Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

22. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na področju vojaške geografije, stran 3073.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU VOJAŠKE GEOGRAFIJE
1. člen
Ratificira se Dogovor med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na področju vojaške geografije, ki je bil sklenjen v Ljubljani dne 22. 4. 1999.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:*
D O G O V O R
med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na področju vojaške geografije
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in
Zvezno ministrstvo za obrambo Zvezne republike Nemčije
v nadaljevanju »pogodbenika«,
sta se dogovorila o načelih sodelovanja na področju vojaške geografije, kot sledi:
1. člen
Namen
(1) Namen tega dogovora je določitev tehničnih vidikov sodelovanja kakor tudi podrobna opredelitev izmenjave državnih vojaškogeografskih informacij.
(2) Ta dogovor se z obojestranskim soglasjem lahko dopolni z dodatki.
2. člen
Obseg sodelovanja
Sodelovanje obsega:
a) izmenjavo analognih in digitalnih vojaškogeografskih informacij,
b) izmenjavo informacij o tehničnem razvoju in novih tehnologijah,
c) redne izmenične vsakoletne sestanke zaradi strokovnih pogovorov.
3. člen
Pristojnost
Za organizacijo in izvajanje sodelovanja v okviru tega dogovora sta pristojna:
a) za Slovenijo: direktor Uprave za civilno obrambo, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
b) za Nemčijo: (Leiter Militärisches Geowesen der Bundeswehr) vodja nemške Vojaškogeografske službe.
4. člen
Izmenjava in sodelovanje
(1) Pogodbenika si na zahtevo dajeta na razpolago:
a) vojaške topografske in tematske karte kot tudi letalske in pomorske karte v razpoložljivih merilih ter brez stopnje zaupnosti,
b) digitalne vojaškogeografske informacije (vojaškogeografske podatke) brez stopnje zaupnosti,
c) interne strokovne publikacije.
(2) Pogodbenika se obveščata o novih izdajah njunih izdelkov kakor tudi o novi tehnični opremi in postopkih za izdelavo vojaškogeografskih gradiv in informacij ter si izmenjujeta izkušnje, pridobljene z njihovo praktično uporabo.
(3) Pogodbenika si zagotavljata neposredni in takojšnji (»on-line«) pristop do vseh digitalnih vojaškogeografskih informacij, ki so brez stopnje zaupnosti.
(4) V skladu s tem dogovorom si pogodbenika lahko po načelu vzajemnosti izmenjata tudi druge informacije in gradiva s področja vojaške geografije.
5. člen
Vzajemne obveznosti
(1) Vsak pogodbenik sme uporabljati vojaškogeografska gradiva in informacije drugega pogodbenika – kolikor zanje ne veljajo ustrezno označene omejitve – za izdelavo lastnih izdelkov.
(2) Vojajškogeografska gradiva in informacije, ki so dane na razpolago v okviru tega dogovora, smejo biti objavljene ali dane tretji osebi le s predhodnim pisnim soglasjem pogodbenika, ko jih je dal na razpolago. Uporaba v komercialne namene ni dovoljena.
(3) Pogodbenika soglašata, da morajo biti vojaškogeografska gradiva in informacije, ki so izmenjane v okviru tega sporazuma, zaščitene. Pogodbenika tudi soglašata, da morata upoštevati vse pravne določbe o varstvu avtorskih pravic in zagotoviti, da jih tretja stranka ne krši.
(4) Pogodbenika soglašata, da se v pravnodopustnem okviru odpovesta škodnim zahtevkom, vloženim proti drugemu pogodbeniku, ki bi lahko nastali zaradi pomanjkljivih gradiv ali informacij.
(5) Če pogodbenik ugotovi pomanjkljivosti v gradivih ali informacijah, mora o tem nemudoma pisno obvestiti drugega pogodbenika. Če je to možno, se pomanjkljiv izdelek nadomesti.
(6) Razhajanja v razlagi ali izvajanju tega dogovora pogodbenika rešita sama z vzajemnimi razgovori in jih ne predata v reševanje tretji stranki.
6. člen
Oprema in nadomestila
(1) Korespondenca kot tudi vojaškogeografska gradiva in informacije, izmenjane v okviru tega sporazuma, se pošljejo skupaj s spremnim dopisom prek urada vojaškega atašeja ustreznega veleposlaništva. Do vzpostavitve urada vojaškega atašeja pri veleposlaništvu Zvezne republike Nemčije v Ljubljani se vsa korespondenca pošilja po vojaškem atašeju Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji. Vse pošiljke vojaškogeografskih gradiv in informacij, ki se izmenjujejo med Upravo za civilno obrambo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in nemško Vojaškogeografsko službo, se označijo z napisom:
»SVN/DEU Bilateral MC&G Arrangement Exchange Material – Non reimbursable«.
(2) Gradiva/informacije se izmenjujejo brezplačno, s tem da pogodbenik, ki jih pošilja, krije stroške v zvezi s tem.
(3) Vsako leto se po 31. decembru po načelu vzajemnosti in pravičnosti izvede izravnava izdelkov, informacij in opravljenih storitev. Nadomestila se izvedejo na temelju tega dogovora v obliki storitev ali gradiv, ki si jih neposredno izmenjata Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in nemška Vojaškogeografska služba.
7. člen
Jezik korespondence
Pogodbenika se dogovorita za izmenjavo gradiv in korespondence v svojih državnih jezikih (slovenščini in nemščini) s prevodom v angleški jezik kot sporazumevalni jezik.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta dogovor začne veljati na dan prejema zadnjega obvestila o izpolnitvi vseh notranjepravnih pogojev za začetek veljavnosti tega dogovora.
9. člen
Končne določbe
(1) Ta dogovor velja za nedoločen čas.
(2) Vsak pogodbenik lahko predloži pisni predlog za spremembo vsebine tega dogovora. V tem primeru se pogajanja nemudoma začnejo. Če po treh mesecih pogajanj pogodbenika ne dosežeta soglasja, lahko vsak od njiju dogovor odpove v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(3) Vsak pogodbenik lahko ta dogovor odpove s pisnim obvestilom, naslovljenim na drugega pogodbenika, šest mesecev pred datumom odpovedi. Rok šestih mesecev se začne računati z dnem, ko obvestilo pogodbenika, ki želi odpovedati dogovor, prejme drugi pogodbenik.
(4) Če bi bil dogovor odpovedan, se pogodbenika strinjata, da pripravita »odpovedni protokol« z določbami, ki opredeljujejo pravice in dolžnosti pogodbenikov po odpovedi tega dogovora.
Sestavljeno v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako zavezujoče.
Ljubljana, dne 22. aprila 1999.
Za Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Igor Nered l. r.
 
Za Zvezno ministrstvo za obrambo
Zvezne republike Nemčije
Ewald Henkel l. r.
V E R E I N B A R U N G
zwischen dem Ministerium für Verteidigung der Republik Slowenien und dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland betreffs der Zusammenarbeit im Bereich Militärisches Geowesen
Das Ministerium für Verteidigung der Republik Slowenien und
das Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland
im folgenden als »Vertragsparteien« bezeichnet,
sind hinsichtlich der Zusammenarbeit im Bereich Militärisches Geowesen wie folgt übereingekommen:
A r t i k e l 1
Gegenstand
(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Festlegung der fachlichen und technischen Aspekte der Zusammenarbeit sowie die Präzisierung des Austauschs von nationalen militär-geographischen Informationen.
(2) Diese Vereinbarung kann bei Bedarf in gegenseitigem Einverständnis durch Anlagen ergänzt werden.
A r t i k e l 2
Umfang der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit umfaßt
a) den Austausch von analogen und digitalen MilGeo – Informationen,
b) den Austausch von Informationen über die technische Entwicklung und über neue Technologien sowie,
c) die Durchführung regelmäßiger Fachgespräche jährlich im Wechsel.
A r t i k e l 3
Verantwortlichkeiten
Für die Organisation und Durchführung der Zusammenarbeit im Rahmen dieser Vereinbarung sind verantwortlich:
a) auf der slowenischen Seite der Leiter der Abteilung für zivile Verteidigung des Ministeriums für Verteidigung der Republik Slowenien,
b) auf der deutschen Seite der Leiter Militärisches Geowesen der Bundeswehr.
A r t i k e l 4
Gegenseitiger Austausch und Zusammenarbeit
(1) Die Vertragsparteien stellen sich gegenseitig auf Anforderung zur Verfügung:
a) militärische topographische und thematische Karten sowie Fliegerkarten und nautische Unterlagen in den verfügbaren Maßstäben, soweit diese keine Einstufung unterliegen,
b) digitale MilGeo- Informationen(MilGeo-Daten), soweit diese keiner Einstufung unterliegen,
c) interne Fachpublikation.
(2) Die Vertragsparteien informieren sich gegenseitig über die Neuausgaben ihrer Produkte sowie über die neuen technischen Mittel und Verfahren zur Herstellung von militärgeographischen Unterlagen und Daten und tauschen gegenseitig die Erfahrungen über deren praktische Anwendung aus.
(3) Die Vertragsparteien gewähren sich gegenseitigen »on-line« Zugriff auf offene digitale militärgeographische Informationen.
(4) Aufgrund dieser Vereinbarung können die Vertragsparteien auch andere Informationen und Materialien aus den Bereichen des Militärischen Geowesens im Rahmen der Reziprozität austauschen.
A r t i k e l 5
Gegenseitigen Verpflichtungen
(1) Jede Vertragspartei darf die von der anderen Vertragspartei erhaltenen militärgeographischen Unterlagen und Informationen, soweit sie keinen, mit entsprechendem Hinweis versehenen Beschränkungen unterliegen, zur Herstellung eigener Produkte verwenden.
(2) Die im Rahmen dieser Vereinbarung bereitgestellten militärgeographischen Unterlagen und Informationen dürfen nur mit vorherigen schriftlicher Zustimmung der Vertragspartei, die sie zur Verfügung gestellt hat, zur Veröffentlichung verwendet oder an Dritte abgegeben werden. Die Nutzung zu kommerziellen Zwecken ist nicht zulässig.
(3) Die Vertragsparteien erklären sich bereit, die Sicherheitsbestimmungen für die im Rahmen dieser Vereinbarung ausgetauschten militärgeographischen Unterlagen und Information zu beachten. Die Vertragsparteien verpflichten sich zudem zur Einhaltung der Rechtvorschriften über den Schutz der Autorenrechte und treffen geeignete Maßnahmen zum Schutz der Unterlagen und Informationen gegen Mißbrauch durch Dritte.
(4) Beide Vertragsparteien verzichten im Rahmen des rechtlich Zulässigen auf Ansprüche, die durch die Lieferung fehlerhafter militärgeographischer Produkte oder Information entstehen können.
(5) Stellt eine der Vertragsparteien Mängel in den Unterlagen oder Informationen fest, wird sie diese in schriftlicher Form unverzüglich mitteilen. Wenn möglich, ist das mangelhafte Produkt zu ersetzen.
(6) Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder Anwendung dieser Vereinbarung werden in gemeinsamen Beratung zwischen den Vertragsparteien begleitet und nicht an Dritte verwiesen.
A r t i k e l 6
Versand und Ausgleich
(1) Der Versand der Korrespondenz sowie der militärgeographischen Unterlagen und Daten im Rahmen dieser Vereinbarung wird über die Büros der Verteidigungsattachés bei den jeweiligen Botschaften mit Begleitschreiben durchgeführt. Bis zur Einrichtung eines Militärattachéstabes bei der Deutschen Botschaft in Ljubljana erfolgt die Korrespondenz über den Verteidigungsattaché der Botschaft der Republik Slowenien in der Bundesrepublik Deutschland. Alle Sendungen der zwischen der Republik Slowenien, Ministerium für Verteidigung, Abteilung für zivile Verteidigung und dem Militärgeographischen Dienst der Bundeswehr ausgetauschten militärgeographischen Unterlagen und Daten werden mit der Aufschrift:
»SVN/DEU Bilateral MC&G Agreement Exchange Material non reimbursable« gekennzeichnet.
(2) Der gegenseitige Austausch erfolgt unentgeltlich, wobei die mit dem Versand verbundenen Kosten die liefernde Vertragsparteien zu tragen hat.
(3) Der Ausgleich für die gelieferten Produkte, Informationen sowie für Dienstleistungen wird auf der Basis der Reziprozität und Ausgewogenheit einmal im Jahr, jeweils nach dem 31. Dezember eines Jahres durchgeführt. Differenzen werden mit Dienstleistungen oder Material auf der Grundlage dieser Vereinbarung ausgeglichen. Der Ausgleich wird direkt zwischen der Republik Slowenien, Ministerium für Verteidigung, Abteilung für zivile Verteidigung und dem Militärgeographischen Dienst der Bundeswehr vorgenommen.
A r t i k e l 7
Sprachen des Schriftverkehrs
Die Vertragsparteien haben den Material-und Korrespondenzaustausch in den Nationalsprachen der Vertragsparteien (in slowenischer und deutscher Sprache) mit einer Übersetzung in die englische Sprache als Mittelsprache vereinbart.
A r t i k e l 8
Inkrafttreten
Diese Vereinbarung tritt zu dem Zeitpunkt der letzten Notifikation über die Erfüllung aller innerstaatlichen rechtlichen Verfahren für das Inkrafttreten dieser Vereinbarung in Kraft.
A r t i k e l 9
Schlußbestimmungen
(1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
(2) Jeder Vertragspartei kann schriftliche Anträge zur Änderungen des Inhalts dieser Vereinbarung vorbringen. In diesem Fall sind unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen. Sollte im Verlauf von drei Monaten keine Übereinstimmung erzielt werden, kann jede Vertragspartei die Vereinbarung gemäß Ziffer 3 dieses Artikels kündigen.
(3) Jede Vertragspartei kann diese Vereinbarung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten schriftlich kündigen. Maßgebend für die Berechnung der Frist ist der Tag des Eingangs der Kündigung bei der anderen Vertragspartei.
(4) Für den Fall einer Kündigung dieser Vereinbarung verpflichten sich die Vertragparteien, ein Kündigungsprotokoll vorzubereiten, das die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nach der Kündigung regelt.
Geschehen in zwei Urschriften, jede in slowenischer, deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Ljubljana, den 22. April 1999
Für das Ministerium
für Verteidigung
der Republik Slowenien
Igor Nered e.h.
 
Für das Bundesministerium
der Verteidigung
der Bundesrepublik Deutschland
Ewald Henkel e.h.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 800-01/2001-12
Ljubljana, dne 26. februarja 2004
EVA 2004-1811-0005
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
* Besedilo dogovora v angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost