Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

999. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UC9 - Športnorekreacijski center v Sežani, stran 2639.

Na podlagi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) ter 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 03/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 19. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 9 – športnorekreacijski center v Sežani
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok in grafični del o sprejetju ureditvenega načrta za območje UC9 – Športnorekreacijski center v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98 in 43/01).
2. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta iz prejšnjega člena vsebujejo:
Uvod z obrazložitvijo
Odlok
Soglasja
Grafične priloge:
1. Arhitektonska situacija       M 1:1000
2. Predvidena parcelacija       M 1:1000
3. Predvidena komunalna situacija   M 1:1000
4. Prometna situacija         M 1.1000
5. Zelene površine           M 1:1000
3. člen
V tretjem poglavju odloka FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO PROSTORA se v 4. členu pod Kare A dopolni druga alinea in se glasi:
– graditev več namenskih objektov na zahodni in vzhodni strani nogometnega igrišča (servisni objekti, prostori za rekreacijo, lokali, tribune, poslovno-garažno-parkirna hiša,).
Spremeni se tretja alinea teksta, in sicer se glasi:
– graditev nove poslovno-parkirne hiše v dveh etažah na mestu gasilskega doma.
Doda se alinea, ki se glasi:
– postavitev GSM antene na objekt Kosovelovega doma Sežana.
V tretjem poglavju odloka se v 4. členu pod Kare B dopolni alinea ki se glasi:
– izgradnja podzemne garaže, urejanje parkirnih površin in dovoza za avtobusni promet z obračališčem.
V 9. členu se v poglavju Kanalizacija in meteorne vode na koncu doda odstavek:
V območju predvidene garažne hiše in garažno parkirne hiše je potrebna prestavitev obstoječih vodov.
V 11. členu se spremeni prva alinea prvega odstavka in se glasi:
– prva faza je graditev prizidka k osnovni šoli s pripadajočo prometno in zunanjo ureditvijo, gradnja večnamenske športne dvorane s pripadajočo komunalno in prometno ureditvijo ter izgradnja podzemne garaže.
4. člen
V grafičnem delu odloka se spremeni: Arhitektonska situacija in sicer na severni strani od osnovne šole kjer je predvidena izgradnja podzemne garaže in ob stadionu, kjer je predvidena izgradnja objektov na zahodni in vzhodni strani.
Skladno z arhitektonsko situacijo se spremenijo oziroma dopolnijo še karte:
Predlagana parcelacija
Komunalna situacija
Prometna situacija
Zelene površine
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila členov odloka o ureditvenem načrtu za območje UC9 – Športnorekreacijski center v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98), na katere se nanašajo zgoraj navedene spremembe in dopolnitve.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-1/2004-9
Sežana, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost