Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5111. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega načrta Center Slovenske Konjice - območje PSO Pluton, stran 14804.

Na podlagi 23., 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 18. redni seji dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega načrta Center Slovenske Konjice – območje PSO Pluton
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ponovna sprememba in dopolnitev dela zazidalnega načrta center Slovenske Konjice (za območje poslovno storitvenih objektov – severni del Konusa), ki obravnava spremembo namembnosti dela objekta POSLOVNO STORITVENI OBJEKT PLUTON v stanovanja in jih je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. Slovenska Bistrica s številko projekta 04/04-SP/ZN z datumom avgust 2004. Projekt je sestavni del tega odloka.
Predmetni projekt predstavlja spremembe in dopolnitve projekta št. 65/97 z datumom april 2004 – avgust 2004, ki ga je izdelal Urbana Kočar in Kočar d.n.o..
2. člen
Smernice za načrtovanje in mnenja, ki so jih k spremembi ZN iz 1. člena tega odloka podali organi in organizacije, so sestavni del tega odloka.
3. člen
Sprememba ZN iz 1. člena tega odloka vsebuje besedilo in grafične priloge.
Besedilo obsega:
1. Splošni del
2. Smernice in mnenja
3. Obrazložitev spremembe ZN:
– Uvod – splošni podatki
– Usklajenost spremembe ZN s planskimi usmeritvami Občine Slovenske Konjice
– Obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo spremembe ZN,
– Pogoji za prometno in komunalno urejanje.
Grafične priloge obsegajo:
– Izrez iz planskih dokumentov Občine Slovenske Konjice v merilu 1:5000
– Izrez iz sprememb ZN v merilu 1:500
– Geodetski načrt novozgrajenega objekta v merilu 1:500.
II. MEJA OBMOČJA SPREMEMBE ZN
4. člen
Sprememba ZN obravnava spremembo namembnosti dela PSO PLUTON, ki je lociran na parc. št. 446/4 k.o. Slovenske Konjice.
III. USKLAJENOST SPREMEMBE ZN S PLANSKIMI AKTI OBČINE
5. člen
Območje obravnave iz 4. člena tega odloka je v PSPA Občine Slovenske Konjice v letu 2001 – Urbanistična zasnova naselja Slovenske Konjice (zasnova namenske rabe prostora) opredeljeno v ureditveno območje naselja Slovenske Konjice kot območje stavbnih zemljišč; po namenu pa je:
– severni del PSO PLUTON opredeljen kot območje za oskrbne in storitvene dejavnosti s predvideno prenovo območja.
IV. NAMEMBNOST OBMOČJA
6. člen
Sprememba dela ZN opredeljuje naslednje ureditve:
– preureditev celotnega 1. nadstropja PSO PLUTON in dela pritličja v stanovanja.
V pritličju bodo 3 stanovanja in 14 stanovanj v 1. nadstropju. V JZ delu se v pritličju objekta na površini 480 m2 uredijo prostori za pošto.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
7. člen
Sprememba dela ZN ne posega na zunanjo ureditev objekta in na njegov zunanji izgled, kakor tudi ne spreminja arhitekturnih elementov.
Sprememba namembnosti vpliva na notranjo razporeditev in ureditev prostorov.
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITEV
Promet
8. člen
Prometna ureditev povzema smernice iz veljavnega ZN in je zaključena. Okoli obravnavanega objekta je urejena interna dovozno dostavna cesta d-d za enosmerni promet, ob cesti so urejena parkirna mesta za osebna vozila. Ob objektu je 54 parkirnih prostorov, od tega so 4 parkirna mesta rezervirana za vozila oseb z invalidskimi vozički.
Manjkajoča parkirna mesta mora investitor za stanovalce in etažne lastnike zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 m.
Kanalizacijsko omrežje
9. člen
Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno skladno z ZN. Posamezna stanovanja se priključujejo na obstoječo kanalizacijo. Investitor in JKP d.o.o. Slovenske Konjice skleneta medsebojno pogodbo o sofinanciranju črpanja in odvoza fekalij predmetnega poslovno stanovanjskega objekta.
Vodovodno omrežje
10. člen
Vodovodno omrežje je zgrajeno skladno z ZN. Investitorju se nalaga vgraditev ločenih vodomerov posebej za vsako stanovanjsko enoto oziroma poslovni prostor. Vodomeri se vgradijo na dostopnem mestu, izven stanovanjskih enot.
Elektrika
11. člen
Za objekt so že bila izdana elektroenergetska soglasja za napajanje z električno energijo.
Ogrevanje
12. člen
Objekt se ogreva s priključevanjem na obstoječ sistem daljinskega ogrevanja mesta Slovenske Konjice.
Odpadki
13. člen
Skladno z občinskim Odlokom o zbiranju in odvažanju komunalnih odpadkov.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Varovanje zraka
14. člen
Predvidena sprememba namembnosti ne sme predstavljati možnosti povečanja onesnaževanja zraka. Ogrevanje je zagotovljeno iz skupne kotlovnice.
Varstvo pred hrupom
15. člen
Območje obravnave uvrščamo v III. stopnjo varstva pred hrupom po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
III. stopnja varstva je za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti (v nadaljevanju: III. območje).
Meje ravni hrupa za III. območje po uredbi so:
+------------------------+---------------+---------------+
|Vse v dBA        |Nočna raven Ln |Dnevna raven Ld|
+------------------------+---------------+---------------+
|Mejne ravni       |   50    |   60    |
+------------------------+---------------+---------------+
|Kritične ravni     |   59    |   69    |
+------------------------+---------------+---------------+
|Mejne ravni za vire   |   48    |   58    |
|hrupa          |        |        |
+------------------------+---------------+---------------+
|Mejne konične ravni   |   70    |   85    |
|hrupa          |        |        |
+------------------------+---------------+---------------+
Požarna varnost
16. člen
Varen umik je možen na zunanje površine, ulice in dovozne ceste.
Dostop za intervencijska vozila je možen po manipulativnih površinah.
Požarna voda je zagotovljena iz hidrantnega omrežja izven in v objektu ob upoštevanju Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
VIII. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Faznost izvedbe
Sprememba namembnosti objekta se lahko izvede v več fazah.
18. člen
Ostali pogoji za realizacijo zazidalnega načrta ostanejo v veljavi po naslednjih odlokih (Uradni list SRS, št. 1/98).
19. člen
Predlog sprememb in dopolnitev ZN Center Slovenske Konjice – za PSO Pluton je na ogled organizacijam in občanom pri občinskem upravnem organu, ki je pristojen za okolje in prostor.
20. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna Inšpekcija za prostor in okolje.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0001/2004-200
Slovenske Konjice, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost