Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5100. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2004, stran 14798.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in 7. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 9. redni seji dne 4. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2004
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2004 (Uradni list RS, št. 5/04) tako, da se glasi:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
 
Skupina/                        v tisoč tolarjev
Podsk. kontov                     proračun l. 2004
-----------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             395.676
   Tekoči prihodki (70+71)                  180.347
70  Davčni prihodki                      168.650
   700 Davki na dohodek in dobiček             138.167
   703 Davki na premoženje                  15.151
   704 Domači davki na blago in storitve           15.332
   706 Drugi davki                        –
71  Nedavčni prihodki                     11.697
   710 Udeležba na dobičku
      in dohodki iz premoženja                6.847
   711 Takse in pristojbine                  1.972
   712 Denarne kazni                       22
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          105
   714 Drugi nedavčni prihodki                2.751
72  Kapitalski prihodki                     4.420
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         3.340
   721 Prihodki od prodaje zalog                 –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega prem.                1.080
73  Prejete donacije                        –
   730 Prejete donacije iz domačih virov             –
   731 Prejete donacije iz tujine                 –
74  Transferni prihodki                    210.909
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
      institucij                      210.909
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               430.101
40  Tekoči odhodki                      121.558
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           32.166
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       4.468
   402 Izdatki za blago in storitve             80.096
   403 Plačila domačih obresti                2.640
   409 Rezerve                        2.188
41  Tekoči transferi                     166.205
   410 Subvencije                      10.700
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       82.910
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     27.814
   413 Drugi tekoči domači transferi             44.781
   414 Tekoči transferi v tujino                 –
42  Investicijski odhodki                   122.296
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          122.296
43  Investicijski transferi                  20.042
   430 Investicijski transferi                20.040
III. proračunski presežek (I-II)
   (proračunski primanjkljaj)                -34.425
 
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
 
Skupina/                        v tisoč tolarjev
Podsk. kontov                     proračun l. 2004
-----------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)          –
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442)  –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (IV-V)              –
 
C)  Račun financiranja
 
Skupina/                        v tisoč tolarjev
Podsk. kontov                     proračun l. 2004
-----------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje (500)                     34.000
50  Zadolževanje                        34.000
   500 Domače zadolževanje                  34.000
VIII. Odplačilo dolga (550)                   10.750
55  Odplačilo dolga                      10.750
   550 Odplačilo domačega dolga               10.750
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I+IV+VII-II-V-VIII)                   -11.175
X.  Neto zadolževanje
   (VII-VIII)                         23.250
XI.  Neto financiranje
   (VI+VII-VIII-IX)                      34.425
 
Stanje sredstev na računih na koncu preteklega leta
(9009 splošni sklad za drugo)                  11.175
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Občine Oplotnica: www.oplotnica.si.
Št. 014.9/2004
Oplotnica, dne 4. novembra 2004.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti