Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5093. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2004, stran 14786.

Na podlagi 4. alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02 – sklep US), 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana na 16. seji dne 14. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2004 (Uradni list RS, št. 127/03) se 3. člen v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2004 spremeni tako, da se glasi:
"Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2004 je določen v skupni višini 7.984,134.000 SIT in obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini             + 7.615,134.000 SIT
– odhodke v višini              + 7.856,134.000 SIT
proračunski primanjkljaj            – 241,000.000 SIT
 
b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil        + 119,000.000 SIT
– povečanje kapitalskih deležev
  in naložb                   -53,000.000 SIT
razlika                     + 66,000.000 SIT
 
c) v računu financiranja
– dolgoročno zadolževanje            250,000.000 SIT
– odplačilo dolgoročnega kredita        – 75,000.000 SIT
razlika                     +175,000.000 SIT
Proračunski primanjkljaj v znesku 241,000.000 SIT bo pokrit z razliko med prejetimi vračili danih posojil in povečanjem kapitalskih deležev in naložb v računu finančnih terjatev in naložb v znesku 66,000.000 SIT ter z razliko med dolgoročnim zadolževanjem in odplačilom dolgoročnih kreditov v računu financiranja v znesku 175,000.000 SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del splošnega dela rebalansiranega občinskega proračuna. Posebni del proračuna sestavljajo pregled prihodkov in odhodkov rebalansiranega občinskega proračuna."
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2004.
Št. 403-02-7/2004-1600
Novo mesto, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost