Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5109. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2003, stran 14803.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 45. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 25. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2003 so realizirani v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------------------
Post. Opis               Proračun   Krajevne Konsolidacija
                          skupnosti
---------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  Prihodki          3.658.318.207 449.902.976 3.720.003.391
II.  Odhodki           3.745.444.647 494.776.289 3.852.003.145
III. Presežek (I.-II.)      - 87.126.440 -44.873.313  -131.999.753
---------------------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prod. kap. deležev       8.912.250      0   8.912.250
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev           0      0       0
VI.  Prejeta minus dana posojila in
---------------------------------------------------------------------------
   sprem. kap. deležev       8.912.250      0   8.912.250
---------------------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje         280.000.000      0  280.000.000
VIII. Odplačilo dolga        24.000.000      0   24.000.000
IX.  Neto zadolžitev        256.000.000      0  256.000.000
X.  Povečanje denarnih sredstev
   na računih          177.785.810 - 44.873.313  132.912.497
XI.  Neto financiranje       87.126.440  44.873.313  131.999.753
---------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in njihova razporeditev po ekonomskih namenih je izkazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2003, ki je sestavni del tega odloka.
Sestavni del odloka je posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami prihodkov in odhodkov po funkcionalnih namenih in zaključni računi poslovanja krajevnih skupnosti.
3. člen
Povečanje sredstev na računih proračuna v višini 177,785.810 SIT se prenese v splošni sklad proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 2004.
Zmanjšanje sredstev na računih krajevnih skupnosti v višini 44,873.313 SIT se financira iz ostanka sredstev na računu posamezne krajevne skupnosti v preteklem letu.
4. člen
Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve za leto 2003 so dosežena v naslednjih zneskih:
1. Prihodki            19,071.979
2. Odhodki             14,755.238
3. Ostanek sredstev konec leta   4,316.741
Ostanek denarnih sredstev stalne proračunske rezerve v znesku 4,316.741 SIT se prenese med sredstva stalne proračunske rezerve za leto 2004.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/13-5/2004
Slovenska Bistrica, dne 25. oktobra 2004.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost