Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5067. Pravilnik o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine, stran 14729.

Na podlagi 22. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) izdaja ministrica za kulturo
P R A V I L N I K
o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vsebino, način vodenja in hranjenje inventarne knjige premične kulturne dediščine ter inšpekcijsko nadzorstvo.
(2) S tem pravilnikom se standardizira in uskladi postopek in način vodenja vpisa premične kulturne dediščine v inventarno knjigo v muzejih iz 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine.
2. člen
Inventarna knjiga predmetov kulturne dediščine je uradna, temeljna, trajna in obvezujoča evidenca za vsako zbirko premične kulturne dediščine v Republiki Sloveniji, iz katere je razviden celoten fond z osnovnimi podatki premične kulturne dediščine.
II. VSEBINA INVENTARNE KNJIGE
3. člen
V inventarno knjigo se zapisujejo obvezne vsebine podatkov, opredeljene v 5. členu tega pravilnika.
4. člen
(1) Vsak predmet v zbirki, ki predstavlja eno inventarno enoto, ima eno inventarno številko, ki identificira predmet.
(2) Inventarna številka je ustrezno označena na predmetu. V primeru, da je predmet premajhen ali pa bi ga oznaka bistveno spremenila oziroma zabrisala njegove značilnosti, nanj ne pišemo številke.
(3) Predmet, ki predstavlja celoto, se označi z eno inventarno številko, posamezni sestavni ločljivi deli pa se označijo z ustrezno podštevilko.
5. člen
(1) Inventarna knjiga vsebuje naslednje skupine podatkov:
1. podatki o zavodu
2. podatki o identifikaciji predmeta
3. podatki o izvoru predmeta
4. podatki o pridobitvi predmeta
5. podatki o inventarizaciji predmeta
6. opombe
6. člen
Skupine podatkov sestavljajo naslednja podatkovna polja:
1. Skupina podatki o zavodu zajema naslednja podatkovna polja:
– naziv zavoda,
– sedež zavoda,
– kodno oznako registracije
2. Skupina podatki o identifikaciji predmeta zajema:
– inventarno številko predmeta,
– tekočo številko predmeta,
– ime predmeta/ime avtorja ali izdelovalca predmeta, motiv in naslov dela, datacija in signacija
– kratek opis predmeta (mere, material, tehnika),
– strokovna klasifikacija (zbirka, oznaka zvrsti premične kulturne dediščine v skladu s Pravilnikom o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine, Uradni list RS, št. 73/00)
3. Skupina podatki o izvoru predmeta zajema:
– najdiščne podatke o predmetu/provinienca
– kraj in čas izdelave predmeta
– kraj in čas uporabe predmeta
4. Skupina podatki o pridobitvi predmeta zajema:
– način pridobitve predmeta (dar, donacija, odkup, najdba, hranjenje, volilo)
– ime pridobitelja predmeta
– datum pridobitve predmeta
– ime, priimek in naslov zadnjega lastnika predmeta
– vrednost predmeta
5. Skupina podatki o inventarizaciji predmeta zajema:
– ime odgovornega kustosa
– datum inventarizacije predmeta.
III. NAČIN VODENJA INVENTARNE KNJIGE TER NJENO HRANJENJE
7. člen
(1) Inventarno knjigo sme voditi le pristojna oseba, zadolžena za zbirko.
(2) Inventarna knjiga se vodi ročno ali elektronsko.
(3) V primeru ročnega vodenja se za vpis uporablja obstojno pisalo. Inventarna knjiga je vezana v klasično trdo vezavo, na trajno obstojnem papirju.
(4) Pri vodenju inventarne knjige v elektronski obliki je potrebno zagotoviti ustrezno varnost podatkov. Obvezno je najmanj enkrat letno tiskanje izpisov s tiskalnikom, ki ustvarja trajen zapis na trajno obstojnem papirju, strani morajo biti oštevilčene, knjiga se veže v klasično trdo vezavo, A4 formata.
(5) Prvo in zadnjo stran inventarne knjige podpišejo oseba zadolžena za zbirko, vodja dokumentacije ali vodja oddelka in direktor muzeja. Kolikor muzej nima vodje dokumentacije ali vodje oddelka, inventarno knjigo podpišeta le pristojna oseba zadolžena za zbirko in direktor muzeja. Inventarna knjiga se na začetku in koncu žigosa z žigom zavoda.
(6) Strokovni nadzor nad vodenjem inventarne knjige vrši vodja dokumentacije ali vodja oddelka.
8. člen
(1) Izvirnik inventarne knjige se hrani vedno na varnem mestu in pod ustreznimi varstvenimi pogoji.
(2) Obvezna je varnostna kopija, ki se uporablja za rutinska opravila.
9. člen
(1) V primeru odpisa oziroma izločitve predmeta iz zbirke se inventarna številka ne izbriše, pač pa le podčrta z rdečim pisalom, v elektronski obliki pa se doda napis izbris.
(2) Odpisi oziroma izločitve so možne le v izjemnih primerih (uničenje, tatvine, zamenjava, denacionalizacija, sodna intervencija, deakcesija).
(3) O odpisu oziroma izločitvi presoja strokovna komisija, ki jo imenuje direktor muzeja. Komisija sprejme sklep o izločitvi, ki se navede v opombah inventarne knjige.
(4) V sklepu mora biti naveden datum izbrisa, razlog in podatek kam je predmet prenesen.
IV. INŠPEKCIJSKI NADZOR
10. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja inšpektorat za področje kulturne dediščine.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Za vse predmete vpisane do uveljavitve tega pravilnika se uporabljajo in vodijo dosedanje inventarne knjige.
Št. 617-100/2004/4
Ljubljana, dne 4. novembra 2004.
EVA 2004-3511-0021
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti