Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5159. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina, stran 14859.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 25. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina, ki ga je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, pod št. projekta 3006 v maju 2004.
2. člen
Sestavni deli odloka so:
Tekstualni del:
– besedilo odloka.
Grafični del:
– Izrez namenske rabe površin dolgoročnega plana        M 1:5000
– Meja in členitev območja – katastrski načrt         M 1:1000
– Karta rušitev                        M 1:1000
– Ureditvena situacija z izvedbenimi celotami(DKN)       M 1:500
– Ureditvena situacija z regulacijskimi elementi (TTN)     M 1:500
– Zbirna karta komunalnih vodov                M 1:1000
– Idejne rešitve urgentnih poti in prometne ureditve      M 1:1000
– Prikaz etapnosti izvedbe                   M 1:1000
– Načrt zakoličbe                       M 1:1000
– Prečni prerez                         M 1:125
Ureditveni načrt vsebuje še:
Tekstualni del:
– obrazložitev,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Grafični del:
– Aerofoto z vrisano mejo območja               M 1:2000
– Izrez iz dolgoročnega plana
– Izrez iz veljavnega PIA
– Lastniške razmere-razredi lastništva
– Idejne zasnove objektov
– Novogradnja Š – prečni prerez                 M 1:150
– Novogradnja Š – prikaz stavbnih mas              M 1:200
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA Z UREDITVENIM NAČRTOM
3. člen
Območje VR 3/2 Rožna dolina meri 5 ha površine, ter obsega naslednje parcele:
– k.o. Vič: 503/1 del, 943/1 del, 2003/1 del, 402, 480, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 451/1,451/2,457/1, 457/2, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 452/, 452/2, 452/3, 456, 451/10, 454/1, 454/2, 466, 467, 468, 451/1, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 455, 453, 469, 450, 451/4, 451/5, 451/3, 447/1, 447/2, 447/3, 447/4, 447/5, 447/6 448, 444, 445, 446/1, 446/2, 446/3, 2015/3 del, 2015/1 del;
– k.o. Brdo: 1866/1 del, 1421/2, 1421/1, 1420/1, 1420/2, 1414, 1413, 1416, 1419, 1421/3, 1418, 1902/7 del, 1877/4 del.
Meje zgoraj navedenih parcel so razvidne tudi iz grafičnega prikaza »Meja in členitev območja – katastrski načrt«.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
4. člen
Ureditveni načrt obravnava območje tematskega parka severno od ceste VI, robna območja s prometnimi površinami, območje vrtnarije Herzmansky, zeleno potezo ob Glinščici in del pobočja Rožnika južno od Večne poti in zahodno od novega podaljška ceste XVII.
Površine v območju urejanja VR 3/2 Rožna dolina so kot del tematskega parka namenjene ureditvi parkovnih in rekreacijskih površin z dvema objektoma, predvidoma študentskima domovoma, vrtnariji, obstoječi vrtnariji, javnim komunikacijam ter ureditvi mirujočega prometa in nove prometne povezave z Večno potjo.
V ureditvenem območju so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:
– tematske parkovne ureditve,
– ureditve zunanjih površin za šport in rekreacijo,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske in zemeljske ureditve za zavarovanje pred škodo in nesrečami,
– novogradnja objektov, prednostno študentskih domov (v nadaljevanju: Š I in Š II) oziroma drugih objektov javnega značaja s področja šolstva, znanosti, kulture, sociale, športa ali zdravstva,
– rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih objektov in poslovnega objekta ter nadomestna gradnja v območju vrtnarije,
– postavitev paviljonskega objekta z gostinsko ponudbo kot spremljajočo dejavnostjo osnovni parkovno-rekreacijski namembnosti območja,
– rušenje objektov,
– investicijska vzdrževalna dela na objektih,
– premostitve potoka Glinščice za potrebe pešcev in kolesarjev,
– ureditev kolesarske steze in peš poti ob Glinščici.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje
Območje je kot tematski park namenjeno predvsem ureditvi parkovnih površin. Vse druge rabe in ureditve so dopolnilo osnovni namembnosti. Promet z motornimi vozili je dovoljen le na robovih območja na predvidenih površinah. Upoštevanje prometnega režima naj se zagotovi tudi z ustreznimi nivojskimi ureditvami, ki onemogočajo dostop z motornimi vozili.
Nova objekta Š I in Š II sta zasnovana tako, da čimbolj racionalno izkoriščata zemljišče. Ukrivljenost predstavlja poudarek razlike od obstoječih objektov kakor vsebinsko povezanost s sosednjim, biološko univerzitetnim centrom.
Območja pešcev in objekti morajo biti dostopni funkcionalno oviranim osebam.
6. člen
Pogoji za arhitekturno oblikovanje
Gradnja novih objektov Š I in Š II
Kota terena je 295,5 m. Etažnost objekta Š I je lahko največ K+P+3, objekta Š II pa P+3 oziroma 11,5 m do zgornjega roba zaključnega venca. Dovoljena širina objektov je do 18 m. Streha je ravna. Oba objekta sta podobna, razlikujeta se samo po straneh glavnega vstopa. Š I ima vhod s severozahodne strani, Š II pa s severovzhodne strani. V sredini je predviden vstopni del s stopniščem in skupnimi prostori.
Kovinski požarni stopnišči sta na obeh straneh objektov.
Gradbena parcela za posamezni objekt je največ 2000 m2, zaradi specifičnosti lege v parku se pripadajoče funkcionalne površine pridobijo na drugih parcelah.
Dopustne tolerance gabaritov so do 5%.
Barva fasade v pritličju in tretjem nadstropju mora biti temnejša od fasad v prvem in drugem nadstropju. Prilagaja se okolici in je v rjavih, sivih in zelenih odtenkih.
 
Restavracija
Etažnost objekta je lahko največ P+1 oziroma višine 8 m. Objekt naj bo zasnovan kot stekleni paviljonski objekt v zelenju, elipsaste oblike, širine do 14 m in dolžine do 20 m.
Hkrati in skladno z objektom naj se oblikuje tudi ploščad ob vodi in sicer tako da je v skrajnem severozahodnem delu tudi premostitev. Dovoljena je toleranca gabaritnih mer do 5%.
Za potrebe gradnje objektov se rušijo Dom šoferjev in mehanikov in vsi objekti ARS inženiringa (stanovanjski, poslovni in garažni).
 
Območje vrtnarije
Obstoječa stanovanjsko-poslovna objekta je dovoljeno rekonstruirati za enako namembnost (stanovanja in poslovni prostori v skladu z osnovno namembnostjo območja – vrtnarija). Dovoljena je tudi nadomestna gradnja v tlorisnih gabaritih obstoječih objektov. Dopustna je toleranca tlorisnih dimenzij do +/- 5%. Max. višina slemena je 9 m, če je P+1+M, če je streha ravna, pa je to višina zgornjega roba zaključnega venca.
Dovoljena je ureditev obstoječih in novih rastlinjakov za potrebe vrtnarije. Višina rastlinjakov je max. 5 m.
 
Obstoječi stanovanjski objekti izven vrtnarije
Na stanovanjskih objektih na zemljščih parc. št. 464/1, 463, 1418 in 1419 k.o. Vič so dovoljena investicijska vzdrževalna dela.
 
Mostovi za pešce
V območju naj se izvede tri nove premostitve Glinščice za pešce, most št. 1 kot podaljšek pešpoti ob južnem robu vrtnarije, most št. 2 nasproti študentskega bloka 1 in most št. 3 kot del ureditve ploščadi ob študentski restavraciji kavarni. Mostovi naj bodo širine 3,5 m, vidni deli naj bodo leseni. Svetla višina posameznega mostu naj bo najmanj 0,50 m nad višino stoletnega maksimuma vode.
Na enak način se prenovi tudi obstoječi most za pešce v podaljšku Jamnikarjeve ceste (most št. 4).
Obstoječi most za pešce v podaljšku Ceste VI (most št. 5) naj se ukine, namesto njega se kot prometna navezava na Bizjakovo ulico predvidi most za motorni promet v enakem profilu kot ga ima Cesta VI.
 
Ograje
V območju tematskega parka ni dovoljeno postavljati ograj, potrebne razmejitve se izvede z reliefnimi modulacijami, nivoji in zidci ter zasaditvami.
Ograje do višine 1,20 m so dovoljene samo na parcelnih mejah obstoječih stanovanjskih objektov in ob vrtnariji. Če je ograja v obliki žive meje, jo je potrebno zasaditi na lastnem zemljišču, 0,5 m od parcelne meje.
7. člen
Pogoji za krajinsko oblikovanje
V celotnem poteku skozi območje se renaturira struga potoka Glinščica. Obstoječe betonsko korito se nadomesti z reliefno razširitvijo, struga se mestoma razširi, na dnu se izvedejo prelivne stopnje, s čimer se tudi poveča količina in nivo vode na tem delu potoka.
Potrebne protipoplavne ureditve se v tem delu izvede z modulacijo reliefa in vključi v parkovno ureditev z vključitvijo urbane opreme.
Ob vodi je predvidena javna sprehajalna pešpot, ki naj se nadaljuje proti območju novega botaničnega vrta in se naveže na POT.
Drevesa naj se v čim večji meri ohranjajo.
Območje ob potoku naj se zasadi z avtohtono vegetacijo, predvsem z dobom in jelšo.
Otroško igrišče naj se postavi v južnem delu parka ob cesti VI, vsa igrala na igrišču morajo biti atestirana.
V. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Vsi posegi v prostoru ne smejo povzročati večjih motenj, kot je dovoljeno s predpisi.
Varovanje zraka
Objekti morajo biti ogrevani na plin.
Varovanje pred poplavnimi vodami
Zaradi poplavne ogroženosti obravnavanega območja je v okviru sosednjega območja predvideno zadrževanje dela poplavnih vod v zadrževalnikih in gradnja obvodnih nasipov oziroma zidov višine cca 50 cm nad obstoječo koto brega Glinščice. Izvedba visokovodnih nasipov zagotavlja prevajanje visokih vod, zadrževalniki pa zagotavljajo zadrževanje vod iz obravnavanega območja v času povišanega vodostaja, ko gravitacijska odvodnja ni mogoča.
Z renaturacijo struge Glinščice naj se razširi razlivni prostor potoka. V poteku cest, intervencijskih poti in na območjih novogradenj naj se z reliefno modulacijo teren nadviša za 50 cm m nad obstoječo koto terena.
 
Zbiranje odpadkov
Zbiranje odpadkov je predvideno na dveh zbirnih mestih za obema objektoma Š I in Š II ter pri restavraciji in vrtnariji Herzmansky. Na vseh parkovnih površinah je treba namestiti tipske koše za odpadke.
 
Zaščita pred prekomernim hrupom
Predvidena objekta Š I in Š II sta odmaknjena od okoliških cest in objektov. Prav tako je večina novih parkirišč locirana ob Cesto XVII, tako da tudi hrup, ki bo nastajal na parkirišču, ne bo negativno vplival na obstoječi nivo hrupa. Območje sodi v II. stopnjo varstva pred hrupom.
 
Pogoji za varovanje naravne in kulturne dediščine
Obstoječa drevesa naj se čimbolj ohranjajo. Izvajalec del jih je dolžan med gradnjo zaščititi in po dokončanju del prostor sanirati ter podrta oziroma poškodovana drevesa nadomestiti z enako drevesno vrsto.
VI. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
9. člen
Obodne ceste in križišča
Gradnja novega cestnega priključka na Večno pot v podaljšku ceste XVII, s katero se prometno poveže Tržaško in Večno pot in tako zagotovi prometno dostopnost območja, se določa s posebnim dokumentom, ki velja za to območje.
Cesta VI. se ohrani v obstoječih gabaritih. Most čez Glinščico se rekonstruira tako, da predstavlja nadaljevanje prometa proti zahodu, po Bizjakovi. Na severni strani proti parku naj se predvidi 13 parkirišč za vzporedno parkiranje širine 2 m in pločnik z drevoredom širine 2 m.
Rekonstrukcija Večne poti obsega razširitev vozišča, gradnjo pločnikov, priključkov in ureditev križišč.
Določa se normalni profil Ceste XVII:
– vozišče                         2 x 3,50 m
– hodnik                         2 x 1,60 m
– kolesarska pot                       2,50 m
--------------------------------------------------------------------
– skupaj                           12,70 m
 
Določa se normalni profil na Cesti XVII na mestu pasov za zavijalce:
– vozišče                         2 x 3,50 m
– zavijalni pas                      1 x 3.00 m
– hodnik                         2 x 1,60 m
– kolesarska pot                       2,50 m
--------------------------------------------------------------------
– skupaj                           15,70 m
 
Določa se normalni profil Večne poti:
– vozišče                         2 x 3,50 m
– hodnik                         2 x 1,80 m
– kolesarska pot                       3,50 m
--------------------------------------------------------------------
– skupaj                           14,10 m
 
Določa se normalni profil na Večni poti na mestu pasov za zavijalce:
– vozišče                         2 x 3,50 m
– zavijalni pas                      1 x 3,00 m
– hodnik                         2 x 2,00 m
– kolesarska pot                       3,50 m
--------------------------------------------------------------------
– skupaj                           17,50 m
Avtobusni postajališči v podaljšku Ceste XVII se uredita obojestransko. Minimalna širina perona je 2,50 m in hodnika 1,60 m.
 
