Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5118. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče, stran 14809.

Župan Občine Zreče je na podlagi drugega odstavka 27. člena in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 29. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02), dne 5. 11. 2004, sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (v nadaljevanju: ZN);
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN;
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN;
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN;
– način pridobitev strokovnih rešitev;
– roki za spremembe in dopolnitve ZN;
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
2. člen
Ocena stanja:
Območje, ki ga ureja predmetni zazidalni načrt, je namenjeno pozidavi s stanovanjskimi hišami. Na vzhodni strani ulice Jurija Vodovnika je predvidena gradnja nestanovanjskega objekta namenjenega slaščičarni in bifeju na parc. št. 882/12 in 882/13, k.o. Zreče.
S spremembami in dopolnitvami bo na predmetnem območju mogoča namesto bifeja in slaščičarne možna gradnja apartmajskega objekta skladno z rešitvami, ki jih je pripravil ARCH studio iz Slovenskih Konjic.
3. člen
(Predmet in programska izhodišča sprememb
in dopolnitev ZN)
Predmet sprememb in dopolnitev je sprememba namembnosti objekta iz slaščičarne bifeja v objekt z apartmaji. Pogoji glede oblikovanja ostanejo enaki kot so bili v predhodnih sprejetih prostorsko izvedbenih aktih.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev sodelujejo naslednji udeleženci:
Pobudnik sprememb in dopolnitev je APP GAJA Nada Cmager s.p., pripravljalec ARCH studio Slovenske Konjice.
Nosilci urejanja prostora: le-ti morajo podati smernice za načrtovanje skladno z 31. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list. RS, št. 110/02 in popravek 8/03) v roku 15 dni po prejemu programa priprave in mnenje skladno z istim členom istega zakona v roku 15 dni po prejemu dopolnjenega predloga prostorskega akta. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo. Nosilci urejanja prostora so:
– Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor, Območna enota Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica;
– Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
– Mestni plinovodi, distribucija plina d. o. o, Koper;
– Elektro Turnšek, Celje
– Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje;
– Občina Zreče, Režijski obrat, Zreče;
– Občina Zreče, Komisija za okolje in prostor;
– Krajevna skupnost Zreče, Zreče;
– Ministrstvo za zdravje RS, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Celje, Celje;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/03)
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98 in 64/99, 68/03);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS, št. 68/97) in Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe hiše Nova Dobrava Zreče (Uradni list RS, št. 43/01);
– idejna zasnova št. AS/IP/04/4/2004, ki jo je izdelal ARCH studio Slovenske Konjice.
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in izdanimi podzakonskimi akti.
6. člen
(Roki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev ZN)
Postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
1. Župan Občine Zreče sprejme Program priprave sprememb in dopolnitev ZN.
2. Program priprave se takoj pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, ki v roku petnajst dni od prejema Programa podajo pogoje in usmeritve v zvezi s spremembami ZN.
3. Izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN.
4. Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS, št. 68/97 in 43/01) se izvede na sedežu Občine Zreče za petnajst dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi.
5. Javna razprava o osnutku sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS, št. 68/97 in 43/01) se izvede na sedežu Občine Zreče v času trajanja javne razgrnitve.
6. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS, št. 68/97 in 43/01).
7. V času javne razgrnitve pridobi izdelovalec k osnutku sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS, št. 68/97 in 43/01) vsa potrebna soglasja.
8. Komisija za okolje in prostor obravnava predlog sprememb in dopolnitev ZN in poda dopolnitve in pripombe.
9. Župan Občine Zreče posreduje predlog sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS, št. 68/97 in 43/01) na Občinski svet občine Zreče, da o njem razpravlja in ga sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.
7. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS, št. 68/97 in 43/01) se sprejema po skrajšanem postopku.
8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS, št. 68/97 in 43/01), za organizacijske in druge stroške se potrebna sredstva zagotovijo iz proračuna Občine Zreče.
9. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS, št. 68/97 in 43/01) začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-03/2004-2
Zreče, dne 4. novembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost