Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5179. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič, stran 14906.

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02) in 10. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 79/01 in 20/01) je Občinski svet občine Tržič na 11. redni seji dne 3. 11. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa pogoje za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič.
2. člen
Ta pravilnik ureja:
– postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulture in
– pogoje za sodelovanje v postopku javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič,
– določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ureja ta pravilnik.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
3. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev s področja ljubiteljske kulture poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture na območju Občine Tržič (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje vlog vlagateljev programov s področja ljubiteljske kulture,
– vrednotenje programov/projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti skladno z merili,
– izdaja sklepov o vrednotenju vlog,
– priprava predloga razdelitve sredstev med vlagatelje, ki so oddali popolne vloge,
– obravnava pritožb vlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
– obravnava poročil o izvedenih programih s področja ljubiteljske kulture.
4. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
III. JAVNI RAZPIS
5. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji programov, njihovi programi ali projekti,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani lahko dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis,
– datum odpiranja vlog,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija mora biti z dnem objave javnega razpisa na razpolago vlagateljem in za izročitev.
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu Tržičan in na spletni strani Občine Tržič.
6. člen
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki vlagateljem omogočajo izdelati popolno vlogo.
7. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (naziv, sedež…),
– navedbo programov s področja kulture za katere vlagatelj kandidira,
– opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
8. člen
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša in naslovom vlagatelja, s pripisom »ne odpiraj«. Vloge se označijo po času prejema in s tem se določi vrstni red odpiranja vlog in obravnave. Vlagatelji morajo svojo vlogo podati na razpisnih obrazcih in jim priložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
9. člen
Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih programov imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanju kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register društev oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi),
– so člani ZKO Tržič,
– imajo sedež v Občini Tržič in delujejo na območju Občine Tržič,
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva,
– delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj eno leto,
– vsako leto ob razpisu za tekoče leto oziroma najkasneje do konca februarja predložijo poročilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih na tekmovanju za preteklo leto,
– redno sodelujejo na območnih preglednih prireditvah JSKD oziroma ZKO,
– redno skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra.
10. člen
Izvajalcem se sofinancira:
– osnovno in redno dejavnost,
– samostojne projekte izvedene na območju Občine Tržič,
– programske, materialne in obratovalne stroške,
– izobraževanje strokovnega kadra na izobraževalnih programih JSKD oziroma ZKO,
– nakup in obnova opreme, potrebne za izvajanje osnovne dejavnosti izvajalca.
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov niso sredstva za investicije v prostoru.
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
11. člen
Vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, prispelih na javni razpis, opravi petčlanska komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan Občine Tržič. Predsednika komisije imenuje župan. Predsednik komisije mora zaradi odločanja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, imeti opravljen izpit iz upravnega postopka.
Naloge komisije so:
– odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev,
– vrednotenje programov s področja ljubiteljske kulture, skladno z merili,
– določitev višine in namena dodeljenih sredstev posameznim izvajalcem,
– sestava zapisnika o delu,
– obravnava pritožbe vlagateljev,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Komisija do konca proračunskega obdobja spremlja izvajanje programov, zahteva poročila od vlagateljev ter podaja predloge ukrepov.
12. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre dostavljene in pravilno označene vloge po vrstnem redu kot so bile predložene ter ugotovi njihovo popolnost. Vlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne vloge, lahko le-te dopolnijo v roku osmih dni od prejema pisnega poziva na dopolnitev vloge. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže. Zoper sklep o zavrnitvi vloge je v roku osmih dni od vročitve sklepa možna pritožba na župana Občine Tržič. Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
13. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev kulturnih ljubiteljskih dejavnosti, mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije ter navedbo kateri člani komisije so odsotni,
– imena oziroma naziv vlagateljev,
– število prispelih vlog za sofinanciranje,
– število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev,
– število popolnih vlog.
Zapisnik podpišejo predsednik komisije in navzoči člani komisije.
Vrednotenje vlog
14. člen
Komisija opravi pregled popolnih vlog in jih vrednoti na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in v skladu z Merili in kriteriji za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (v nadaljevanju: merila), ki jih pripravi komisija, sprejme pa jih župan Občine Tržič. Od dneva objave razpisa do določitve sofinanciranja programov s področja ljubiteljske kulture, se merila ne smejo spreminjati.
Na podlagi ovrednotenja vlog, komisija pripravi poročilo, ki vsebuje ovrednotenje posameznih programov s področja ljubiteljske kulture v skladu z določbami meril. To poročilo podpišejo predsednik in člani komisije.
15. člen
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti predsednik komisije s sklepom.
Zoper sklep je v roku osmih dni na komisijo možno vložiti pritožbo, o kateri bo s sklepom odločal župan Občine Tržič. Zoper županov sklep ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
16. člen
Občinska proračunska sredstva morajo biti pod enakimi pogoji dostopna vsem, ki kandidirajo na javnem razpisu, in sicer za naslednje dejavnosti:
– glasbena dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– gledališka dejavnost,
– literarna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– multimedijska dejavnost,
– založniška dejavnost,
– ter druge vsebine s področja kulture.
Občinska proračunska sredstva na proračunski postavki »dejavnost kulturnih društev«, ki so namenjena programom s področja ljubiteljske kulture, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Obseg sofinanciranja programov ljubiteljske kulture določi Občinski svet občine Tržič z vsakoletnim proračunom.
Programi na področju ljubiteljske kulture se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Tržič.
Pogodbe
17. člen
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci programov s področja ljubiteljske kulture sklene pogodbo o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Obvezne sestavine pogodbe med Občino Tržič in prijavitelji na javni razpis so:
– naziv in naslov izvajalca,
– matična in davčna številka vlagatelja, številka transakcijskega računa,
– vrste, vsebine in obseg kulturnih dejavnosti,
– čas realizacije kulturnih dejavnosti,
– višina dodeljenih sredstev za kulturne dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev,
– način nadzora izvajanja kulturnih dejavnosti,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila sredstev iz občinskega proračuna do dneva vračila le-teh v občinskem proračunu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, izhajajoč iz tega pravilnika.
18. člen
Če vlagatelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne komisiji občinske uprave v roku tridesetih dni od izdaje pismenega poziva za podpis, se šteje, da je vlagatelj odstopil od zahteve po sofinanciranju programa projekta s področja ljubiteljske kulture.
19. člen
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku komisiji predložiti:
– poročilo o izvedbi programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– zaključno finančno in vsebinsko poročilo.
Komisija lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
20. člen
Izvajalci programov s področja ljubiteljske kulture so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev programov s področja kulture, se sofinanciranje takoj ustavi, že sprejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po istem postopku, kot sam pravilnik.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-06/04-04
Tržič, dne 21. oktobra 2004.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.