisa iz prvega odstavka tega člena nihče ni predlagal ohranitve vpisa stare zastavne pravice, notar iz prejšnjega odstavka po uradni dolžnosti zahteva njen izbris iz registra. V tem primeru AJPES staro zastavno pravico takoj izbriše iz registra, ne glede na to, ali je zastavni upnik obvestilo iz prejšnjega odstavka prejel.
(4) Če je bila v roku iz prvega odstavka tega člena pri kateremkoli notarju predlagana ohranitev vpisa stare zastavne pravice, notar takoj po prejemu predloga vloži zahtevo za ohranitev vpisa stare zastavne pravice. V tem primeru AJPES izbriše vpis iz prvega odstavka tega člena ter postopek za izbris stare zastavne pravice ponovi po preteku nadaljnjih desetih let od tega izbrisa.
(5) Podpis zastavnega upnika na predlogu za ohranitev vpisa stare zastavne pravice mora biti overjen pred notarjem.
5. VODENJE REGISTRA IN ZBIRKE LISTIN
Informatizirana baza podatkov
40. člen
(1) Register se vodi kot centralna informatizirana baza podatkov tako, da se v njej vpisujejo in vzdržujejo vsi podatki, vpisani pri vseh izpostavah AJPES.
(2) Register se povezuje z referenčnimi registri tako, da je v okviru zakonskih pogojev in tehničnih možnosti omogočena izmenjava podatkov med njimi.
(3) V registru mora biti za vsak podatek, ki je bil vpisan, poleg podatkov o vsebini vpisa shranjen in dostopen tudi datum in čas prejetja zahteve za vpis ter podatki o osebi, ki je zahtevala vpis.
(4) Če se zaradi narave vpisa izbriše ali spremeni prej vpisani podatek, mora v registru ostati shranjen in dostopen tudi prej vpisani podatek ter datum in čas njegovega vpisa in izbrisa oziroma spremembe.
Zbirka listin
41. člen
(1) AJPES vodi zbirko listin, ki so podlaga za vpis v register.
(2) Zbirka listin se vodi za vsako posamezno številko zadeve posebej.
(3) Zbirka listin se lahko vodi tudi kot centralna informatizirana baza tako, da se podatki iz listine hranijo v elektronskem zapisu.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko AJPES listine, ki jih je prejel v papirnati obliki, po opravi njihovega prepisa na elektronski nosilec zapisa, komisijsko uniči in o tem sestavi zapisnik, če sta že pretekli dve leti od vpisa v register, opravljenega na podlagi teh listin.
(5) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo trije delavci AJPES, ki jih za to pooblasti direktor AJPES.
Vrnitev listine
42. člen
AJPES na zahtevo upravičencev vrne listine, ki so mu bile predložene v izvirniku in jih še vodi v papirnati obliki, če je na njihovi podlagi že opravil vpis in izdelal prepis te listine. V tem primeru AJPES na izvirnik listine zapiše, da je bil na njeni podlagi opravljen vpis v register in navede vsebino vpisa, na prepisu listine pa zaznamuje, da je bil izvirnik vrnjen upravičencem. Prepis listine AJPES vloži v zbirko listin.
Hramba listin
43. člen
Listine oziroma na elektronski nosilec prepisani podatki iz listin se hranijo še deset let po tem, ko so iz registra izbrisani podatki, ki so bili opravljeni na podlagi teh listin. Po preteku tega časa komisija, sestavljena v skladu z določbo petega odstavka 41. člena te uredbe, listine oziroma podatke uniči in o tem sestavi zapisnik.
6. JAVNOST REGISTRA
Javni podatki
44. člen
Podatki iz 7. člena te uredbe so javni.
Vpogled v register
45. člen
(1) Podatke, ki so s 44. členom te uredbe določeni kot javni, lahko vsak pri vseh izpostavah AJPES pregleduje in prepisuje ter zahteva njihov izpisek, vendar ne na način, ki bi omogočal ugotovitev, ali je določena oseba upnik, dolžnik oziroma zastavitelj pri katerikoli premičnini.
(2) Ne glede na omejitve, določene v prejšnjem odstavku, ima upnik, dolžnik in zastavitelj pravico do vpogleda, iskanja in izpiska vseh podatkov iz registra pri vseh izpostavah AJPES v zvezi z zadevami, pri katerih je kot tak vpisan.
(3) Vpogled v podatke iz 1., 5., 6., 7. in 8. točke 7. člena te uredbe je mogoč tudi preko spletnega portala AJPES, na način in pod tehničnimi pogoji, ki jih predpiše in objavi AJPES na svojem spletnem portalu, upoštevajoč omejitev iz prvega odstavka tega člena.
(4) Ne glede na omejitve, določene v prvem in tretjem odstavku tega člena, imajo pravico do vpogleda, iskanja in izpiska vseh podatkov iz registra AJPES, notarji, izvršitelji in drugi upravičenci za vložitev zahteve za vpis ter na podlagi zakona pooblaščene osebe oziroma organi, če jih potrebujejo zaradi opravljanja zakonskih nalog.
(5) Na način in pod pogoji iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena AJPES zagotovi tudi vpogled tistih podatkov, ki so bili iz registra zaradi kasnejših vpisov izbrisani (zgodovinski izpisek iz registra).
Izdaja izpiska iz registra
46. člen
(1) Uradni izpisek podatkov iz registra lahko izdaja samo AJPES in notar, in sicer vsaki osebi, ki ga zahteva, takoj po prejemu njene zahteve za izpisek, če je plačala nadomestilo.
(2) Če je v zahtevi za izdajo izpiska navedeno, naj se izpisek pošlje po pošti, ga je AJPES oziroma notar dolžan poslati najkasneje naslednji delovni dan po plačilu nadomestila za ta izpisek in poštnih stroškov.
(3) Če so zagotovljene ustrezne tehnične možnosti, se lahko izpisek pod pogoji iz prejšnjega odstavka pošlje tudi z uporabo informacijske tehnologije.
(4) Če v registru niso vpisani nobeni podatki o premičnini, na katero se nanaša zahteva za izpisek, AJPES oziroma notar na izpisku navede, da zahtevani podatki v registru niso vpisani.
Vpogled in izpisek iz zbirke listin
47. člen
(1) Zbirka listin ni javna.
(2) Pravico do neomejenega dostopa in iskanja po zbirki listin ter do izpiska in prepisa posameznih listin imajo samo osebe iz četrtega odstavka 45. člena te uredbe.
Vpis podatkov v druge uradne evidence in listine
48. člen
(1) AJPES po uradni dolžnosti pošlje vse vpisane podatke iz 5. in 6. točke 7. člena te uredbe organom, ki vodijo uradne evidence, v katerih je zastavljena oziroma zarubljena premičnina vpisana (v nadaljnjem besedilu: pristojni organi), da jih vpišejo v te evidence in v listine, ki so jih izdali na podlagi teh evidenc, če se s temi listinami lahko dokazuje lastništvo v register vpisane premičnine.
(2) Podrobnejša tehnična pravila o načinu pošiljanja podatkov iz prejšnjega odstavka posameznemu pristojnemu organu določi AJPES v soglasju s tem pristojnim organom.
(3) Listine iz prvega odstavka morajo pristojnim organom predložiti za vpis zastavitelji oziroma zastavni upniki. Zastavni upniki lahko zahtevajo vpis v te listine samo s predložitvijo potrdila o vpisu premičnine v register.
(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja, če se v listine iz prvega odstavka tega člena zahteva vpis rubeža. V tem primeru se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja službo izvršitelja.
7. TARIFA O NADOMESTILU ZA VPIS IN VPOGLED PODATKOV V REGISTRU
Upravičenec do nadomestila
49. člen
AJPES je upravičen do nadomestila za opravo vpisa, omogočanja vpogleda v podatke in za izdajo izpiska o podatkih iz registra, če je tako določeno s to uredbo.
Točkovni sistem za vrednotenje nadomestila
50. člen
(1) Nadomestilo za posamezno opravilo AJPES se vrednoti po številu točk, ki je določeno v tej uredbi.
(2) Nadomestilo se obračuna tako, da se vsota točk, določenih s to uredbo za posamezna opravila, pomnoži z vrednostjo točke.
(3) Vrednost točke brez davka na dodano vrednost znaša 100 SIT.
(4) Vrednost točke lahko Vlada Republike Slovenije spremeni na predlog ministra za pravosodje, po predhodnem mnenju AJPES, če so stroški vzdrževanja in vodenja registra višji od prihodkov iz naslova nadomestil, določenih s to uredbo.
Nadomestilo za opravo vpisa
51. člen
(1) Nadomestilo AJPES za opravo vpisa v registru, ki ga zahteva notar, plača predlagatelj te zahteve pred ali najkasneje hkrati z vložitvijo zahteve za vpis, in sicer:
1. za vnos podatkov o vsaki novi terjatvi ter podatkov 1., 2., 3. in 4. točke 7. člena te uredbe, ki se nanašajo na to terjatev – 100 točk;
2. za vsak naknadni vpis spremembe že vpisanih podatkov ali naknadni vnos novih podatkov iz 1., 2., 3. ali 4. točke 7. člena te uredbe, ki se nanašajo na isto, že vpisano terjatev – 50 točk.
(2) Nadomestila iz prejšnjega odstavka se plačajo neposredno pri AJPES ali pri notarju, ki tako prejete zneske na način, ki ga s posebnim navodilom določi minister za pravosodje na predlog AJPES, enkrat mesečno nakaže na račun AJPES.
(3) Nadomestilo za opravo vpisa v registru, ki ga zahteva drug upravičenec, ki ni notar, znaša:
1. za vnos podatkov o vsaki novi terjatvi ter podatkov 1., 2., 3. in 4. točke 7. člena te uredbe, ki se nanašajo na to terjatev – 20 točk;
2. za vsak naknadni vpis spremembe že vpisanih podatkov ali naknadni vnos novih podatkov iz 1., 2., 3. ali 4. točke 7. člena te uredbe, ki se nanašajo na isto, že vpisano terjatev – 10 točk.
(4) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka plačajo upravičenci, ki so zahtevali opravo vpisa, in sicer na koncu meseca, v katerem so zahtevali vpis.
(5) AJPES ni upravičen do nadomestila za opravo izbrisa kateregakoli podatka iz registra oziroma za opravo kakršnegakoli vpisa podatkov iz 5. in 6. točke 7. člena te uredbe.
Nadomestilo za vpogled v podatke
52. člen
(1) Za vpogled v register vpisanih podatkov, ki se opravi pri izpostavah AJPES, se nadomestilo ne plača, razen če se zahteva izpisek teh podatkov.
(2) Upravičenci za vložitev zahteve za vpis v register plačujejo za vpoglede, ki se ne opravijo pri izpostavah AJPES, nadomestilo v obliki stalnega zneska, ki znaša 50 točk na mesec. Če opravijo manj kot 10 vpogledov na mesec, pa se nadomestilo obračuna po tretjem odstavku tega člena.
(3) Ostale osebe plačujejo nadomestilo, če opravijo vpogled v register vpisanih podatkov prek spletnega portala AJPES, in sicer 5 točk za vsak vpogled vseh podatkov, ki se nanašajo na eno premičnino.
(4) Nadomestilo za izpisek podatkov iz registra, ki ga izda AJPES oziroma notar, znaša:
1. za izpis na papirju po 5 točk za vsako začeto stran papirja;
2. za elektronski izpis 5 točk za vse vrste podatkov, ki se nanašajo na eno premičnino;
3. za ponovni izpis potrdila o opravljenem vpisu na papirju po 5 točk za vsako začeto stran papirja;
4. za ponovni elektronski izpis potrdila o opravljenem vpisu 5 točk.
(5) Če v primeru iz prejšnjega odstavka izpisek podatkov iz registra izda notar, pripada 80 odstotkov prejetega plačila AJPES.
Nadomestilo za vpis in vpogled podatkov o javni dražbi
53. člen
(1) Nadomestilo za vsak vpis podatkov o eni javni dražbi znaša 50 točk, če pa vpis zahteva izvršitelj oziroma drug uradni organ, znaša 10 točk.
(2) Nadomestilo za spremembo že vpisanih podatkov o eni javni dražbi znaša 20 točk, če pa vpis zahteva izvršitelj oziroma drug uradni organ, znaša 5 točk.
(3) Nadomestilo iz prejšnjih dveh odstavkov plača tisti, ki vloži zahtevo za njihov vpis oziroma spremembo pred ali hkrati z njeno vložitvijo.
(4) Za vpogled v podatke o javnih dražbah se nadomestilo ne plača.
(5) Nadomestilo za izpisek podatkov o eni javni dražbi na papirju znaša po 5 točk za vsako začeto stran papirja oziroma po 5 točk za vsak elektronski izpis vseh podatkov o eni javni dražbi.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(1) Ne glede na določbo 5. člena te uredbe učinkujejo vpisi v register z dnem oprave rubeža oziroma sklenitve notarskega zapisa, če gre za primere iz četrtega odstavka 274. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) oziroma drugega odstavka 125. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/02).
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka morajo notarji in izvršitelji posredovati tudi enolični identifikacijski znak za premičnino oziroma druge manjkajoče podatke, ki se vpisujejo v register, če niso vsebovani v notarskem zapisu, rubežnem zapisniku oziroma sklepu o izvršbi ali zavarovanju.
(3) Podatke o neposestnih zastavnih pravicah, ki so nastale pred vzpostavitvijo registra in podatke iz prejšnjega odstavka pridobijo notarji od dolžnikov, zastaviteljev ali upnikov, na podlagi poziva, ki ga minister za pravosodje objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in dnevnem časopisju hkrati z objavo dneva vzpostavitve registra. V pozivu se dolžnike, upnike in zastavitelje obvesti, da morajo te podatke posredovati tistemu notarju, pri katerem je bil sklenjen notarski zapis o ustanovitvi neposestne zastavne pravice na premičnini, ki se vpisuje v register, in sicer v treh mesecih od dneva vzpostavitve registra ter da jim v nasprotnem primeru ne bo zagotovljen z registrom varovani vrstni red učinkovanja zastavne pravice.
55. člen
(1) Zahteva za vpis javne dražbe po 30. členu te uredbe se lahko vloži z dnem, ko AJPES za to zagotovi vse potrebne tehnične pogoje.
(2) Uradne izpiske podatkov iz registra po 46. členu te uredbe začnejo notarji izdajati z dnem, ko si za to zagotovijo ustrezne tehnične pogoje.
(3) Vpogledi, ki se opravljajo na način iz tretjega odstavka 52. člena te uredbe, se od vzpostavitve registra do dneva, ki ga določi minister za pravosodje na predlog AJPES, lahko opravljajo brezplačno.
(4) Datume iz prejšnjih odstavkov objavi minister za pravosodje v Uradnem listu Republike Slovenije.
56. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne na dan vzpostavitve registra, ki ga minister za pravosodje objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 712-04/2003-1
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2003-2011-0051
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost