Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2004 z dne 15. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2004 z dne 15. 3. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1010. Uredba o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja 2004-2006 za leto 2004
1011. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2004
1012. Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
1062. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

MINISTRSTVA

1013. Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka
1014. Pravilnik o dodatnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice
1015. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2004
1063. Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah njenih strokovnih podlag

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1016. Pravilnik o spremembah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
1017. Razlaga kolektivne pogodbe grafične dejavnosti

OBČINE

Bloke

1018. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2003
1019. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2004
1020. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2005
1021. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1022. Sklep o imenovanju podžupana
1023. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bloke

Braslovče

1024. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
1025. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
1026. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče
1027. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Brežice

1028. Program priprave spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice
1029. Program priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šentlenart
1030. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev UN Mestno jedro Brežice - Pošta Brežice

Cankova

1031. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova
1032. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih izdbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Cankova
1033. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi v k.o. Krašči
1034. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi v k.o. Domajinci
1035. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu - Vrtcu pri OŠ Cankova

Celje

1036. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnovlje jug

Grosuplje

1037. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Nova šola Brinje, Grosuplje

Hajdina

1038. Dopolnitev pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Hajdina

Idrija

1039. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Likarca Idrija

Kamnik

1040. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta S6 - Graditelj

Laško

1041. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Majšperk

1042. Sklep o prenosu premoženja iz Občine Majšperk v upravljanje Osnovni šoli Majšperk
1043. Sklep o pristopu Občine Majšperk k ustanovljeni skupni občinski upravi občin
1044. Sklep o subvencioniranju osemenjevanja krav v letu 2004

Mežica

1045. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2004
1046. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2005

Mozirje

1047. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mozirje
1048. Sklep o pomoči za novorojence

Murska Sobota

1049. Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico

Rogaška Slatina

1060. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
1061. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina

Slovenska Bistrica

1050. Program priprave lokacijskega načrta za glinokop v Občini Slovenska Bistrica

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

1051. Sklep o izhodiščni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Škofja Loka

1052. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2004

Šmarje pri Jelšah

1053. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah

Trebnje

1054. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2004
1055. Sklep o spremembi sklepa o uradnem elektronskem naslovu Občine Trebnje

Turnišče

1056. Sklep o novi ceni vzgojno-varstvenih storitev

Vitanje

1057. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem

Zreče

1058. Cenik daljinskega ogrevanja

Žetale

1059. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žetale
AAA Zlata odličnost