Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5066. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 14728.

Na podlagi 33., 35.a, 38., 39.b, 40., 40.a, 46., 52.d, 52.f, 52.i, 52.k, 52.m, 53., 54., 55., 56., 58. in 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo in 114/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04 in 84/04) se v 1. členu besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(Uradni list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo in 114/04; v nadaljnjem besedilu: ZDDV)«.
2. člen
Naslov 19.a člena se spremeni tako, da se glasi »(prenos blaga v drugo državo članico in pridobitev blaga iz druge države članice z namenom vzpostavitve zaloge blaga pri kupcu)«.
V drugem odstavku se črta besedilo »in opravi nadaljnjo prodajo blaga«.
V tretjem odstavku se beseda »prodano« nadomesti z besedilom »izvzeto iz zaloge«.
3. člen
V 53. členu se v prvem odstavku v 13. točki za besedilom »1209 91 90« doda besedilo », mak za prehrano iz tarifne oznake 1207 91 90, sezam za prehrano iz tarifne oznake1207 40 90«.
4. člen
V 55. členu se v prvem odstavku za 2. točko doda 2.a točka, ki se glasi:
»2.a prsna proteza iz tarifne oznake 3926 90 99;«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Med pripomočke za oskrbo stome iz 7. točke prvega odstavka se uvrščajo tudi vrečke za tanko črevo, debelo črevo ali sečila, prilagojevalniki, prilagojevalniki v kombinaciji z različnimi vrečkami iz tarifne številke 3926 90 91 in 3926 90 99.«
Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo novi tretji do sedmi odstavek.
5. člen
V 59. členu se v četrtem odstavku za besedo »starejših« doda beseda »dijakov«.
6. člen
Dosedanje besedilo 110. člena postane prvi odstavek tega člena, za katerim se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Davčni zavezanec lahko uveljavi pravico do odbitka vstopnega DDV v davčnem obdobju, v katerem je prejel račun za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve.
(3) Če je davčni zavezanec prejel račun, dobava blaga oziroma storitev pa še ni bila opravljena, lahko uveljavi pravico do odbitka vstopnega DDV v davčnem obdobju, ko je bilo blago dobavljeno oziroma so bile storitve opravljene ali v davčnem obdobju, ko plača račun, karkoli se zgodi prej.«
7. člen
V 115. členu se besedilo »v skladu s 34. členom ZDDV« nadomesti z besedilom »in so izpolnjeni pogoji iz 40. člena ZDDV.«
8. člen
V 125. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Za spremembo pogojev, merodajnih za obdavčevanje v skladu z drugim odstavkom 42. člena ZDDV, se ne štejejo spremembe, nastale zaradi sprememb predpisov.«
9. člen
V 162. členu se v prvem odstavku beseda »Sloveniji« nadomesti z besedo »Skupnosti«.
10. člen
V 174. členu se v prvem odstavku v osmi alinei besedilo »v skladu z 28. in 29. členom« nadomesti z besedilom »v skladu z 28., 28.a in 29. členom«.
11. člen
V 175. členu se v prvem odstavku v peti alinei za besedo »vpiše« doda beseda »zbirna«.
12. člen
V 176. členu se v peti alinei za besedo »vpiše« doda beseda »zbirna«.
13. člen
Dosedanje besedilo 178. člena postane prvi odstavek tega člena, za katerim se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Račune lahko hrani tudi na mikrofilmu ali drugem mediju tako, da jih je mogoče kadarkoli prikazati na zaslonu ali izpisati, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 57. člena ZDDV.«
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-02-20/2003/47
Ljubljana, dne 29. oktobra 2004.
EVA 2004-1611-0198
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti