Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2004 z dne 15. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2004 z dne 15. 3. 2004

Kazalo

1053. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, stran 2804.

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 9. seji dne 19. 12. 2003, 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 7. seji dne 23. 10. 2003, 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet občine Podčetrtek na 8. seji dne 27. 11. 2003, 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 9. seji dne 4. 2. 2004, 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 10. seji dne 26. 11. 2003 in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 9. seji dne 27. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, določajo program turističnega vodenja in pogoje za opravljanje dejavnosti lokalnih turističnih vodnikov.
II. OPREDELITEV TURISTIČNEGA VODNIKA
2. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku.
Za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično-informacijskem centru in podobnih subjektih, ki opravljajo vodenja v sklopu svoje redne zaposlitve.
III. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
3. člen
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika mora kandidat izkazati:
– da ima najmanj V. stopnjo izobrazbe ali IV. stopnjo z dolgoletnimi izkušnjami na področju turizma in znanjem enega tujega jezika,
– da ima posebno strokovno usposobljenost, kar dokazuje z uspešno opravljenim strokovnim izpitom, ki ga je opravil na ustreznem tečaju pri organizaciji, ki je za izvajanje tečaja pooblaščena.
4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira izbran pooblaščen izvajalec, ki ga potrdijo občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, v katerem lahko sodelujejo poleg izvajalcev tudi člani predstavniki občin.
Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj.
Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del.
Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno komisijo, v kateri sodeluje poleg izvajalcev tečaja član, ki ga v ta namen imenuje občina.
5. člen
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda potrdilo o strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv »lokalni turistični vodnik«.
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.
IV. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
6. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Razvojna agencija Sotla.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko,
– datum vpisa,
– ime in priimek,
– prebivališče,
– telefonsko številko, na kateri je lokalni turistični vodnik dosegljiv,
– podatke o znanju tujega jezika,
– davčno številko,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
7. člen
Lokalni turistični vodniki dobijo izkaznico z veljavnostjo 3 let. Lokalni turistični vodniki lahko pri organu, ki vodi register, dvigne novo izkaznico, če v treh letih opravi najmanj deset turističnih vodenj. V nasprotnem primeru mora ponovno opravljati preizkus znanja.
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo vodniki z veljavno izkaznico, ki jo morajo pri vodenju nositi v priponki.
Izkaznica je pravokotne oblike 8,5 x 5,5 cm, z imenom in priimkom ter fotografijo imetnika izkaznice, nazivom lokalni turistični vodnik Obsotelja in Kozjanskega, zaporedno evidenčno številko iz registra in datumom izdaje.
8. člen
Za kakovostno opravljeno vodenje se šteje, če v 15 dneh po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev in uporabnikov vodenja.
Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v 8 dneh pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe odloča vodja institucije iz 9. člena tega odloga.
V. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ
9. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo in dajejo soglasje:
– za Občino Šmarje pri Jelšah: TiNA Šmarje,
– za Občino Rogaška Slatina: Turizem Rogaška, zavod za pospeševanje turizma, Rogaška Slatina,
– za Občino Podčetrtek: TIC Podčetrtek,
– za Občino Rogatec: TIC Rogatec,
– za Občino Bistrica ob Sotli: Občinski urad občine Bistrica ob Sotli
– za Občino Kozje: Občinski urad občine Kozje,
– lokalni turistični vodniki, vendar ga morajo v roku 3 dni pred vodenjem uskladiti z turističnimi informacijskimi centri. Če tega ne storijo, se to šteje za kršitev tega odloka, ki ima za posledico odvzem licence za lokalnega turističnega vodnika.
10. člen
Evidenco o opravljenih turističnih vodenjih vodi Razvojna agencija Sotla. Podatke za evidenco posredujejo institucije iz 9. člena tega odloka.
Evidenca mora vsebovati podatke:
– kdo je naročil vodenje,
– koliko obiskovalcev je bilo udeleženih v posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo dodatno v roku 15 dni po odločitvi komisije.
11. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila opravljenih vodenj. Vrednost postavke določi institucija iz 9. člena tega odloka in plačilo tudi izvrši.
Sredstva zbrana iz naslova vodenja po 2. členu tega Odloka se namenjajo v turistične in promocijske namene ter o njih odločajo institucije iz 9. člena.
Navedene institucije so dolžne dati Razvojni agenciji Sotla polletno poročilo o opravljenem številu ur posameznega turističnega vodnika ter sporočiti druge pomembne podatke, ki jih agencija potrebuje za ažurno vodenje registra.
VI. NADZOR
12. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodnikov opravlja vodja oziroma direktor institucije iz 9. člena.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA
13. člen
Ta odlok je sprejet ko ga sprejme Svet Razvojne agencije Sotla ter sveti občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šmarje pri Jelšah, dne 5. februarja 2004.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jože Pregrad l. r.
 
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik l. r.
 
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l. r.
 
Župan
Občine Kozje
Andrej Dušan Kocman l. r.
 
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
 
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost