Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

1003. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana, stran 2642.

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02, 5/03 in 2/04), 122. in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 19. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Sežana s tem pravilnikom določa merila in kriterije, ter postopke za vrednotenje socialno varstvenih programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki so lokalnega pomena in se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
2. člen
V proračunu Občine Sežana se za posamezno leto določi višina sredstev namenjena sofinanciranju programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij s strani občine.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje:
– programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost) za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij.
II. KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
4. člen
Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva (v nadaljevanju: organizacije) so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Občine Sežana.
5. člen
Pravico do sofinanciranja imajo organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sežana,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa.
III. POSTOPEK
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev organizacijam poteka po naslednjem zaporedju:
1. imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve,
2. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov,
3. zbiranje predlogov,
4. strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
5. obravnava in potrditev predlogov,
6. obveščanje predlagateljev o odločitvi – sklepi o sofinanciranju,
7. sklepanje pogodb,
8. spremljanje izvajanja pogodb – poročila o izvedbi programov.
7. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave župan s sklepom.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje za prijavo na razpis,
– višino razpisanih sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok za prijavo,
– način dostave predlogov,
– datum odpiranja ponudb,
– rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Javni razpis se objavi po sprejetem proračunu v občinskem glasilu oziroma uradnem glasilu občine.
Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu, ki ga pripravi občinska uprava.
9. člen
Pregled, ocenitev in predlog izbora programov in višine sofinanciranja pripravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisija je sestavljena iz:
– enega predstavnika Občinske uprave občine Sežana,
– enega predstavnika CSD Sežana,
– enega predstavnika Zdravstvenega doma Sežana.
10. člen
Če komisija ugotovi, da prijava katere od organizacij ni popolna, jo komisija o tem obvesti in pozove, da prijavo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Kolikor prijava v tem roku ni ustrezno dopolnjena jo komisija s sklepom zavrže.
11. člen
Predlog izbora programov in višine sofinanciranja posreduje komisija v potrditev Odboru za zdravstvo in socialno varstvo.
12. člen
O sofinanciranju prijavljenih programov in razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske uprave, na podlagi s strani Odbora za zdravstvo in socialno varstvo potrjenega predloga komisije.
13. člen
Zoper sklep direktorja občinske uprave je možno vložiti pritožbo na župana v roku 15 dni od prejema sklepa. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je dokončen.
14. člen
Župan z izbranimi organizacijami sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov. V pogodbi se opredeli izbran program, višino odobrenih sredstev, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo sredstev in ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
IV. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
15. člen
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila:
1. Sedež izvajalca: sedež v Občini Sežana – 20 točk, podružnica v Občini Sežana – 6 točk, člani iz Občine Sežana – 3 točke,
   2. Število članov iz občine Sežana:
  1–10 članov          3 točke
  11–30 članov          6 točk
  31–50 članov          10 točk
  51–80 članov          15 točk
  nad 80 članov         20 točk
3. Vsebina programa:
3.1. predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju Občine Sežana se točkuje s 5 točkami – največje možno število točk je 25, na območju izven Občine Sežana pa z 2 točkama –največje možno število točk je 10
3.2. organiziranje dobrodelnih in drugih prireditev na območju Občine Sežana – vsaka prireditev 10 točk, največje možno število točk je 20
3.3. program zajema izdajanje glasila, biltena, druge oblike promocije dejavnosti – do 10 točk
3.4. program vključuje izlete, športne in kulturne aktivnosti za člane – 2 točki na posamezno aktivnost, največje možno število točk je 10
3.5. sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa – do 10 točk
3.6. program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Sežana – do 15 točk
3.7. program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v okolje) – 5 točk.
4. Stalnost izvajanja programa:
– neprekinjeno vsakodnevno izvajanje programa na območju Občine Sežana – 15 točk
– izvajanje programa prek celega leta – 5 točk.
16. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
V. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 30/02).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati za sofinanciranje programov za leto 2004.
Št. 06202-1/2004-22
Sežana, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost