Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

959. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nazarje (2003-2012), stran 2604.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nazarje (2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Nazarje (2003–2012), št. 10-09/03 z dne 24. oktobra 2003, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Nazarje, ki meri 11.000,80 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Nazarje, v občinah Ljubno, Mozirje, Nazarje in Vransko oziroma v katastrskih občinah Ter, Šentjanž, Radegunda, Šmihel, Lepa Njiva, Ljubija, Brezje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Poljane, Šentjanž, Zgornje Pobrežje, Spodnja Rečica, Loke, Prihova, Kokarje, Pusto Polje, Šmartno ob Dreti in Jeromin.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Nazarje je z dnem 1. 1. 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 7.257,45 ha, od katere je:
– 6.145,57 ha večnamenskih gozdov, 59,96 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 712,28 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 339,64 ha varovalnih gozdov;
– 1.592,16 ha državnih gozdov, 5.655,81 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 9,48 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb,
B) lesna zaloga: 357,3 m3/ha, od tega 262,8 m3/ha iglavcev in 94,5 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 8,7 m3/ha, od tega 5,9 m3/ha iglavcev in 2,8 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nazarje (2003–2012) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Nazarje (2001–2010), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Nazarje, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.062,17 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.746,28 ha ter
– socialne funkcije na površini 509,64 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nazarje (2003–2012) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Nazarje za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 392.888 m3, od tega 299.893 m3 iglavcev in 92.995 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 566,92 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 222,59 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 6,65 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita z ograjo v dolžini 570 m ter s količenjem ali tulci v obsegu 23.640 kosov,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer na površini 2,09 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 16,35 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 40 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nazarje (2003–2012) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Nazarje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. 12. 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nazarje (2003–2012).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Nazarje (2003–2012) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Nazarje (2003–2012).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-10-2/01/8
Ljubljana, dne 25. februarja 2004.
EVA 2003-2311-0137
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost