Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5065. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, stran 14726.

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske
1. člen
V Uredbi o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02) se v 3. členu v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. da so telesno in duševno sposobni za opravljanje vojaške službe, pri čemer ocenjevanje sposobnosti vsebuje tudi preverjanje gibalnih in drugih zmogljivosti (v nadaljnjem besedilu: gibalnih zmogljivosti), predpisano za pripadnike stalne sestave,«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »na delovno dolžnost oziroma«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Določbe te uredbe se smiselno uporabljajo tudi za pogodbeno opravljanje vojaške službe vojaških uslužbencev v rezervni sestavi Slovenske vojske.«.
2. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. izjavo, da po zadnji oceni zdravstvene sposobnosti za vojaško službo ni prišlo do spremembe njegovega zdravstvenega stanja, ki bi vplivala na oceno sposobnosti za vojaško službo, če je bil kandidat že ocenjen kot sposoben ali delno sposoben za vojaško službo,«.
V 3. točki se za vejico na koncu besedila doda besedilo »če kandidat nima ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo,«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. izjavo, da je zaposlen v Republiki Sloveniji oziroma, da ga delodajalec ni napotil na opravljanje dela, usposabljanje ali šolanje v tujino za dalj kot tri mesece, da je delodajalca seznanil z namero, da bo podpisal pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske oziroma izjavo, da je nezaposlen.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se v prvem stavku črta besedilo »o obsodbah za kazniva dejanja,«, v drugem stavku se črta besedilo »na delovno dolžnost oziroma«.
3. člen
V 7. členu se v drugem odstavku črtata besedi »na naboru«.
V četrtem odstavku se črta beseda »naborna«.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(komisija za izbor kandidatov)
O primernosti kandidata za opravljanje vojaške službe na podlagi zbrane dokumentacije odloča komisija, ki jo imenuje minister.
Komisija ugotovi primernost in pripravljenost kandidatov za opravljanje vojaške službe in izbere kandidate, s katerimi se sklene pogodba za opravljanje vojaške službe po vojnih enotah in formacijskih dolžnostih oziroma vojaško evidenčnih dolžnostih.
Kandidatom brez odsluženega vojaškega roka komisija na podlagi predpisanih pogojev in potreb popolnitve, njihove ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo in želje določi vojaško evidenčno dolžnost, za katero se bodo usposobili.«.
5. člen
V 10. členu se v drugem odstavku črta besedilo »v skupnih poveljstvih in enotah«.
V tretjem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »S pogodbenim pripadnikom rezervne sestave, ki mora opraviti temeljno vojaško strokovno usposabljanje, ker nima odsluženega vojaškega roka oziroma osnovno vojaško usposabljanje za vojaka ali osnovno usposabljanje za delo v vojski za vojaškega uslužbenca v skladu s to uredbo, se sklene pogodba za najmanj šest oziroma sedem let.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, podpisan izvod pogodbe odstopi enoti, v katero je razporejen pogodbeni pripadnik rezervne sestave, in o podpisu pogodbe obvesti njegovega delodajalca.«.
6. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pogodbeni pripadnik rezervne sestave, ki se imenuje na formacijsko dolžnost, za katero je predviden dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO ali višje, mora dobiti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje v skladu s predpisi o tajnih podatkih.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pogodbeni pripadnik rezervne sestave je lahko zaradi potreb popolnitve Slovenske vojske imenovan na drugo formacijsko dolžnost, če izpolnjuje splošne in druge pogoje za opravljanje te formacijske dolžnosti.«.
7. člen
V 12. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. temeljnemu vojaško strokovnemu usposabljanju, če nima odsluženega vojaškega roka,«.
V 4. točki se črta besedilo »v skupnih poveljstvih in enotah«.
8. člen
V 13. členu se v zadnji 2. točki številka »2« nadomesti s številko »3«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogodbenemu pripadniku rezervne sestave pravice in dolžnosti iz te uredbe mirujejo v času:
1. zdravljenja daljšega od trideset dni do največ enega leta,
2. koriščenja starševskega dopusta v skladu s predpisi o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
3. opravljanja dela, usposabljanja ali šolanja v tujini, daljšega od trideset dni, toda ne več kot tri mesece.«.
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(temeljno in osnovno vojaško strokovno usposabljanje oziroma osnovno usposabljanje za delo v vojski)
Pogodbeni pripadnik rezervne sestave, ki nima odsluženega vojaškega roka, mora opraviti temeljno vojaško strokovno usposabljanje praviloma v prvem letu trajanja pogodbe.
Osnovno vojaško strokovno usposabljanje za vojaka oziroma osnovno usposabljanje za delo v vojski za vojaškega uslužbenca, mora opraviti:
1. pogodbeni pripadnik rezervne sestave, ki je opravil temeljno vojaško strokovno usposabljanje, praviloma do konca drugega leta trajanja pogodbe,
2. pogodbeni pripadnik rezervne sestave, ki je opravil služenje vojaškega roka in ni usposobljen za dolžnost, za katero je sklenil pogodbo, praviloma v prvem letu trajanja pogodbe.
Usposabljanje iz prvega in prejšnjega odstavka pogodbeni pripadnik rezervne sestave praviloma opravi v enem ali največ treh delih.«.
10. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(letni načrt usposabljanja)
Usposabljanje pogodbenih pripadnikov rezervne sestave v enoti po letnem načrtu usposabljanja enote se praviloma organizira in izvaja v več krajših terminih in enem neprekinjenem terminu, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Skupaj usposabljanje v enem letu ne sme biti daljše od treh mesecev.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka o dolžini letnega usposabljanja, se lahko pogodbenega pripadnika rezervne sestave, ki želi biti povišan v činu ali biti razporejen na višjo dolžnost, napoti na dopolnilno vojaško strokovno izobraževanje ali usposabljanje, praviloma pod pogoji in na način, kot to velja za pripadnike stalne sestave.«.
11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(izbor in obveščanje o terminih usposabljanja)
Enota, ki izvaja usposabljanje iz 14. oziroma 14.a člena te uredbe, izdela do konca meseca oktobra za naslednje leto predlog terminskega načrta usposabljanja.
Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, predlog terminskega načrta usposabljanja posreduje pogodbenemu pripadniku rezervne sestave ter njegovemu delodajalcu, zaradi uskladitve terminov usposabljanj v posameznem letu. Uskladitev terminov usposabljanj potrdita na predlogu načrta, ki ga pogodbeni pripadnik rezervne sestave do zahtevanega roka pošlje upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve. Če se delodajalec in pogodbeni pripadnik rezervne sestave ne uspeta dogovoriti o ponujenih terminih usposabljanj ali če pogodbeni pripadnik rezervne sestave ne pošlje potrjenega predloga načrta usposabljanj v zahtevanem roku, veljajo termini, ki jih določi pristojna enota Slovenske vojske.
Končni načrt usposabljanja enota posreduje upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, ki je dolžan do konca leta, toda najmanj 30 dni pred prvim načrtovanim usposabljanjem v naslednjem letu, o obveznostih pri usposabljanju za naslednje leto obvestiti pogodbenega pripadnika rezervne sestave in njegovega delodajalca.
Pogodbeni pripadnik rezervne sestave lahko izjemoma zaprosi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, za zamenjavo predhodno izbranega termina usposabljanja, če mu še ni bil poslan poziv na usposabljanje in če s tem soglaša njegov delodajalec. Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, lahko potrdi spremembo termina usposabljanja le po predhodnem soglasju enote.
Na usposabljanje pogodbenega pripadnika rezervne sestave vpokliče upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, na način in po postopku, predpisanem za pozivanje vojaških obveznikov.«.
12. člen
V 16. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »oziroma potrdilo pooblaščenega zdravnika, če je nezaposlen,« nadomesti z besedilom »ali potrdilo osebnega zdravnika,«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogodbenemu pripadniku rezervne sestave se lahko na prošnjo delodajalca zaradi neodložljivega dela, ki ga je treba opraviti neposredno pred ali med usposabljanjem in ga ne more opraviti drug delavec, odloži usposabljanje do treh dni v koledarskem letu.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, na koncu se črta pika in doda besedilo »oziroma v terminu, ki ga določi enota.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
13. člen
V 17. členu se besedi »tri mesece« nadomestita z besedama »sedem mesecev«.
14. člen
V 19. členu se v drugem odstavku besedi »en odstotek« nadomestita z besedilom »0,8 odstotka«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Do zaključka usposabljanja pripada pogodbenemu pripadniku rezervne sestave iz prvega odstavka 14. člena te uredbe 30 odstotkov, pogodbenemu pripadniku rezervne sestave iz drugega odstavka 14. člena te uredbe pa 50 odstotkov plačila za pripravljenost iz prejšnjega odstavka.«.
V četrtem odstavku se črta besedi »3. točke«.
15. člen
V 20. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pogodbenemu pripadniku rezervne sestave, ki v izbranem terminu usposabljanja za čas odsotnosti z dela zaradi usposabljanja ne uveljavlja nadomestila plače oziroma drugih prejemkov, povečano plačilo za usposabljanje, ki se določi na podlagi bruto minimalne plače v Republiki Sloveniji v času usposabljanja. Dnevni znesek povečanega plačila za usposabljanje znaša 2,5 odstotka na dan.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek, ki postaneta tretji in četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»Nezaposlenemu pogodbenemu pripadniku rezervne sestave pripada denarno nadomestilo za vsak dan usposabljanja.
Za dan usposabljanja oziroma za dnevno plačilo za udeležbo na usposabljanju po tem členu se šteje usposabljanje vključno z bivanjem v enoti, ki traja od 8 do 24 ur. Če traja manj kot 8 ur, se izplača dejansko število ur usposabljanja in bivanja v enoti. Za plačilo po urah je osnova dnevno plačilo za udeležbo na usposabljanju.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
16. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(povračilo stroškov objave delodajalcu)
Delodajalcu ob odhodu pogodbenega pripadnika rezervne sestave na opravljanje vojaške službe v miru za več kot en mesec pripada povračilo stroškov za enkratno objavo, s katero išče začasno zamenjavo za delavca, v višini največ petih mesečnih neto plačil za pripravljenost.
Zahtevek za povračilo stroškov z dokazili se pošlje upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, ki je pogodbenega pripadnika vpoklical na opravljanje vojaške službe v miru.«.
17. člen
V 26. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave sklene pogodbo za poklicno opravljanje vojaške službe ali se zaposli kot policist, z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi,«.
18. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(odpoved pogodbe)
Minister lahko enostransko odpove pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi:
1. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave preneha izpolnjevati splošne pogoje iz 3. člena te uredbe,
2. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave ne opravi temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja ali osnovnega vojaško strokovnega usposabljanja oziroma osnovnega usposabljanja za delo v vojski oziroma v drugih primerih, ko mu je bilo usposabljanje prekinjeno, v skladu s petim odstavkom 16. člena te uredbe,
3. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave v tekočem letu ni opravil vseh, z letnim načrtom predpisanih usposabljanj,
4. če je bil pogodbeni pripadnik rezervne sestave ocenjen s službeno oceno nezadovoljivo,
5. zaradi zmanjšanih formacijskih potreb v rezervni sestavi Slovenske vojske,
6. če se pogodbeni pripadnik rezervne sestave brez opravičenega razloga ni odzval k opravljanju vojaške službe oziroma na usposabljanje,
7. če je bil pogodbenemu pripadniku rezervne sestave izrečen disciplinski ukrep zaradi hujših kršitev vojaške discipline v skladu z Zakonom o obrambi,
8. če se je pogodbeni pripadnik rezervne sestave zaposlil v tujini ali odšel na šolanje oziroma usposabljanje v tujino za dalj kot tri mesece,
9. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave uveljavlja ali je uveljavil pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti,
10. če pogodbenemu pripadniku rezervne sestave ni bilo izdano dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zahtevane stopnje skladno z 11. členom te uredbe,
11. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave pravočasno ne prijavi sprememb podatkov iz 13. člena te uredbe,
12. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave ne soglaša z imenovanjem na formacijsko dolžnost v skladu s potrebami popolnitve Slovenske vojske.
V primeru odpovedi pogodbe iz 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11. in 12. točke prejšnjega odstavka, je pogodbeni pripadnik rezervne sestave dolžan ministrstvu povrniti v celoti plačilo za pripravljenost za zadnjih 12 mesecev in sorazmeren del stroškov, nastalih v času vseh usposabljanj. Sorazmerni del stroškov, nastalih v času vseh usposabljanj, se izračuna tako, da se izplačana plačila za usposabljanja, prevozni stroški in dodatki ter stroški prehrane zmanjšajo za odstotek, enak odstotku že realiziranega časa trajanja pogodbe. V primeru odpovedi podaljšane pogodbe je pogodbeni pripadnik rezervne sestave dolžan ministrstvu povrniti plačila iz tega odstavka samo po podaljšani pogodbi.
Pogodbeni pripadnik rezervne sestave iz drugega odstavka tega člena mora ministrstvu povrniti stroške v roku 30 dni po prejemu zahtevka za plačilo obveznosti. Če v navedenem roku ne povrne stroškov, se zaračunajo zakonite zamudne obresti, ki začnejo teči prvi dan po izteku roka za plačilo.
Ministrstvo na prošnjo pogodbenega pripadnika rezervne sestave, ki ima mesečne prejemke manjše od minimalne plače, lahko odredi obročno vrnitev plačil iz drugega odstavka tega člena, vendar največ v dvanajstih obrokih. Mesečni obrok ne sme biti nižji od mesečnega plačila za pripravljenost v mesecu, v katerem je bila odpovedana pogodba o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi.
Določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za pogodbenega pripadnika rezervne sestave, ki je pogodbo odpovedal iz osebnih razlogov. Pisno izjavo o odpovedi pogodbe iz osebnih razlogov vloži pogodbeni pripadnik rezervne sestave pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve, po kraju njegovega stalnega prebivališča.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(uporaba uredbe za pogodbene pripadnike rezervne sestave)
Pogodbeni pripadniki rezervne sestave, ki so sklenili pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske pred uveljavitvijo te uredbe, ohranijo pogodbeno pridobljene pravice, če je to zanje ugodneje, razen pravice glede višine plačila za pripravljenost, ki se začne po tej uredbi obračunavati s 1. 12. 2004.
20. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2005, razen 14. člena te uredbe glede plačila za pripravljenost, ki se začne po tej uredbi obračunavati s 1. 12. 2004.
Št. 824-03/2002-2
Ljubljana, dne 4. novembra 2004.
EVA 2004-1911-0008
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti