Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

5063. Odlok o ustanovitvi in nalogah Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (OdUNONP)

Sklepi

5062. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5064. Uredba o prostorskem redu Slovenije
5065. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

MINISTRSTVA

5066. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
5067. Pravilnik o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine
5068. Pravilnik o spremembah pravilnika o vrstah podatkov, ki jih posredujejo izvajalci energetskih dejavnosti
5069. Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
5070. Seznam izvajalcev posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco
5071. Seznam izvajalcev posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v register
5072. Seznam zdravil katerim se je spremenila oznaka ATC v letu 2004
5073. Seznam zdravil, za katera je od 29. 7. 2004 do 5. 11. 2004 prenehalo veljati dovoljenje za promet
5074. Seznam zdravil, za katera je bilo od 29. 7. 2004 do 5. 11. 2004 izdano dovoljenje za promet
5075. Sklep o opredelitvi proizvodnega območja Piranski zaliv
5119. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2004

BANKA SLOVENIJE

5076. Sklep o spremembi sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5077. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
5078. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2004
5079. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za oktober 2004
5080. Posebna tarifa Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za arbitražne postopke v okviru poskusnega projekta

OBČINE

Bistrica ob Sotli

5081. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004

Celje

5082. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
5083. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dol pri Ljubljani

5084. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2005
5085. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani

Kamnik

5086. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu B7 Kovinarska-vzhodni del

Kidričevo

5087. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Laško

5088. Odlok o lokacijskem načrtu Belovo

Ljubljana

5089. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika Mestne občine Ljubljana prešel na naslednjega kandidata

Loški Potok

5090. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v Občinski upravi občine Loški Potok

Markovci

5091. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za obrtno cono Novi Jork, območje EKO-LES

Nova Gorica

5092. Sprememba sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica

Novo mesto

5093. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2004
5094. Odlok o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta
5095. Odlok o merilih za kategorizacijo kolesarskih in pešpovezav Novega mesta
5096. Odlok o kategorizaciji kolesarskih in pešpovezav Novega mesta
5097. Sklep o povečanju cen osnovnih komunalnih storitev v Mestni občini Novo mesto
5098. Cenik materialnih stroškov za izdajo projektnih pogojev
5099. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembi zazidalnega načrta BTC Češča vas - 1. faza

Oplotnica

5100. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2004
5101. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Oplotnica

Podčetrtek

5102. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
5103. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta občine Podčetrtek
5104. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2058/2, k. o. Verače in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 1267/3, k. o. Verače ter ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini

Polzela

5105. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta nad Avtocesto
5106. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Poligon

Postojna

5107. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna

Rogašovci

5108. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah programa za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane v Občini Rogašovci

Slovenska Bistrica

5109. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2003
5110. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro

Slovenske Konjice

5111. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega načrta Center Slovenske Konjice - območje PSO Pluton

Tišina

5112. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2004
5113. Spremembe in dopolnitve odloka o komunalnih taksah v Občini Tišina
5114. Sklep o začetku uporabe digitalnega prostorskega plana Občine Tišina

Tržič

5115. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju podžupanov v Občini Tržič
5116. Pravilnik o merilih za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Tržič

Velike Lašče

5117. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Velike Lašče

Zreče

5118. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti