Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5182. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za poslovno stanovanjsko pozidavo na pobočju Dolinarjevega travnika v Zagorju ob Savi, stran 14909.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi-prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za poslovno stanovanjsko pozidavo na pobočju Dolinarjevega travnika v Zagorju ob Savi
1. člen
S tem odlokom se sprejme dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo na območju »Dolinarjevega travnika« v Zagorju ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, številka 8/98) in odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrtu za poslovno stanovanjsko pozidavo na območju »Dolinarjevega travnika« v Zagorju ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, številka 21/03).
2. člen
Doda se poglavje Tolerance, ki se glasi:
Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem prostorskim aktom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih, prometnih, infrastrukturnih in drugih razmer ali zaradi programskih sprememb in tehničnih zahtev najdejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz okoljevarstvenega, prometno-tehničnega, ekonomskega in oblikovalskega vidika. Dovoljeno je tlorisne gabarite objektov v okviru tolerance povečati ali zmanjšati do 15% ali spremeniti tip objekta. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in z njimi morajo soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/97
Zagorje ob Savi, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.