Notranje prometne površine
Notranje prometne površine so namenjene samo dostavi, intervenciji, kolesarjem in pešcem. Ves ostali avtomobilski in mirujoči promet je dovoljen le na obrobju območja na za to določenih površinah. Pešpoti preko obravnavanega območja so minimalne širine 1,6 m. Mostovi preko Glinščice so širine 3,5 m. Dvosmerna kolesarska steza se na južnem vhodu v območje razcepi na dve stezi. Zahodna vodi med objektoma Š I in Š II do Glinščice, vzhodna pa ob Cesti XVII predvidenih parkiriščih in južni meji vrtnarije Herzmansky do Glinščice. Minimalna širina steze je 2,5 m. Dopustne so tolerance do +/-5%.
 
Mirujoči promet
Za programe znotraj obravnavanega območja je treba zagotoviti 250 parkirnih mest. Pri določitvi potrebnega števila parkirnih mest je treba upoštevati veljavne normative.
Površine za mirujoči promet se zagotavljajo ob Cesti XVII (104 PM) in ob Cesti VI (13 PM). Med parkirna mesta so zaradi možne souporabe šteta tudi obstoječa parkirna mesta, ki pripadajo Oddelku za lesarstvo Biotehnične fakultete (60 PM) in predvidena ob Cesti XVII (24 PM) ter parkirna mesta, predvidena za obiskovalce vrtnarije (7 PM). V parkirni hiši, ki je locirana ob živalskem vrtu južno od Večne poti, naj se za potrebe novih objektov predvidi še dodatna parkirna mesta (100 PM), tako da je skupno število parkirnih mest zaradi možne souporabe 307 PM. Tudi parkirna mesta v predvideni garažni hiši na mestu obstoječe kotlovnice (VI 3/3 funkcionalna enota 3), se deloma namenijo za potrebe ureditvenega območja VR 3/2.
Dodatna potrebna parkirna garažna mesta se uredi v kletni etaži objekta Š I z uvozom s ceste XVII.
Zagotoviti je treba ustrezno število parkirnih mest za invalide. Parkirna mesta znotraj obravnavanega območja imajo lahko urejeno kontrolo dovoza.
 
Idejna višinska regulacija
Višinska regulacija se prilagaja obstoječemu terenu. Zaradi poplavne ogroženosti obravnavanega območja je v okviru območja predvideno zadrževanje dela poplavnih vod v renaturiranem razširjenem območju ob vodi in reliefne modulacije – nasipi. V poteku cest, intervencijskih poti in na območjih novogradenj naj se izvede nasip višine 50 cm nad obstoječo koto terena. Tako je kota 0,00 za objekte ŠK in Š I 296,00, za objekt Š II pa 295,50. Tem višinam naj se prilagaja tudi niveleta predvidene intervencijske poti.
VII. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
10. člen
Komunalno urejanje
Objekti morajo biti priključeni na vse komunalne vode v območju.
Primarno in sekundarno omrežje mora potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem telesu, tako da bo nanj možno neposredno priključevanje posameznih objektov ter da bo zagotovljeno nemoteno vzdrževanje omrežja in priključkov.
Gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati usklajeno. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov in objektov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.
11. člen
Vodovod
Ob izvedbi ureditvenega načrta je treba upoštevati predhodne pogoje za posamezne posege v prostor ter za obnovo oziroma gradnjo vodovodov pridobiti programske rešitve oziroma projektne naloge. Pri tem mora biti upoštevano obstoječe stanje, novo predvideni posegi in nove dejavnosti ter predvideni potek in faznost posegov v prostor na posameznih delih obravnavanega območja VR 3/2 Rožna dolina.
Predvideni objekti se oskrbujejo s pitno vodo prek vodovodnega priključka, ki je priključen na javni vodovod prek vodovoda PVC d 160 mm.
Za zagotavljanje sanitarne in požarne vode je treba zgraditi sekundarno vodovodno omrežje.
Namestiti je treba ustrezno število hidrantov (praviloma nadzemnih).
Pred izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije, je treba za gradnjo sekundarnega vodovoda predhodno pridobiti projektno nalogo. Trase predvidenega vodovoda so v grafičnih prilogah vrisane informativno.
12. člen
Kanalizacija
Ob izvedbi ureditvenega načrta je treba upoštevati predhodne pogoje za posamezne posege v prostor ter za obnovo oziroma gradnjo kanalizacijskega omrežja pridobiti programske rešitve oziroma projektne naloge. Pri tem mora biti upoštevano obstoječe stanje, novo predvideni posegi in nove dejavnosti ter predvideni potek in faznost posegov v prostor na posameznih delih obravnavanega območja VR 3/2 Rožna dolina.
Odpadne in meteorne vode je treba odvajati v ločenem kanalizacijskem omrežju.
Novo predvideni objekti ovirajo odpadni kanal dimenzije 300 mm, ki poteka vzporedno s potokom Glinščice, ter padavinski kanal dimenzije 1100 mm, ki poteka preko obravnavanega območja iz ceste VIII. Kanala je potrebno prestaviti skladno s projektno nalogo št. 2908 K, JP VO – KA.
Teren na obravnavanem območju ne omogoča ponikanja padavinske vode.
13. člen
Elektroenergetsko omrežje
Za potrebe novih objektov in programov je treba zgraditi NN omrežje v kabelski kanalizaciji od transformatorske postaje TP 62 Rožna dolina Cesta XV do novih objektov. Priključitev se izvede po pogojih upravljavca elektroenergetskega omrežja.
14. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Območje je treba priključiti na telefonsko omrežje. Za potrebe območja urejanja je treba zgraditi novo telefonsko kabelsko kanalizacijo. V kabelski kanalizaciji je treba zagotoviti tudi prostor za CATV omrežje. Priključitev se izvede po pogojih upravljavca telekomunikacijskega omrežja.
15. člen
Plinovodno omrežje
Pri načrtovanju novih objektov je potrebno upoštevati obstoječe plinovodno omrežje v smislu ustreznih odmikov novogradenj od obstoječega plinovodnega omrežja.
Zemeljski plin je možno uporabljati za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople sanitarne vode, kuhanje in tehnologijo.
Območje je treba navezati na plinovod. Skozi severni del območja poteka primarni nizkotlačni plinovod DN 250. Od tega naj se izvede nov sekundarni plinovod za priključitev predvidenih objektov. Priključitev se izvede po pogojih upravljavca plinovodnega omrežja.
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je treba izdelati programsko rešitev oskrbe s plinom novo predvidenih objektov.
16. člen
Javna razsvetljava
Javne površine celotnega območja je treba ustrezno osvetliti. Napajanje načrtovane razsvetljave bo izvedeno iz novega prižigališča, ki bo locirano znotraj območja urejanja in navezano na obstoječi sistem javne razsvetljave. Svetlobna telesa morajo biti tipska in locirana tako, da bodo optimalno osvetljevala javne in pol javne površine.
VIII. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
17. člen
Tematski park predstavlja enovito celoto, zato se vsi njegovi deli izvedejo hkrati. Če to ni možno, se ureditev tematskega parka izdela v več izvedbenih celotah, ki lahko predstavljajo faze izvedbe, prikazane na karti etapnosti.
Izvedbena celota A se lahko izvede sočasno ali v dveh fazah, 1A in 2A. 1A predstavlja severni objekt ŠI na zemljiščih ARS inženiringa z dostopom, parkirišči in športnim igriščem na mestnih zemljiščih. 2A predstavlja osrednji del parka, južno od predvidenega obsega vrtnarije Herzmansky. Vrstni red faz se lahko zamenja.
Izvedbena celota B se lahko izvede sočasno ali v dveh fazah, 1B in 2B. 1B predstavlja južni objekt ŠII s parkirišči, dostopom in otroškim igriščem. 2B predstavlja parkirišče in športna igrišča ter predvideno vrtnarijo Herzmansky. Vrstni red faz se lahko zamenja. Ostale izvedbene celote so enovite celote, vendar posegi znotraj le-teh niso fazno omejeni.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik,
– Četrtni skupnosti Rožnik.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 49/96, 63/99 in 98/99), ki se nanašajo na območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3461-60/2003-18
Ljubljana, dne 25. oktobra 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.