Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

946. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem, stran 2578.

Na podlagi 5., 6., 74., 91. in 101. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
1. člen
(1) V Uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 34/01, 55/01, 34/02, 27/03 in 29/03; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v vseh členih besedilo »hmeljna komisija« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »pooblaščena organizacija« v ustreznih sklonih.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v 2. členu za besedilom »vpis v evidence« črta besedilo »pri Hmeljni komisiji«.
(3) Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Način in postopek vpisa pridelovalcev hmelja in pridelka hmelja v register pridelovalcev hmelja, način vodenja registra pridelovalcev hmelja in prenos posameznih opravil v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, določa predpis, ki ureja register pridelovalcev hmelja.«.
2. člen
(1) Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi iz predpisa, ki ureja register pridelovalcev hmelja.«.
(2) Črtajo se tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 3. člena.
(3) V osmem odstavku se za besedo »kupcem« doda besedilo: »(trgovec, vključno s komisionarjem, ali končni uporabnik)«.
(4) Dosedanji osmi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Drugi odstavek 5. člena se črta.
4. člen
V 11. členu se osma alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– morebitne skupne investicije v okviru organizacije proizvajalcev;«.
5. člen
V 12. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»Pravila delovanja organizacije proizvajalcev morajo omogočati demokratičnost odločanja, zato noben član organizacije proizvajalcev ne sme imeti več kot 50% glasovalnih pravic.«.
6. člen
V drugem odstavku 14. člena se zadnji stavek nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Sredstva operativnega sklada se vodi ločeno od drugih sredstev.«.
7. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Dejavnosti organizacij proizvajalcev hmelja in njihovih članov, ki se izvajajo v skladu s programom dela in se lahko financirajo ali sofinancirajo iz operativnega sklada, so dejavnosti, navedene v točki a) 4. člena te uredbe.«.
8. člen
15.a člen se črta.
9. člen
(1) V 20. členu se v prvem odstavku točka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) v obliki začasnega ukrepa mirovanja (premena) oziroma krčitve z namenom preprečevanja neravnovesja na trgu s hmeljem, v višini 96.802 SIT/ha hmeljišča v premeni oziroma krčitvi.«.
(2) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so upravičenci do neposrednega plačila iz točke a) prvega odstavka tega člena tudi pridelovalci hmelja, vpisani v register pridelovalcev hmelja.«.
(3) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
10. člen
(1) Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev v letu 2004 znaša 96.802 SIT/ha površine v obdelavi.«.
(2) V prvem stavku drugega odstavka se za besedilom »EKO 0« doda besedilo, ki se glasi: », do višine 157,206.578 SIT in se v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo pristop Republike Slovenije k Evropski uniji, v določenem delu refundirajo s sredstvi Evropske unije«. Črta se drugi stavek, v tretjem stavku pa se besedilo »do 31. marca naslednjega leta« nadomesti z besedilom: »v naslednjem letu«.
(3) V tretjem stavku tretjega odstavka se besedilo »tri leta« nadomesti z besedilom: »štiri leta«. Doda se nov stavek, ki se glasi: »Tako zadržana sredstva se štejejo kot prispevki članov v operativni sklad.«.
11. člen
(1) V drugi alinei 22. člena se beseda »oskrbovana« nadomesti z besedilom: »oskrbovana in obrana«.
(2) Doda se tretja alinea, ki se glasi:
»– prijavljena v register pridelovalcev hmelja v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev hmelja, najkasneje do 31. maja leta, v katerem upravičenec uveljavlja ukrep.«.
12. člen
Naslov podpoglavja B) IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi »B) Začasni ukrep mirovanja oziroma krčitve«.
13. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(začasni ukrep mirovanja oziroma krčitve)
Višina sredstev v letu 2004 znaša 96.802 SIT/ha površine hmeljišča v mirovanju oziroma izkrčenega hmeljišča.«.
14. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
Pridelovalec hmelja, za katerega organizacija proizvajalcev hmelja uveljavlja začasni ukrep mirovanja oziroma krčitve, v letu za katerega uveljavlja ukrep, ne sme zasaditi novih enot hmeljišča v obdelavi ali povečati obstoječih enot hmeljišča v obdelavi.
Minimalna površina enote hmeljišča v obdelavi, za katero pridelovalec hmelja uveljavlja ukrepe iz točke b) 20. člena, je 0,3 hektara.
Enota hmeljišča v premeni oziroma izkrčena površina mora biti prijavljena v register pridelovalcev hmelja v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev hmelja najkasneje do 31. maja leta, v katerem upravičenec uveljavlja ukrep.
V primeru uveljavljanja začasnega ukrepa mirovanja mora biti enota hmeljišča v premeni v letu, za katerega se uveljavlja ukrep, zatravljena.
V primeru uveljavljanja ukrepa krčitve je potrebno površino, za katero se ukrep uveljavlja, zatraviti in žičnico odstraniti.«.
15. člen
Naslov podpoglavja C) IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »C) Podpora za izvajanje programa žlahtnenja za hmeljarstvo«.
16. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(podpora za izvajanje programa žlahtnenja hmelja)
S to uredbo se uvede podpora za izvajanje programa žlahtnenja hmelja.
Predmet podpore je sofinanciranje izvajanja programa žlahtnenja hmelja za leto 2004.
Upravičenec pridobi podporo na podlagi letnega programa, ki ga do 15. maja 2004 potrdi minister. Na podlagi potrjenega letnega programa sklene ministrstvo z upravičencem pogodbo. Upravičenec uveljavlja podporo ob predložitvi zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o opravljenem delu s specifikacijo stroškov po potrjenem letnem programu. Upravičenec mora do 28. februarja 2005 na ministrstvo predložiti končno poročilo o opravljenem delu s specifikacijo stroškov po potrjenem letnem programu.
Sredstva za podporo za izvajanje programa žlahtnenja hmelja se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, iz proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1429: Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji, do višine 35,000.000 SIT. Razliko do celotne višine podpore 40,000.000 SIT zagotovijo zainteresirani pridelovalci.
Upravičenec do podpore iz tega člena je Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.«.
17. člen
Drugi in tretji odstavek 28. člena se črtata.
18. člen
29. člen se črta.
19. člen
V 30. členu se besedilo »iz 15.a, 20., 21., 23., 25. oziroma 29. člena« spremeni tako, da se glasi: »iz 20., 21., 23. oziroma 25. člena te uredbe«.
20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-15/2001-5
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost