Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5107. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna, stran 14801.

Na podlagi Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 15. seji, dne 26. 10. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi župan Občine Postojna.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Postojna se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Posamezne namene razdelitve sredstev letno predlaga Odbor za gospodarstvo.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register,
– lokalni podjetniški centri, ki delujejo v sistemu podjetniških centrov.
Prednost imajo deficitarne dejavnosti, ki jih z vsakokratnim razpisom določi glede na potrebe Odbor za gospodarstvo.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Postojna.
Sedež podjetniškega centra mora biti na območju Notranjsko – kraške regije.
4. člen
Finančna sredstva za razvoj malega gospodarstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
5. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
6. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva:
 
1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA DODELJEVANJE KREDITOV
Namen:
– materialne in nematerialne investicije.
 
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o subvencioniranju obrestne mere, sklenjeno med Občino Postojna, upravičencem in banko,
– subvencijo obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila je 1.000.000 SIT,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Postojna vsaj 5 let po njenem zaključku.
 
Višina:
– višina subvencioniranja obrestne mere se določi v javnem razpisu, glede na obrestne mere, ki veljajo za tovrstne kredite pri banki, s katero se pogodba sklepa,
– doba subvencioniranja za odobreno posojilo je največ 5 let,
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
 
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– stroški nakupa opreme- osnovnih sredstev,
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja, izdelava projektne dokumentacije in investicijskih programov).
 
2. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA ISKALCEV PRVE ZAPOSLITVE
Namen:
– zaposlovanje oseb s poklici, ki jih gospodarstvo potrebuje,
– zaposlovanje oseb s poklici, ki se težje zaposlijo,
– zaposlovanje mladih.
 
Pogoji:
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje:
– mora biti državljan Republike Slovenije,
– prijavljen mora biti na Republiškem zavodu za zaposlovanje,
– ima stalno bivališče v Občini Postojna,
– ne sme biti starejša od 27 let,
– sedež podjetja oziroma obratovalnice mora biti v Občini Postojna,
– zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v koledarskem letu,
– novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj še dve leti po prejetih sredstvih za ta namen,
– delodajalec prejme sredstva za zaposlitev iskalca prve zaposlitve za dobo enega leta,
– kolikor se iz katerih koli razlogov prekine zaposlitev, je delodajalec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev iskalca prve zaposlitve iz iste izobrazbene skupine.
 
Višina:
Delodajalec prejme sredstva za kritje prispevkov iz plače in prispevkov oziroma dajatev na plačo za zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki ji je to prva zaposlitev v poklicu na podlagi pogodbe; in sicer:
– za zaposlitev osebe s srednjo izobrazbo (V. stopnja izobrazbe) 42.500 SIT, mesečno
– za zaposlitev osebe z višjo izobrazbo (VI. stopnja izobrazbe) 58.300 SIT, mesečno
– za zaposlitev osebe z visoko izobrazbo (VII. stopnja izobrazbe) 68.200 SIT, mesečno.
 
3. SVETOVALNE STORITVE
Namen:
– svetovalne storitve majhnim in srednjim podjetjem v fazi rasti,
– svetovanje podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih,
razvojnih funkcij, internacionalizacija, tehnološki razvoj in inovativnost.
 
Pogoji:
– v skladu s pogodbo, sklenjeno med Občino Postojna in izbranim izvajalcem se določijo pogoji sofinanciranja stroškov,
– občina bo sofinancirala storitve svetovanja na podlagi dokazil o opravljenih storitvah.
 
Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
 
Upravičeni stroški:
– stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja.
 
4. PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki,
– možnost za začetek novih poslov,
– organizirana predstavitev širšemu krogu.
 
Pogoji:
– na podlagi razpisa za MSP, ki se bodo udeležila sejmov v tujini in doma,
– občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.
Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
 
Upravičeni stroški:
– stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice pri udeležbi na določenem sejmu.
 
