Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5120. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-D)
5121. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1C)
5122. Zakon o dopolnitvi Zakona o poslancih (ZPos-A)

Odloki

5123. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije (OdUNDTDZ)

Sklepi

5189. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5124. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
5125. Uredba o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov

Sklepi

5126. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Santiagu de Chile
5127. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Santiagu de Chile

MINISTRSTVA

5128. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
5129. Pravilnik o programu in obsegu posebnega dela strokovnega izpita za tržnega inšpektorja

USTAVNO SODIŠČE

5130. Odločba o ugotovitvi, da je del izpodbijanih določb Zakona o trgu vrednostnih papirjev v neskladju z ustavo
5131. Odločba o ugotovitvi, da je bil Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev v neskladju z ustavo
5132. Odločba o razveljavitvi šestega in sedmega odstavka 112. člena Zakona o medijih
5133. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bled (Uradni list RS, št. 119/02) in
5134. Odločba o razveljavitvi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani
5135. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Celju

SODNI SVET

5136. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
5137. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
5138. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5139. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5140. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5141. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5142. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
5143. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
5144. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
5145. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
5146. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
5147. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
5148. Spremembe in dopolnive Akta o določitvi števila mest sodnikov in sodnikov porotnikov na delovnih in socialnih sodiščih

OBČINE

Bloke

5149. Odlok o prazniku Občine Bloke
5150. Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Bloke

Braslovče

5151. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Brežice

5152. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 in 2002 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 in 2002, za območje "Širitev kmetijske dejavnosti v delu razpršene pozidave naselja Trnje"

Divača

5153. Odredba o spremembi odredbe o prodaji zemljišč, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča

Koper

5154. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport Mestne občine Koper
5155. Odlok o določitvi enotne cene izgradnje priključka na javno fekalno kanalizacijsko omrežje
5156. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Koper
5157. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta

Litija

5158. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Litija

Ljubljana

5159. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina
5160. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta
5161. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod (za del območja urejanja BS 1/5-1)
5162. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik in osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič

Markovci

5163. Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Ptuj

5164. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za obrtno cono Novi Jork, območje EKO-LES

Rogaška Slatina

5165. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P 5/1 v Rogaški Slatini
5166. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P3 z okolico v Rogaški Slatini
5167. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogatec

5168. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2004
5169. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec
5170. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje spomenikov in kulturne dediščine Občine Rogatec

Sevnica

5171. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica

Slovenj Gradec

5172. Sklep o soglasju Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec
5173. Pravilnik o izbiri kulturnih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

5174. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica
5175. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

5176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice

Šentjur pri Celju

5177. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2005
5178. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2006

Tržič

5179. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič

Videm

5180. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm

Zagorje ob Savi

5181. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Potoška vas - šola in levi breg Kotredeščice
5182. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za poslovno stanovanjsko pozidavo na pobočju Dolinarjevega travnika v Zagorju ob Savi
5183. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5184. Pravilnik o štipendiranju

Žalec

5185. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Vrbje ob Strugi

Žužemberk

5186. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2003
5187. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
5188. Sklep o pravilih organiziranja predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

POPRAVKI

1. Popravek Pravilnika o izjemah od obveznosti predložitve blaga, o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov pri opravljanju pregleda blaga ter o obračunu stroškov opravljene preiskave
2. Popravek Pravilnika o izjemah od obveznosti prevoza blaga od carinske črte do najbližjega carinskega urada po prestopu meje
3. Popravek odloka o lokacijskem načrtu cestne povezave od mostu čez Čabranko pri Črnem Potoku do priključka na regionalno cesto R3-653/1364 Trava-Podplanina
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti