Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

1004. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta "CT1 - Južni vstop 2" v Slovenj Gradcu, stran 2644.

Na podlagi 12., 23. in 34. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Mestni svet mestne občine Slovenj Gradec na 17. seji dne 9. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »CT1 – Južni vstop 2« v Slovenj Gradcu
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za »Ct1 – Južni vstop 2« v Slovenj Gradcu (Uradni list RS, št. 91/02), ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 204/2003.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo:
I. tekstualno gradivo:
– izjave
– smernice in mnenja
– odlok
– obrazložitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
 
II. grafično gradivo s prikazi:
1  Izsek iz zazidalnega načrta
  »Ct1 – Južni vstop 2« v Slovenj
  Gradcu (Uradni list RS, št. 91/02)
  – grafično gradivo karta št. 5
  Zazidalna situacija z zasnovo prostih
  površin                      v merilu 1: 1000
5  Zazidalna situacija z zasnovo
  prostih površin                  v merilu 1: 1000
6  Karakteristični vzdolžni in prečni
  prerez                       v merilu 1: 1000
7  Urbanistični pogoji                v merilu 1: 1000
8  Prometna ureditev                 v merilu 1: 1000
9  Situacija komunalne in energetske
  infrastrukture ter omrežja zvez          v merilu 1: 1000
10 Načrt parcel                    v merilu 1: 1000
11 Tehnični elementi za zakoličenje
  objektov                      v merilu 1: 1000
12 Tehnični elementi za zakoličenje
  komunalnih naprav                 v merilu 1: 1000
3. člen
V 7. členu se prvi stavek devetega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Objekti A, C, D, F in H imajo lahko maksimalno tri etaže (P+2) in ne smejo presegati višine desetih metrov.«
4. člen
V 7. členu se za devetim odstavkom doda naslednje besedilo:
Objekt A:
– maksimalna etažnost P+2 oziroma maksimalna višina 10 m,
– tlorisna površina objekta je 2549 m2,
– maksimalna površina objekta – bruto 6797 m2,
– namembnost: pretežno trgovske dejavnosti,
– streha je ravna ali v rahlem naklonu 12°,
– nad pritličjem so dovoljeni konzolni previsi do 2 m izven gradbene linije in gradbene meje, na južni strani objekta je ta previs lahko do 5 m,
– pročelja morajo biti poudarjeno oblikovana z uporabo visoko kvalitetnih materialov (kamen, steklo, opeka, kovina ipd.),
– dostava bo preko rampe, ki se izgradi v gradbenih mejah objekta, zunanja ureditev pa se prilagodi dostavni poti.
Objekt H:
– maksimalna etažnost P+2 oziroma maksimalna višina 10 m,
– tlorisna površina objekta je 590 m2,
– maksimalna površina objekta – bruto 1573 m2
– namembnost: pretežno storitvene dejavnosti (trgovine, gostinski lokali ipd.) in tudi: proizvodnji pisarniških strojev, računalniške in druge opreme za obdelavo podatkov, finomehaničnih inštrumentov, kulturnim in športnim dejavnostim,
– streha je ravna ali v rahlem naklonu 12°,
– nad pritličjem so dovoljeni konzolni previsi do 2 m izven gradbene linije in gradbene meje,
– pročelja morajo biti poudarjeno oblikovana z uporabo visoko kvalitetnih materialov (kamen, steklo, opeka, kovina ipd.),
– pred izgradnjo objekta je moč na tej površini urediti parkirne površine.
5. člen
V 9. členu se prvi odstavek poglavja Mirujoči promet dopolni tako, da se za drugim stavkom doda stavek:»Večjo parkirno površino je treba urediti tudi za potrebe objekta A.«.
6. člen
V 9. členu doda stavek: »Vse prometne površine (parkirišča, vozišča, dostavne poti, manevrske površine) je treba izvesti tako, da meteorna voda ne bo neposredno ponikala v podtalje.«.
7. člen
V 9. členu se prvi stavek drugega odstavka poglavja Peš in kolesarski promet dopolni z besedilom: »in kolesarsko-sprehajalno pot s potekom vzdolž južnega roba bencinskega servisa, ob glavni cesti in ob Ronkovi ulici do krožišča.«.
8. člen
V 12. členu se tretja alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»pozidava ob Ronkovi ulici (objekta A in C) in objekt H; pogoj je priključitev na krožišče na Ronkovi ulici, možna je tudi zaporedna gradnja posameznih objektov,«.
9. člen
V 12. členu se doda stavek:
»V prvi etapi je moč namesto objekta H urediti parkirno površino.«.
10. člen
V 13. členu se v prvem odstavku poglavja Tolerance glede oblikovanja objektov doda alinea z besedilom:
»ne glede na drugo alineo tega odstavka ima lahko objekt A na južnem robu konzolni previs do 5,0 m izven gradbene meje.«.
11. člen
V poglavju Končne določbe se za 14. členom doda nov 14.a člen z besedilom:
»Pogoj za izvedbo tega zazidalnega načrta je sklenitev urbanistične pogodbe med investitorjem načrtovane prostorske ureditve in občino.«.
12. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled pri:
– Občinski upravi mestne občine Slovenj Gradec, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost naslednjih prikazov grafičnega gradiva zazidalnega načrta »Ct1 – Južni vstop 2« v Slovenj Gradcu (Uradni list RS, št. 91/02):
   5  Zazidalna situacija z zasnovo prostih
    površin                       M 1:1000
  6  Karakteristični vzdolžni in prečni prerez      M 1:1000
  7  Urbanistični pogoji                 M 1:1000
  8  Prometna ureditev                  M 1:1000
  9  Situacija komunalne in energetske
    infrastrukture ter omrežja zvez           M 1:1000
  10 Načrt gradbenih parcel                M 1:1000
  11 Tehnični elementi za zakoličenje objektov      M 1:1000
  12 Tehnični elementi za zakoličenje
    komunalnih naprav                  M 1:1000
Navedeni prikazi se ustrezno nadomestijo s prikazi grafičnega gradiva, ki so vsebina teh sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-27/2003
Slovenj Gradec, dne 9. marca 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost