Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5150. Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Bloke, stran 14849.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92,13/93, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 2/04, 3/04 in 7/04) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet občine Bloke na 9. redni seji dne 4. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči
v Občini Bloke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci, vrsta denarnih socialnih pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči), kriteriji za določitev višine denarne pomoči in postopek za uveljavitev pravice do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna Občine Bloke.
II. UPRAVIČENCI
2. člen
Upravičenci do denarnih pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Bloke, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.
III. VRSTA DENARNIH POMOČI
3. člen
Občinska socialna pomoč po tem odloku je denarna pomoč.
Pri določanju višine socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu.
4. člen
Denarna pomoč je namenjena financiranju in sofinanciranju za:
– nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem;
– plačilo šole v naravi, letovanj in zimovanj osnovnošolcem, ter otrokom s posebnimi potrebami;
– plačilo šolske prehrane osnovnošolcem;
– plačilo dodatnih zdravstvenih zavarovanj;
– subvencioniranje najemnin za stanovanja;
– pokrivanje drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
5. člen
Denarno pomoč za namen iz 3. člena, razen tretje alinee tega odloka prejmejo upravičenci praviloma enkrat letno, denarno pomoč za namen iz tretje alinee pa lahko prejmejo za posamezno šolsko leto.
IV. VIŠINA DENARNE POMOČI
6. člen
Znesek socialne pomoči znaša največ do višine denarnega dodatka po 33. členu Zakona o socialnem varstvu, razen v primerih plačila letovanj, zimovanj in šole v naravi ter zdravstvenih zavarovanj.
Denarna pomoč se praviloma dodeli v naravi s plačilom računa za blago, storitev ali program.
V. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO DENARNE POMOČI
7. člen
Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarnih pomoči vodi in v njih odloča Center za socialno delo Cerknica, po predhodnem mnenju strokovne službe Občine Bloke.
Vlagatelji oziroma njihovi zakoniti zastopniki vlagajo vloge za dodelitev denarne pomoči na obrazcu vloge pri Centru za socialno delo Cerknica, Partizanska 1, 1380 Cerknica.
Vlogi morajo priložiti vlagatelji vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in s tem odlokom.
8. člen
V postopku dodelitve denarne pomoči se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
Center za socialno delo Cerknica preveri podatke iz vloge in dokazil in v rokih, ki jih določa Zakon o spošnem upravnem postopku odloči o upravičenosti do dodelitve in višini denarne pomoči z odločbo. Zoper odločbo Centra za socialno delo Cerknica je možna pritožba v roku osmih dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper odločbo, kot drugostopenjski organ odloča župan Občine Bloke.
VI. PREHODNE DOLOČBE
9. člen
Sredstva za denarne pomoči se zagotavljajo do porabe sredstev z vsakoletnim proračunom občine.
10. člen
Občina Bloke sklene za izvajanje tega odloka s Centrom za socialno delo Cerknica pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 31-7/04
Nova vas, dne 4. novembra 2004.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.