5. PODPORA DELOVANJA LOKALNIH PODJETNIŠKIH CENTROV
Namen:
– pospeševanje informiranosti podjetnikov o možnostih financiranja iz domačih in tujih virov,
– podpora animacijskim in motivacijskim aktivnostim za definiranje razvojnih in podjetniških projektov za posebne ciljne skupine (mladi, brezposelni, ženske, podeželsko prebivalstvo),
– zagotavljanje dostopnosti podjetniških in razvojnih informacij v lokalnem okolju,
– pospeševanje projektne organiziranosti lokalnih razvojnih služb.
 
Pogoji:
– v skladu s pogodbo, sklenjeno med Občino Postojna in izbranim izvajalcem, ki bo opravljal razvojne storitve, se določijo pogoji sofinanciranja stroškov,
– občina bo sofinancirala razvojne storitve na podlagi dokazil o opravljenih storitvah,
– članstvo v mreži PCMG.
 
Višina:
– v višini 50% upravičenih stroškov storitev, ki se nanašajo na naloge, ki jih sofinancira podjetniški center kot redno dejavnost,
– v višini 100% upravičenih stroškov storitev, ki se nanašajo na naloge, ki so del programa občine.
 
Upravičeni stroški:
– stroški razvojnih storitev enkratnega značaja.
 
6. PODPORA PODJETNIŠKIM CENTROM ZA POSEBNE CILJNE SKUPINE
Namen:
– podpora podjetniškim projektom za posebne ciljne skupine (ženske, mladi, brezposelni, podeželsko prebivalstvo).
 
Pogoji:
– na podlagi razpisa oddana vlogo, v kateri je jasno izražen interes s predstavitvijo projekta,
– občina bo sofinancirala storitve izvedbe projekta na podlagi dokazil o opravljenih storitvah.
 
Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
 
Upravičeni stroški:
– stroški predlaganega projekta.
 
7. SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PODJETNIŠKIH POVEZAV
Namen:
– spodbujanje povezovanja podjetij sorodnih oziroma dopolnilnih dejavnosti.
 
Pogoji:
– v skladu s pogodbo, sklenjeno med Občino Postojna in nosilcem podjetniške povezave,
– občina bo sofinancirala podjetniške povezave, ki bodo sofinancirane tudi s strani PCMG-ja,
– občina bo sofinancirala podjetniške povezave na podlagi poročila o delu na projektu, ki ga bo nosilec podjetniške povezave predložil PCMG-ju. Občini predloženo poročilo mora biti predhodno potrjeno s strani PCMG-ja.
 
Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški mentorstva pri pripravi in/ali razvoju in/ali izvedbi skupnega projekta podjetniške povezave
– stroški animacijskih in motivacijskih delavnic pri pripravi in/ali razvoju in/ali izvedbi skupnega projekta podjetniške povezave.
– stroški koordinacije pri pripravi in/ali razvoju in/ali izvedbi skupnega projekta podjetniške povezave
– stroški trženjskih aktivnosti pri pripravi in/ali razvoju in/ali izvedbi skupnega projekta podjetniške povezave
– stroški raziskovalno-razvojnih aktivnosti pri pripravi in/ali razvoju in/ali izvedbi skupnega projekta podjetniške povezave.
III. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Pri dodelitvi sredstev za razvoj se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali sredstva Evropske unije) so dodeljena.
Prejemnik sredstev za razvoj je dolžan ob prijavi na javni razpis podati izjavo, da za določen namen projekt ni dobil državnih sredstev oziroma če jih je, v kakšni višini jih je dobil iz drugih virov.
8. člen
Do subvencij iz naslova nepovratnih sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
9. člen
Namenskost porabe subvencij, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika preverja Oddelek za proračun in gospodarstvo Občine Postojna. V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvenciji dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 4/97 in 73/98).
Št. 313-3/2004
Postojna, dne 26. oktobra 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost