Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

998. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2004, stran 2637.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02; odločbe US 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99 in 108/03), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02 in 110/02) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana dne 19. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 2004
1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2004 določa obseg javne porabe Občine Sežana za leto 2004 in način izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja občine in javnega sektorja na ravni občine, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Splošni del proračuna Občine Sežana za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          2.049,016.275
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)               1.806,192.415
70  DAVČNI PRIHODKI                   1.303,908.000
   700 Davki na dohodek in dobiček            941,085.000
   703 Davki na premoženje                235,333.000
   704 Domači davki na blago in storitve         127,490.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI                   502,284.415
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od         426,232.000
   premoženja                       7,000.000
   711 Takse in pristojbine                 300.000
   712 Denarne kazni                     500.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in            68,252.415
   storitev                       184,771.500
   714 Drugi nedavčni prihodki              136,000.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  48,771.500
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                     140.360
   731 Prejete donacije iz tujine              140.360
74  TRANSFERNI PRIHODKI                  57,912.000
   740 Transferni prihodki od drugih
   javnofinančnih institucij               57,912.000
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            2.282,816.275
40  TEKOČI ODHODKI                    526,268.575
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         146,969.134
   401 Prispevki delodajalcev za socialno         20,449.386
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve           349,750.055
   403 Plačila domačih obresti               3,100.000
   409 Rezerve                       6,000.000
41  TEKOČI TRANSFERI                   894,692.700
   410 Subvencije                     29,210.000
   411 Transferi posameznikom in             282,837.500
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam        57,742.400
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi           524,902.800
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                 679,046.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        679,046.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                182,809.000
   430 Investicijski transferi              182,809.000
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK                 -233,800.000
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
   (I.-II.)
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
   NALOŽB:
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             24,800.000
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             24,800.000
   750 Prejeta vračila danih posojil            4,800.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev            20,000.000
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE                   –
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE                   –
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila                        –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in              –
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova              –
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA              24,800.000
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA:
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA                 70,000.000
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje                70,000.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)               14,000.000
55  550 Odplačilo domačega dolga              14.000.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA             –153.000.000
   RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             56,000.000
 
XI.  NETO FINANCIRANJE                   233,800.000
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB             153.000.000
   KONCU PRETEKLEGA LETA
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Sežana so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka. V posebnem delu proračuna, ki je tudi sestavni del proračuna je prikazana podrobnejša razčlenitev sredstev proračuna po posameznih namenih in uporabnikih.
Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih skupnosti in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2004–2007. Posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Sežana.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme prenosa denarnih sredstev iz leta 2003.
Krajevne skupnosti so dolžne uskladiti svoje finančne načrte s tem proračunom v roku 30 dni po sprejetju proračuna. Usklajena višina prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti se vključi v konsolidirano bilanco proračuna.
Občina Sežana se bo v letu 2004 zadolžila v višini 70,000.000 SIT za izgradnjo prizidka k osnovni šoli Sežana in njeno rekonstrukcijo.
Javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana se v letu 2004 daje garancijo v višini 60,000.000 SIT za potrebe vodooskrbe v skladu z načrtom razvojnih programov za obdobje 2004–2007.
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
4. člen
Na osnovi soglasja župana se lahko za posamezno investicijsko nalogo prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 50% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov ne smejo presegati 50% sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.
Omejitve se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti, ki se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program in se financira preko več let, je možno, razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta na katero se nanašajo.
5. člen
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine, razen investicijskih transferov, kjer se sredstva nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom se razdeli na osnovi razpisa.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 500.000 SIT odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad višine 500.000 SIT odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil. Način zavarovanja predpiše minister, pristojen za finance.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2004 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), ki se po kriterijih vlade uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu;
– taksa za obremenjevanje vode na podlagi uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/96, 8/96, 124/00, 49/01);
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na podlagi uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 70/02) in
– komunalni prispevek iz naslova sovlaganj v komunalno infrastrukturo.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih postavk. O prerazporeditvi odloča župan.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu, in sicer v mesecu septembru za prvo polletje in z zaključnim računom. Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko prerazporejajo oziroma določajo novi konti.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta krajevne skupnosti, kolikor se v teku finančnega načrta ugotovi, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se pokrivajo v breme drugih postavk finančnega načrta.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
13. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
14. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
15. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti,
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja v višini do 10,000.000 SIT,
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega proračuna,
– o razdelitvi sredstev iz postavke finančnih pomoči župana, ki so zajete v proračunski postavki številka 1022,
– v drugih primerih, ko to določa zakon
17. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 50.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
18. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Občine Sežana. Skrbnike proračunskih postavk s sklepom določi župan.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-1/2004-15
Sežana, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost