Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5112. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2004, stran 14806.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01, 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 16. seji, dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2004 (Uradni list RS, št. 31/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov               Znesek v SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)         504,803.780
   Tekoči prihodki (70+71)             296,072.105
70  Davčni prihodki                 226,234.638
   700 Davek na dohodek in dobiček         156,187.000
   703 Davki na premoženje              21,090.865
   704 Domači davki na blago in storitve       48,956.773
   706 Drugi davki                      –
71  Nedavčni prihodki                 69,837.467
   710 Udeležba na dobičku
     in odhodki od premoženja            7,699.111
   711 Takse in pristojbine              1,988.231
   712 Denarne kazni                  138.210
   713 Prihodki od prodaje blaga
     in storitev                  30,876.826
   714 Drugi nedavčni prihodki            29,135.089
72  Kapitalski prihodki                5,148.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
     sredstev                     48.000
   721 Prihodki od prodaje zalog               –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nemat. premoženja              5,100.000
73  Prejete donacije                   750.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov        750.000
   731 Prejete donacije iz tujih virov            –
74  Transferni prihodki               202,833.675
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij          202,833.675
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)           508,362.890
40  Tekoči odhodki                  140,177.768
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       45,359.497
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost              7,431.382
   402 Izdatki za blago in storitve         84,365.714
   403 Plačila domačih obresti            1,521.175
   409 Rezerve                    1,500.000
41  Tekoči transferi                 165,079.401
   410 Subvencije                   8,033.828
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom               88,718.880
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                 26,704.789
   413 Drugi tekoči domači transferi         41,621.904
   414 Tekoči transferi v tujino               –
42  Investicijski odhodki              188,870.295
   420 Nakup in gradnja osnovnih
     sredstev                   188,870.295
43  Investicijski transferi              14,235.426
   430 Investicijski transferi            14,235.426
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primanjkljaj)            – 3,559.110
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                3,296.471
75  Prejeta vračila danih posojil           3,296.471
   750 Prejeta vračila danih posojil         3–296.471
   751 Prodaja kapitalskih deležev              –
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                    –
44  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                    –
   440 Dana posojila                     –
   441 Povečanje kapitalskih deležev             –
   411 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev           3,296.471
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje                        –
50  Zadolževanje                        –
   500 Domače zadolževanje                  –
VIII. Odplačila dolga                1,870.141 SIT
55  Odplačila dolga                1,870.141 SIT
   550 Odplačila domačega dolga          1,870.141 SIT
XI.  Spremembe stanja sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          – 2,132.780 SIT
X.  Stanje sredstev na računih ob koncu
   preteklega leta                2,132.780 SIT
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-33/04
Tišina, dne 2. novembra 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti