Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5081. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004, stran 14778.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena Statuta Občine Bistrice ob Sotli (Uradni list RS, št. 35/99, 125/03) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 11. redni seji, dne 29. 4. 2004, sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bistrice ob Sotli za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določijo: višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov              v tisoč SIT
Skupina/podskupina kontov               Proračun leta 2004
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)              206.690
   Tekoči prihodki (70+71)                   75.188
70  Davčni prihodki                       60.882
   700 Davki na dohodek in dobiček               39.741
   703 Davki na premoženje                    5.913
   704 Domači davki na blago in storitve            15.228
   706 Drugi prihodki                        –
71  Nedavčni prihodki                      14.306
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                       4.350
   711 Takse in pristojbine                    889
   712 Denarne kazni                        66
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            101
   714 Drugi nedavčni prihodki                  8.900
72  Kapitalski prihodki                      6.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
   721 Prihodki od prodaje zalog                   –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja               6.000
73  Prijete donacije
   730 Prejete donacije iz domačih virov               –
   731 Prejete donacije iz tujine                  –
74  Transferni prihodki                     125.502
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                125.502
 
Skupina/podskupina kontov               Proračun leta 2004
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                198.637
40  Tekoči odhodki                        46.252
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            14.067
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                    1.808
   402 Izdatki za blago in storitve               25.577
   403 Plačila domačih obresti                  1.800
   409 Rezerve                          3.000
41  Tekoči transferi                      105.651
   410 Subvencije                        2.538
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                    20.893
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                       8.699
   413 Drugi tekoči domači transferi              73.520
   414 Tekoči transferi v tujino                   –
42  Investicijski odhodki                    44.291
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            44.291
43  Investicijski transferi                    2.444
   430 Investicijski transferi                  2.444
 
III. Proračunski presežek (I.- II.)
   (Proračunski primanjkljaj)                  8.053
 
Skupina/podskupina kontov               Proračun leta 2004
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja           20.000
   kapitalskih deležev (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil                20.000
   750 Prejeta vračila danih posojil              20.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih            21.000
   deležev (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   440 Dana posojila finančnim institucijam
     in posameznikom                     21.000
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin
     iz naslova privatizacije
 
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.- V.)          -1.000
 
Skupina/podskupina kontov               Proračun leta 2004
C)  Račun financiranja                        –
VII. Zadolževanje (500)
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)                     3.300
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga                 3.300
IX.  Zmanjšanje sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  3.753
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                -7.053
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)            -8.053
 
Splošni del proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
C)  Račun financiranja
in po funkcionalni klasifikaciji: po področjih proračunske porabe;
posebni del proračuna – področja proračunske porabe po kontih oziroma podkontih ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),
2. prihodki ustvarjeni z gospodarjenjem s poslovnimi prostori.
4. člen
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posameznem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
Proračunske rezerve se v letu 2004 oblikujejo v višini 3,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 100.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so v posebnem delu razporejena za posamezne namene, če prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni red prioritete je:
– plače in drugi osebni prejemki,
– socialni izdatki,
– izdatki, za katere je v proračunu predviden izvirni prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Bistrica ob Sotli, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic 10% realiziranih prihodkov preteklega leta.
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2004 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bistrica ob Sotli v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0011/04-05
Bistrica ob Sotli, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost