Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5080. Posebna tarifa Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za arbitražne postopke v okviru poskusnega projekta, stran 14776.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 13. člena Zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/00) in 5. točke Dogovora o sodelovanju na področju arbitraže med Gospodarsko zbornico Slovenije, Stalno arbitražo pri GZS in Okrožnim sodiščem v Ljubljani, ki je bil sklenjen dne 15. 7. 2004, je Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije na predlog Predsedstva Stalne arbitraže pri GZS z dne 8. 10. 2004 na seji dne 28. 10. 2004 sprejel
P O S E B N O T A R I F O
Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije za arbitražne postopke v okviru poskusnega projekta
OBSEG UPORABE
1. člen
(1) Posebna tarifa za arbitražne postopke pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: posebna tarifa) se uporablja za vse tiste arbitražne postopke, ki se bodo začeli pred Stalno arbitražo pri GZS v okviru poskusnega projekta, ki se izvaja na podlagi Dogovora o sodelovanju na področju arbitraže med Gospodarsko zbornico Slovenije, Stalno arbitražo pri GZS in Okrožnim sodiščem v Ljubljani, ki je bil sklenjen dne 15. 7. 2004.
(2) Osnovni namen poskusnega projekta je strankam, ki so že vložile tožbo v gospodarskem sporu na Okrožnem sodišču v Ljubljani ali kateremkoli drugem okrožnem sodišču, ki bo sodelovalo v poskusnem projektu, ponuditi dodatno možnost rešitve spora pri Stalni arbitraži pri GZS.
VPISNA TAKSA
2. člen
(1) Vpisna taksa v domačih sporih je 250 EUR. Če vrednost spora ne presega 25.000 EUR, se vpisna taksa plača v polovičnem znesku.
(2) Vpisna taksa v sporih z mednarodnim elementom je 500 EUR. Če vrednost spora ne presega 50.000 EUR, se vpisna taksa plača v polovičnem znesku.
(3) Plačana vpisna taksa se ne vrača.
NAGRADE IN STROŠKI ARBITROV
3. člen
(1) Nagrade za arbitre se določijo glede na vrednost tožbe ali nasprotne tožbe. Če vrednost predmeta spora ni navedena, Stalna arbitraža določi nagrade za arbitre po lastni presoji.
(2) Merila za določitev višine nagrade arbitru posamezniku v domačih sporih in sporih z mednarodnim elementom so:
             DOMAČI SPORI
+-------------------------+----------------------------------+
|             |   Višina nagrade v EUR    |
| Vrednost spora (v EUR) | osnova (C) + odstotek (D) za  |
|             |     vsoto nad (A)      |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| od (A) |  do (B)  |    EUR    |   %     |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
|     |       |         |        |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
|     |   do 5.000|       300|        |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
|   5.000|    25.000|       300|  2,4     |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
|  25.000|    50.000|       780|  1,8     |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
|  50.000|    100.000|      1.230|  1      |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
|  100.000|    250.000|      1.730|  0,6     |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
|  250.000|    500.000|      2.630|  0,5     |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
|  500.000|   1,000.000|      3.880|  0,3     |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| 1,000.000|   2,000.000|      5.380|  0,2     |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
| 2,000.000|  20,000.000|      7.380|  0,03     |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
|20,000.000|    in več|      12.780|  0,02     |
+----------+--------------+-----------------+----------------+
 
         SPORI Z MEDNARODNIM ELEMENTOM
+-------------------------+----------------------------------+
|             |   Višina nagrade v EUR    |
| Vrednost spora (v EUR) | osnova (C) + odstotek (D) za  |
|             |     vsoto nad (A)      |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| od (A) |  do (B)  |    EUR    |   %    |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
|     |       |          |       |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
|     |   do 5.000|       500 |       |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
|   5.000|    25.000|       500 |  3,5    |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
|  25.000|    50.000|      1.200 |  2,8    |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
|  50.000|    100.000|      1.900 |  2,2    |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
|  100.000|    250.000|      3.000 |  1     |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
|  250.000|    500.000|      4.500 |  0,7    |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
|  500.000|   1,000.000|      6.250 |  0,4    |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| 1,000.000|   2,000.000|      8.250 |  0,2    |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
| 2,000.000|  20,000.000|      10.250 |  0,05    |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
|20,000.000|    in več|      19.250 |  0,02    |
+----------+--------------+-------------------+--------------+
(3) Zneski za nagrade senatu se povečajo dvakratno.
(4) Če gre za posebej zapleteno in strokovno zahtevno zadevo, pri kateri so potrebna posebna strokovna znanja, dodatno zbiranje informacij, proučevanje tujih pravnih ureditev ali posebej obsežnih dokazov, se lahko zneski iz drugega odstavka povečajo do 100%.
(5) Arbiter (arbitri) so upravičeni do povračila dokumentiranih izdatkov za potne in druge stroške, ki so jih imeli v zvezi z arbitražnim postopkom in to v razumnih zneskih.
ADMINISTRATIVNI STROŠKI
4. člen
(1) Administrativni stroški, ki so določeni v tej tarifi, krijejo naslednje storitve Stalne arbitraže pri GZS v posameznem arbitražnem postopku: organizacijo izvedbe arbitražnega postopka in vsa potrebna procesna dejanja ter druga opravila administrativno-tehnične in finančne narave za izvedbo arbitražnega postopka v skladu z arbitražnimi pravili, zlasti vsa potrebna opravila v zvezi z imenovanjem arbitrov, vročanjem vlog in drugega spisnega gradiva strankam in arbitrom, organizacijo ustnih obravnav vključno z zagotovitvijo prostora in vodenjem zapisnika v slovenskem jeziku, obveščanje med Stalno arbitražo, arbitražnim senatom in strankami med postopkom, vodenje arbitražnega spisa na sedežu Stalne arbitraže in arhiviranje, finančna opravila v zvezi z določanjem predujma za stroške postopka in vsa druga opravila v zvezi z odločanjem o ugovoru pristojnosti, izločitvi arbitrov in imenovanju nadomestnih arbitrov v okviru pristojnosti posameznih organov Stalne arbitraže pri GZS.
(2) Vodenje zapisnika o obravnavi v tujem jeziku ter stroški tolmačenja na obravnavi in stroški potrebnega prevajanja med postopkom, se zaračunajo posebej in niso vključeni v plačilo za administrativne storitve iz prejšnjega odstavka.
(3) Če sta v postopku več kot dve stranki, se za vsako dodatno stranko administrativni stroški povečajo za 10%.
ADMINISTRATIVNI STROŠKI V DOMAČIH SPORIH
5. člen
(1) Če vrednost spora na presega 100.000 EUR, so administrativni stroški določeni v naslednjem razponu:
+------------------------+-----------------------------+
|            |               |
|Vrednost spora (v EUR) | Administrativni stroški v  |
|            |      EUR       |
+--------+---------------+-------------+---------------+
| od (A) |  do (B)   |  Arbiter  |  Arbitražni |
|    |        | posameznik |   senat   |
+--------+---------------+-------------+---------------+
|    |   do 5.000 |   200   |        |
+--------+---------------+-------------+---------------+
|  5.001|    25.000 |   300   |        |
+--------+---------------+-------------+---------------+
| 25.001|    50.000 |   400   |   600   |
+--------+---------------+-------------+---------------+
| 50.001|   100.000 |   600   |   850   |
+--------+---------------+-------------+---------------+
(2) Če vrednost spora presega 100.000 EUR:
– in je imenovan arbiter posameznik, so administrativni stroški 30% od višine nagrade arbitra posameznika, vendar ne manj od 600 EUR;
– in je imenovan arbitražni senat, so administrativni stroški 20% od višine nagrad arbitražnega senata, vendar ne manj od 850 EUR.
ADMINISTRATIVNI STROŠKI ZA SPORE Z MEDNARODNIM ELEMENTOM
6. člen
(1) Če je v sporu z mednarodnim elementom imenovan arbiter posameznik, znašajo administrativni stroški 30% od višine stroškov za nagrado arbitra posameznika, vendar ne manj od 1000 EUR.
(2) Če je v sporu z mednarodnim elementom imenovan arbitražni senat, znašajo administrativni stroški 20% od višine stroškov za nagrade arbitražnega senata, vendar ne manj od 1500 EUR.
(3) Če vrednost spornega predmeta v sporih z mednarodnim elementom ne presega 25.000 EUR so administrativni stroški 500 EUR.
SPLOŠNE DOLOČBE
7. člen
(1) Če ne pride do meritornega odločanja, predsednik Stalne arbitraže določi primerno višino nagrad arbitrov in administrativnih stroškov Stalne arbitraže upoštevajoč, v kateri fazi se je končal arbitražni postopek in druge relevantne okoliščine.
(2) Vsi zneski v tej tarifi so navedeni v valuti EUR in se pri izračunu predujma za stroške arbitraže in obračunu nagrad arbitrom preračunavajo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenija na dan vložitve tožbe ali nasprotne tožbe ali na dan plačila, če stranka plača predujem za stroške brez poziva Stalne arbitraže za plačilo.
(3) Vse obračunane nagrade in drugi stroški postopka se sproti vpisujejo v stroškovnik, ki je v spisu.
(4) Posebna tarifa se uporablja namesto tarife določene v 46. členu Pravilnika arbitražnem postopku (Uradni list RS, št. 66/03) za vse arbitražne postopke iz prvega odstavka 1. člena te tarife.
(5) Z izjemo določbe iz prejšnjega odstavka se vse ostale določbe o stroških v V. poglavju Pravilnika o arbitražnem postopku (Uradni list RS, št. 66/03) uporabljajo v celoti.
VELJAVNOST POSEBNE TARIFE
8. člen
(1) Posebna tarifa se uporablja za vse arbitražne postopke, v katerih je bila tožba na Stalno arbitražo pod pogoji iz 1. člena vložena po njeni uveljavitvi.
(2) Posebna tarifa začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za čas trajanja poskusnega projekta.
Predsedstvo Stalne
arbitraže pri GZS
Predsednik
prof. dr. Krešo Puharič l. r.
 
Upravni odbor GZS
Predsednik
Jožko Čuk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti