Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5088. Odlok o lokacijskem načrtu Belovo, stran 14781.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 13. seji dne 13. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu Belovo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se Odlok o lokacijskem načrtu Belovo (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), ki ga je izdelal AR projekt, d.o.o., pod številko projekta LN 39/03 v juniju 2004.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
A) Tekstualni del
1. Upoštevana zakonodaja in predpisi
2. Uvodni del
3. Analiza ustvarjenih razmer
4. Ureditvena situacija
5. Urbanistično arhitektonski pogoji
6. Komunala infrastruktura
7. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
8. Ohranjanje narave
9. Varstvo kulturne dediščine
10. Omejitve in pogoji glede zaščite okolja
11. Načrt gradbenih parcel
12. Etape izvajanja
13. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
14. Smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora
15. Mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
B) Odlok
C) Grafični del
1 Izsek iz planskega akta         M 1:5000
2 Katastrski načrt            M 1:2880
3 Geodetska podloga            M 1:500
4 Arhitekturna situacija         M 1:500
5 Geodetska zazidalna situacija      M 1:500
6 Situacija komunalnih vodov in naprav  M 1:500
7 Načrt gradbenih parcel         M 1:500
8. Podložni profil dovozne ceste     M 1:500/100
II. OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Meja območja lokacijskega načrta meji na južni in vzhodni strani z obstoječo pozidavo naselja in javno asfaltirano cesto, na severni strani delno s kmetijskimi zemljišči, delno z obstoječo pozidavo, na zahodni strani pa s kmetijskimi zemljišči.
Velikost območja lokacijskega načrta znaša ca. 1.7 ha.
Območje lokacijskega načrta obravnava zemljišče s parcelnimi številkami:
k.o. Rimske Toplice: 213, 211d, 212, 209, 208, 207, 206/1d, 205, 204, 203, 201/3d, 201/5d, 202/1d, 202/2, 182/1d, 1470/1d.
d-pomeni delno
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE POSEGE V PROSTOR
4. člen
V območju lokacijskega načrta so pod predpisanimi pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja stanovanjskih in gospodarskih objektov
– gradnja dozidav, nadzidav, dopolnilna in nadomestna gradnja
– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav ter ostalih infrastrukturnih objektov in naprav
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije
– spremembe namembnosti
– tekoča vzdrževalna dela
– gradnja pomožnih objektov
– gradnja opornih zidov
– gradnja vrtov, cvetličnjakov, zelenic ipd.
5. člen
Stanovanjski objekti
Predvidena je gradnja šestnajstih enodružinskih stanovanjskih objektov, ki lahko imajo stanovanjsko-poslovno funkcijo za mirno nemotečo obrt.
Zaradi vizualne izpostavljenosti bo kletna etaža stanovanjske hiše na skrajni severni strani maksimalno vkopana v zemljo.
Znotraj gradbene parcele je možnost gradnje enostavnih objektov. Enostavni objekti morajo biti zgrajeni v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
Enostavni objekti morajo biti oblikovani v skladu z objektom, ob katerem bodo zgrajeni.
Dostopi do objektov so predvideni s predvidene in obstoječe dovozne ceste.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
6. člen
Stanovanjski objekti:
– horizontalni gabarit: podolgovati tloris: 13 m x 9 m, 11 m x 8.50 m,
             dovoljena so odstopanja od navedenih tlorisov,
             s tem naj se ohranja razmerje med stranicami
             1:1.4.
– vertikalni gabarit:  maksimalni gabarit:klet + pritličje +
             izkoriščeno podstrešje.
– kolenčni zid:     skrit pod kapjo, max. 1 m.
– kota pritličja:    ca. 20 cm nad koto terena, natančno se določi v
             postopku izrisa iz lokacijskega načrta.
– streha:         simetrična dvokapnica s čopi, glavna slemenska
             os vzporedna z daljšo stranico objekta, naklon
             strehe 35-40 stopinj, kritina opečna ali temno
             rjave barve. Osvetlitev podstrešnih prostorov z
             izvedbo frčad ali strešnih oken.
             Pri pomožnih objektih je lahko glavna slemenska
             os pravo­kotna na plastnice.
– konstrukcija:     klasična – zidana
– fasada:        členjena, svetle barve, s kombinacijo lesenih
             elementov temno rjave barve.
7. člen
Zunanja ureditev:
Po končani gradnji je potrebno okolico hortikulturno urediti.
Dovozne manipulativne površine se asfaltirajo ali tlakujejo in zaključijo z robniki.
Oporni zidovi morajo biti obloženi z naravnim kamnom.
8. člen
Gradbena parcela:
Gradbene parcele so določene v grafičnih prilogah U7.
Predvideni odmik objektov od parcelne meje je 4 m, dovoljeni so manjši odmiki v soglasju lastnika sosednjega zemljišča ter ob upoštevanju sanitarno-tehničnih, varstvenih, požarno-varstvenih in obrambnih predpisov.
Minimalni odmik pomožnih objektov (garaž) od cestne infrastrukture bo 2.50 m.
Meja zazidalnega načrta v naravi ni v celoti zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog katastrskega načrta v merilu 1:2880. Zaradi tega proti javni poti, kjer meja območja ni bila zamejičena v naravi, lahko pride do odstopanja v izmeri in legi obodnih gradbenih parcel.
V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
9. člen
Prometno omrežje:
Sredi območja lokacijskega načrta je predvidena gradnja dovozne ceste. Cesta bo v asfaltni izvedbi širine vozišča 4 m.
Na skrajnem vzhodnem delu obravnavanega območja je predvidena rekonstrukcija obstoječe dovozne poti na širino vozišča min. 4 m.
Predvidena je izvedba cestnih priključkov s predvidene dovozne in obstoječe dostopne poti do posameznih stanovanjskih objektov oziroma gradbenih parcel.
Ceste bodo v asfaltni izvedbi.
Cestni priključki in promet na obravnavanem območju morajo biti označeni z vertikalno in talno prometno signalizacijo.
Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno podrobneje določiti odvodnjavanje dovoznih poti v navezavi na bližnjo lokalno cesto v skladu s strokovnimi usmeritvami upravljavca omenjene ceste.
10. člen
Vodovodno omrežje:
Na območju lokacijskega načrta je predvidena izvedba novega vodovoda PEHD Ø 90 v dolžini ca. 300 m. Od glavnega vodovoda, do posameznih stanovanjskih objektov so predvideni hišni priključki PEHD Ø 32 z vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani izven objekta na vedno dostopnem mestu.
Pri prečkanju cest in utrjenih manipulativnih površin se vodovodne cevi dodatno zaščitijo.
Na predvideno vodovodno omrežje se v zelenici postavijo nadzemni hidranti.
Načrtovani poseg znotraj območja lokacijskega načrta posega v obstoječo traso vodovodnega omrežja, zato je predvidena prestavitev omenjenega omrežja v dolžini ca. 75 m.
Obstoječi vaški vodovod, ki poteka po območju lokacijskega načrta se prestavi ob gradbeni parceli.
Normalna vodooskrba načrtovanih objektov iz obstoječega rezervoarja, ki se nahaja znotraj območja lokacijskega načrta ni možna zaradi prenizke kote rezervoarja.
Za normalno oskrbo pitne in požarne vode sta možni dve varianti.
Prva varianta: možno je izvesti napajanje preko rezervoarja na Gornjem Breznem, ki se nahaja na koti ca. 500 m n.v. Od tam je proti Belovem že položen del trase cevovoda. Priključek na obstoječi cevovod je možno izvesti na Breznem (Gerčer) ter naprej položiti nov cevovod, do predvidenega rezervoarja Belovo, ki bi se nahajal na ustrezni višini in od tu dalje izvesti novi cevovod za načrtovano območje. Na novi cevovod bi se lahko priključile še obstoječe stanovanjske hiše.
Druga varianta: možno je izvesti rekonstrukcijo obstoječega rezervoarja Belovo ter mu dozidati črpališče od koder bi se voda prečrpavala v rezervoar na ustrezni višini s čimer bi bila zagotovljena normalna oskrba pitne in požarne vode načrtovanega območja.
Obe varianti, oziroma načrtovanje vodovodnega omrežje zunaj območja lokacijskega načrta ni predmet tega izvedbenega prostorske akta.
V primeru priključitve posameznih objektov na vodovodno omrežje iz obstoječega rezervoarja, mora vsak lastnik poskrbeti za vgradnjo hidroforja znotraj gradbene parcele.
11. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Za odvod fekalnih vod so predvidene troprekatne nepretočne greznice na občasno praznjenje.
Meteorne vode s strešin in utrjenih površin se speljejo preko predvidene meteorne kanalizacije in predvidenih zadrževalnih bazenov v obstoječo kanalizacijo, ki poteka ob javni asfaltirani poti.
Meteorna kanalizacija bo izvedena iz PVC cevi Ø 150, Ø 200 in Ø 250.
Od predvidenih stanovanjskih objektov do načrtovanega kanalizacijskega omrežja so predvideni interni hišni priključki.
12. člen
Električno omrežje:
Objekti se bodo napajali iz obstoječe transformatorske postaje Belovo.
Predvidena je izvedba NN električnega kabla od obstoječe transformatorske postaje Belovo do posameznih stanovanjskih objektov.
Priključek na NN omrežje mora biti v kabelski izvedbi. Pri prečkanju NN električnega kabla s prometno infrastrukturo mora biti kabel položen v zaščitne cevi in dodatno obbetoniran.
Predvidena je osvetlitev območja zazidalnega načrta s svetilkami na drogovih.
Nizkonapetostno električno omrežje zunaj območja lokacijskega načrta ni predmet tega izvedbeno prostorskega akta.
13. člen
Telefonsko omrežje:
Na območju lokacijskega načrta je predvidena izvedba telefonskega omrežja.
Začetek trase primarnega telefonskega omrežja je od obstoječega kabla, ki poteka ob meji lokacijskega načrta vzporedno z javno asfaltirano potjo. Naprej trasa poteka ob dovozni cesti, ki poteka sredi območja lokacijskega načrta do predvidene telefonske omarice na betonskem podstavku. Od telefonske omarice trasa naprej poteka proti severu do meje območja lokacijskega načrta, kjer trasa zavije proti vzhodu vzporedno z mejo in dovozno cesto, kjer se trasa telefonskega kabla konča.
Od primarne trase tk omrežja do posameznih stanovanjskih hiš so predvideni hišni priključki.
Na fasadi objekta bo vgrajena tipska telefonska omarica.
Telefonske kable je potrebno polagati direktno v zemljo minimalno 0.80 m globoko. Pri prečkanju cest in drugih voznih površin je minimalna globina vodenja kabla 1 m.
Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnicami se izvedejo z dodatno zaščito.
14. člen
CATV omrežje:
Na območju lokacijskega načrta je predvidena izvedba CATV omrežja.
Začetek trase primarnega CATV omrežja je od obstoječe KKS omarice, ki stoji na delu zemljišča parc. št. 252/1 k.o. Rimske Toplice ob javni asfaltirani poti.
Za primarni vod je predvidena enocevna kabelska kanalizacija. Trasa kabelske kanalizacije bo potekala ob dovoznih cestah in ob predvidenih gradbenih parcelah. Na trasi primarne kabelske kanalizacije je predvidena postavitev pomožnih kabelskih jaškov in razdelilnih KKS omaric.
Od razdelilnih KKS omaric do posameznih stanovanjskih hiš je predvidena izvedba sekundarnega voda PVC Ø 60. Na fasadi objekta bo vgrajena tipska priključna omarica.
15. člen
Odpadki:
Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Laško.
16. člen
Ogrevanje:
Ogrevanje objektov je predvideno individualno iz lastnih kotlovnic z možnostjo na utekočinjeni naftni plin, s kurilnim oljem in na trda goriva.
Po plinifikaciji naselja se predvideni objekti priključijo na plinovodno omrežje v soglasju z upravljavcem.
VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
17. člen
Hrup:
Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Območje zazidalnega načrta spada po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnost.
S predvideno dejavnostjo ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa.
18. člen
Požarno varstvo:
Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno omrežje.
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je omogočen po dovozni cesti neposredno do objektov.
19. člen
Varstvo voda:
Onesnažene meteorne vode s parkirišča in manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olja in goriva v obstoječi graben.
Odpadne fekalne vode na obravnavanem območju se vodijo v nepretočne zaprte greznice na praznjenje.
20. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin:
Kot ukrep za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin se manipulativne površine izvedejo iz tlaka (travnate plošče), ki bo prepuščal padavinske vode v podtalje in tako razbremenil kanalizacijo in vodotok. Poleg zgoraj navedenega ukrepa je predvidena izvedba zadrževalnih bazenov.
21. člen
Obramba in zaščita:
Vsi objekti v zazidalnem načrtu morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po lestvici MCS.
22. člen
Stabilnost terena:
– posegi se izvajajo na podlagi geološkega poročila
– ob izkopu gradbene jame mora biti prisoten geolog
– v nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
VII. TOLERANCE
23. člen
Načrtovani posegi v območju (situacija U5 Geodetska zazidalna situacija) lahko odstopajo v povečanje ali pomanjšanje 10%.
Dovoljene so večje spremembe navedenih toleranc z izrisom iz LN ob upoštevanju sanitarno-tehničnih, varstvenih, požarno-varstvenih in obrambnih predpisov ter na podlagi strokovne utemeljitve in preverbe.
Dovoljene so tudi tolerance pri komunalnem, energetskem in prometnem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta LN.
Dovoljene so tolerance pri kotah objektov na podlagi projektne dokumentacije za cestno infrastrukturo ob upoštevanju predpisov, ki urejajo to področje.
VIII. ETAPE IZVAJANJA
24. člen
I. etapa
– izgradnja komunalne in energetske infrastrukture zunaj območja zazidalnega načrta za potrebe načrtovanih objektov
II. etapa
– izgradnja prometnega omrežja
– infrastrukturno opremiti parcelo
III. etapa
– zgraditi objekte
– hortikulturno urediti gradbeno parcelo
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
25. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju lokacijskega načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
– pred začetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav ki so tangirani pri predmetni gradnji.
X. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Občini Laško, na oddelku za GJS, okolje in prostor.
27. člen
Nadzor pri izvajanju tega odloka opravlja pristojni inšpektorat Republike Slovenije.
28. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdelavo projektne dokumentacije pridobiti lokacijsko informacijo pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Laško. Po pogojih iz lokacijske informacije se predvideni objekti v projektni dokumentaciji urbanistično obdelajo skladno s tem odlokom in veljavno zakonodajo.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-1/02
Laško, dne 13. oktobra 2004.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti