Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

990. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov, stran 2627.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) ter 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 20. izredni seji dne 19. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99 in 88/02) se za 11. členom doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»Predsednik in člani sveta četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana imajo za opravljanje dela v svetu četrtne skupnosti pravico do nagrade. Predsednik sveta četrtne skupnosti ima za udeležbo na posamezni seji pravico do nagrade v višini 1%, člani sveta četrtne skupnosti pa 0,5% plače župana, določene v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika. Nagrada se izplača enkrat letno za tekoče leto, vendar največ za deset sej letno.
Na podlagi poročila o prisotnosti na sejah, ki ga pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v četrtni skupnosti, svet četrtne skupnosti s sklepom določi višino nagrade za posameznega člana sveta četrtne skupnosti in predsednika sveta«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-117/2003-7
Ljubljana, dne 19. februarja 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost