Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5173. Pravilnik o izbiri kulturnih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec, stran 14882.

Na podlagi 101. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 9. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 5. člena pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03, 97/03) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 22. seji, dne 10. 10. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o izbiri kulturnih programov in projektov,
ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Mestna občina Slovenj Gradec določa način in merila za izbiro in vrednotenje javnih kulturnih dobrin, javnih kulturnih programov in posameznih kulturnih projektov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec.
Za kulturne dejavnosti štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
Ta pravilnik se uporablja tudi za postopke, ki jih vodijo posredni uporabniki proračuna – neposrednih nosilci javne službe v kulturi iz 5. člena tega pravilnika.
2. člen
Mestna občina Slovenj Gradec vsako leto ob sprejemu občinskega proračuna določi:
– obseg sredstev za izvedbo programov kot javnih kulturnih dobrin,
– obseg sredstev za izvedbo drugih javnih kulturnih programov in projektov po posameznih področjih,
– po potrebi objavi javni poziv za izbor in vrednotenje določenih dogovorjenih vrst kulturnih programov in projektov v Mestni občini Slovenj Gradec v skladu s sprejetim občinskim strateškim načrtom razvoja kulture,
– po potrebi objavi javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov po določenih kriterijih.
V tekočem letu se lahko objavi več javnih razpisov in javnih pozivov (v nadaljevanju: razpisov in pozivov).
3. člen
Izvajalci kulturnega dogajanja po tem pravilniku so:
A) Javni zavodi na področju kulture,
katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec;
B) Drugi zavodi in ustanove oziroma organizacije,
ki izvajajo javne kulturne programe in posamezne kulturne projekte v Mestni občini Slovenj Gradec in imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge ustrezne pogoje za kakovostno izvedbo teh programov;
C) Organizatorji kulturnih prireditev,
za gostovanja, festivale, srečanja ali tekmovanja priznanih avtorjev in izvajalcev kulturnih programov, ki se izvajajo v Mestni občini Slovenj Gradec, če imajo za izvedbo programa zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje ter najmanj 80% potrebnih sredstev za izvedbo prireditve;
D) Izvajalci ljubiteljske kulture
1. fizične in pravne osebe, ki opravljajo kulturno umetniške dejavnosti in imajo sedež v Mestni občini Slovenj Gradec (kulturna društva in njihove zveze, samostojni ustvarjalci na področju kulture, območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, v primeru avtorskih programov pa njihovi avtorji);
2. mladi umetniki s stalnim bivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec, ki niso starejši od 30 let, njihovo dosedanje delo in javno priznani uspehi pa potrjujejo njihovo izjemno nadarjenost za izvedbo posameznih programov;
3. organizatorji kulturnih prireditev za izvedbo tradicionalnih prireditev, ki so namenjene širši javnosti, in organizatorji oziroma udeleženci preglednih srečanj, gostovanj, tekmovanj in drugih sodelovanj, če imajo za izvedbo zagotovljene kadrovske in prostorske možnosti ter zagotovljen delež sredstev za kritje stroškov izvedbe.
E) Lastniki premične ali nepremične kulturne dediščine,
ki ima status spomenika, razglašenega z občinskim odlokom ali vpisanega v zbirni register dediščine, za nadpovprečne stroške pri vzdrževanju ali odkupu spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon.
F) Lastniki ali upravljavci objektov,
ki služijo izvajanju kulturnih programov in so bili s sklepom občinskega sveta določeni za javno infrastrukturo na področju kulture, za redno in investicijsko vzdrževanje opreme in objektov.
II. NEPOSREDNI NOSILCI JAVNE SLUŽBE V KULTURI
4. člen
Mestna občina Slovenj Gradec trajno in nemoteno zagotavlja javne kulturne dobrine kot javno službo z ustanovitvijo javnih zavodov na področju kulture in z določitvijo drugih kulturnih izvajalcev – neposrednih nosilcev javne službe v kulturi za programe in projekte, ki so v posebnem javnem interesu občine.
5. člen
Status neposrednega nosilca javne službe v kulturi lahko pridobijo subjekti iz 3. člena tega pravilnika, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. v ustanovitvenem aktu je opredeljena dejavnost na področju kulture kot osnovna dejavnost,
2. dokazilo o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje dejavnosti,
3. izdelan in usklajen večletni strateški načrt javnih kulturnih programov in prireditev, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– naslov programa ali projekta (zvrst, avtorji in izvajalci), ki sodijo v predlagano programsko zasnovo,
– zagotovilo o strokovnosti odgovornih oseb za izvedbo programa, projekta ali prireditve in o izpolnjevanju prostorskih in tehničnih pogojev za izvedbo posameznega programa,
– cilje in učinke programa z oceno pričakovanega obiska, medijske odmevnosti in drugih kazalcev uspešnosti, ki opravičujejo izvedbo programa v javnem interesu,
– neodvisno strokovno oceno posamezne prireditve (strokovne kritike in dokazljive reference),
– jasno finančno konstrukcijo za izvedbo programa, projekta ali prireditve s predvidenim deležem lastnih sredstev (vstopnine in drugi finančni viri) in deležem drugih sofinancerjev (državni proračun, druga javna sredstva, sponzorji in drugo) ter predlogom o deležu in namenu sofinanciranja iz občinskega proračuna,
4. izdelan način in metode spremljanja učinkov in rezultatov uspešnosti izvedenega programa.
6. člen
Evidenco neposrednih nosilcev javne službe v kulturi vodi občinska uprava na podlagi podatkov o ustanovitvi in registraciji dejavnosti, strokovni usposobljenosti, zagotovljenih prostorih in opremi in finančnih rezultatih poslovanja. Vlogo za vpis v evidenco predlaga odgovorna oseba subjekta iz 3. člena tega pravilnika.
7. člen
Financiranje izvajalcev javnih kulturnih dobrin se izvede po postopku neposrednega poziva za kulturne programe opredeljene kot javna služba v občinskem strateškem programu za kulturo. Župan s posebnim navodilom ob neposrednem pozivu natančneje predpiše obrazce in določi izhodišča za pripravo finančnih in programskih vlog izvajalcev javne službe.
Pri izvedbi postopka neposrednega poziva se smiselno uporabljata Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 117/02, 97/03) in Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03).
III. STROKOVNA KOMISIJA ZA KULTURO
8. člen
Župan imenuje izmed uglednih strokovnjakov iz posameznih področij kulturnega dogajanja v občini strokovno komisijo za kulturo, ki šteje 5 članov/članic (v nadaljevanju: članov). Pri sestavi strokovne komisije za kulturo (v nadaljevanju: strokovna komisija) upošteva pokritost vseh področij kulturnega dogajanja v občini.
Mandat članov strokovne komisije traja do izteka mandata župana.
9. člen
Prvo sejo strokovne komisije skliče župan.
Člani strokovne komisije na svoji prvi seji izvolijo predsednika/predsednico komisije in določijo poslovnik za delo komisije.
Strokovna komisija svoje odločitve sprejema z večino glasov vseh članov. Strokovna komisija veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov komisije.
Seje strokovne komisije praviloma niso javne, na njih pa lahko sodelujejo povabljeni zunanji sodelavci.
10. člen
Naloge strokovne komisije so:
– uskladi in predlaga županu predlog občinskega strateškega načrta za kulturo,
– spremlja in analizira izvajanje in organizacijo javne službe skladno z občinskim strateškim načrtom za kulturo,
– daje mnenje k podelitvi statusa neposrednega nosilca javne službe v kulturi za programe in projekte, ki so v posebnem javnem interesu občine,
– presoja in ocenjuje ter daje mnenje k določitvi višine proračunskih sredstev za financiranje izvajalcev javne službe v postopku neposrednega poziva,
– določi kriterije in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati kulturni programi ali projekti, da lahko kandidirajo na javnem pozivu,
– v postopku izbora na podlagi javnega poziva oceni kulturni program ali projekt in z obrazložitvijo vsebinskih razlogov predlaga županu delež sofinanciranja iz proračunskih sredstev,
– predlaga področja kulturnih programov in projektov za izbor na javnem razpisu,
– določi kriterije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov prijavljenih na javni razpis,
– na podlagi kriterijev razvrsti prejete ponudbe na javnem razpisu in z obrazložitvijo vsebinskih razlogov predlaga županu izbor posameznega programa ali projekta in višino proračunskih sredstev, ki se namenijo izvedbi tega programa,
– nadzira izvedbo izbranih kulturnih programov in projektov v skladu s kriteriji in cilji, ki so bili postavljeni pri izboru.
Poleg navedenih nalog opravlja komisija tudi druge naloge, določene s sklepom o imenovanju.
11. člen
Župan lahko člana strokovne komisije razreši pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev;
– se neupravičeno ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v strokovni komisiji.
V primeru predčasne razrešitve člana, se za čas do izteka mandata imenuje nov član strokovne komisije.
IV. JAVNI KULTURNI PROGRAMI IN KULTURNI PROJEKTI
12. člen
Javne kulturne programe in projekte, ki se financirajo iz proračunskih sredstev Mestne občine Slovenj Gradec izbere župan na predlog strokovne komisije na podlagi izvedenega javnega poziva ali javnega razpisa.
Javni poziv in javni razpis se objavita Uradnem listu RS in na spletnih straneh ter oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec. Župan lahko s sklepom o začetku postopka določi tudi druge načine objave javnega poziva in javnega razpisa.
13. člen
Pri postopku javnega poziva se v celoti smiselno uporabljajo določila Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03).
14. člen
Ne glede na določbe 12. in 13. člena tega pravilnika lahko župan sprejme sklep o financiranju oziroma sofinanciranju posameznega kulturnega programa ali projekta tudi mimo postopka po tem pravilniku, vendar le v primeru, ko so za to zagotovljena sredstva v proračunu in če je to neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju.
V primeru iz prvega odstavka tega člena župan presoja pisno vlogo predlagatelja, ki mora vsebovati vse elemente, ki so potrebni za odločitev o zadevi s priloženimi listinami, ki dokazujejo pomembnost in izvedljivost programa oziroma projekta. Župan lahko pri svojih odločitvah zahteva tudi mnenje posameznih strokovnjakov oziroma strokovne komisije za kulturo.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za vloge, ki so prispele na javni poziv ali javni razpis.
15. člen
V postopku vrednotenja in ocenjevanja posameznih kulturnih programov in projektov (v nadaljevanju: program) se poleg meril in kriterijev za vrednotenje in ocenjevanje vlog, ki jih pripravi strokovna komisija ob pripravi javnega poziva in razpisa, upoštevajo naslednja minimalna merila in kriteriji:
A) Izpolnjevanje splošnih pogojev, ki zagotavljajo kvalitetno izvedbo programa
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz potreb okolja oziroma je njihovo izvajanje v javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec in je usklajen s strateškimi cilji razvoja kulture,
2. Uporabljene metode dela in ravnanja ter reference izvajalca zagotavljajo dosego zastavljenih ciljev,
3. Izvajalec programa razpolaga z ustreznimi kadrovskimi, prostorskimi in tehničnimi pogoji za izvedbo programa,
4. Izvajalec zagotavlja, da z izvedbo programa ne bo vzpodbujal nestrpnosti zaradi rasnih, političnih ali verskih prepričanj in ne bo deloval v interesu skupin, ki takšne interese propagirajo,
5. Program se izvaja v slovenskem jeziku in je namenjen širši javnosti, z oglaševanjem pa zagotavlja neselektivno javno udeležbo.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev lahko ponudnik doseže največ 50 točk.
 
B) Finančna konstrukcija
1. Pregledna in jasna ocena prihodkov in odhodkov za vsak program posebej,
2. Izkazana neprofitnost programa,
3. Delež predvidenih lastnih in izvenproračunskih sredstev,
4. Prikaz realnih predračunskih stroškov za izvedbo programa glede na predvideno število obiskovalcev prireditve oziroma glede na namen in cilje izvedbe programa ter pričakovane rezultate,
5. Dokazila o deležih zagotovljenih drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, Ministrstvo za kulturo, druge občine).
Ob izpolnjevanju vseh pogojev lahko ponudnik doseže največ 100 točk.
 
C) Reference ponudnika in aktivnosti na območju občine
1. Predstavitev do sedaj izvedenih programov in projektov (največ za obdobje zadnjih 4 let),
2. Odmevnost že izvedenih programov in projektov,
3. Priznanja in nagrade za izvedbo podobnih programov doma in v tujini,
4. Kontinuiteta dejavnosti in tradicionalna dobra obiskanost podobnih prireditev,
Ob izpolnjevanju vseh pogojev lahko ponudnik doseže največ 30 točk.
 
D) Posebni dodatni kriteriji
1. Program ima širše kulturno izobraževalne učinke;
2. Uveljavljenost avtorja ali izvajalca doma in v tujini;
3. Redkost prijavljenega programa v slovenskem prostoru;
4. Širša povezanost programov – zagotovljeno vzajemno gostovanje naših avtorjev ali izvajalcev;
5. Program je namenjen otrokom do 14. leta starosti;
6. Program je namenjen mladini do 30. leta starosti;
7. Izvajalci programa so mladi umetniki, ki niso starejši od 30 let;
8. Program je namenjen socialnim skupinam s posebnimi potrebami.
Ob izpolnjevanju posebnih pogojev lahko ponudnik doseže dodatnih 10 točk za vsak pogoj posebej.
16. člen
Za izbor in ocenitev posameznih programov se lahko v razpisnih dokumentacijah na pobudo strokovne komisije za kulturo določijo tudi drugi posebni kriteriji in merila, ki omogočajo lažji izbor zaradi posebnosti posameznih področij kulturne dejavnosti.
Posebni kriteriji lahko predstavljajo največ 40% ocenitve ali dodatnih 80 točk v skupni ocenitvi programa.
V. LJUBITELJSKA KULTURA
17. člen
Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec je neposredni nosilec javne službe v kulturi za izvajanje programov ljubiteljske kulture na področjih
1. Redne vadbe amaterskih kulturnih ustvarjalcev s področja:
– glasbene dejavnosti
– gledališke dejavnosti
– folklorne dejavnosti
– literarne dejavnosti
– likovne dejavnosti in
– multimedijskih projektov.
2. Programskih stroškov amaterskih kulturnih ustvarjalcev, ki zaradi nadpovprečne kvalitete ali drugih posebnosti izvajajo programe, ki ne pomenijo izvedbe obveznih programov zaradi sofinanciranja redne vadbe in so posebnega pomena za kulturni utrip v občini oziroma, ko s svojim delovanjem presežejo občinske oziroma republiške meje.
3. Programskih stroškov – delež sofinanciranja skupnih programov in akcij, ki jih skupaj z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti organizira za amaterske kulturne ustvarjalce.
Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec je tudi predlagatelj programa investicijskega vzdrževanja in obnov javne infrastrukture na področju kulture, ki je namenjena dejavnosti ljubiteljske kulture.
18. člen
Zaradi zaščite posebnega javnega interesa pri razvoju in promociji kulture v Mestni občini Slovenj Gradec in specifičnega delovanja se lahko za posamezne programe na področju ljubiteljske kulture določijo tudi drugi neposredni nosilci javne službe v ljubiteljski kulturi pod pogoji, da
– izvajajo program, ki po kvaliteti sodi v vrh slovenske kulturne ustvarjalnosti,
– skrbijo za vzgojo in izobraževanje podmladka,
– ohranjajo tradicionalno mednarodno sodelovanje.
19. člen
Nosilci javne službe v ljubiteljski kulturi iz prejšnjega člena tega pravilnika so upravičeni do proračunskih sredstev za nadpovprečne stroške delovanja, katerih namen se vsako leto opredeli s posebno pogodbo po postopku neposrednega poziva izvajalcem javne službe.
VI. KULTURNA DEDIŠČINA
20. člen
Lastniki in upravljalci premične in nepremične kulturne dediščine lahko iz občinskega proračuna uveljavljajo pomoč pri kritju nadpovprečnih stroškov pri vzdrževanju in posegih zaradi ohranjanja spomeniške funkcije skladno z usmeritvami o rabi in namembnosti kulturnih spomenikov pod nadzorom in po navodilih Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor oziroma drugih pooblaščenih strokovnih institucij.
21. člen
Za pomoč pri vzdrževanju kulturne dediščine iz prejšnjega člena tega pravilnika lahko zaprosijo lastniki z odlokom razglašenih kulturnih spomenikov, ki lahko lastništvo izkažejo z javno listino in imajo izdelan investicijski program vzdrževanja in rabe spomenika skladno z navodili in omejitvami kot sledi iz konzervatorskega poročila.
Iz programa marajo biti razvidni natančni stroški rednega vzdrževanja spomenika in nadpovprečni stroški oziroma restavratorski posegi zaradi predpisanih drugačnih materialov ali izvedb in razmejitev teh stroškov med sofinancerji.
22. člen
Predlagatelji posegov na kulturnih spomenikih so dolžni občinski upravi k vlogi za pomoč pri vzdrževanju kulturnih spomenikov predložiti:
1. za nepremične kulturne spomenike
– investicijski program s kratkim opisom razmer pred posegom, dosedanjimi vlaganji in vplivom predvidenega posega na rabo spomenika, ki opravičuje javni interes,
– konservatorsko poročilo in navodilo za sanacijo,
– fotografije o stanju,
– gradbeno dovoljenje z dokazilom o lastništvu in projektno dokumentacijo,
– kopijo sklenjenih pogodb z izvajalci z izdelanimi predračuni iz katerih je razvidna razmejitev stroškov rednega vzdrževanja in nadpovprečnih stroškov zaradi spomeniške funkcije,
2. za premično dediščino
– oceno strokovne ustanove o pomembnosti in vrednotenju premičnega spomenika,
– dokazilo o lastništvu in poreklu eksponata,
– opis in predračun potrebnih restavratorskih posegov,
– pismo lastnika o nameri morebitne prodaje spomenika,
– slikovno gradivo o stanju eksponata,
– predlog nadaljnjega proučevanja in zaščite ter hrambe in prezentacije premičnega spomenika.
23. člen
Izbor programov za ohranjanje kulturne dediščine se izvede po postopku javnega poziva.
Pri določitvi prednostne liste pomoči pri posegih za ohranjanje kulturne dediščine strokovna komisija pri obravnavi vlog poleg splošnih meril in kriterijev upošteva še naslednje posebne kriterije in merila:
1. Pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec zaradi svoje:
– kulturne pričevalnosti, ki bo omogočala poglobljeno raziskovalno dejavnost;
– gospodarske koristnosti, ki bo omogočala ohranjanje tradicionalne dejavnosti;
– turistične zanimivosti, ker predstavlja dominanto v prostoru ali zanimivost za oglede javnosti.
2. Po mnenju strokovnih institucij velika stopnja ogroženosti spomenika kar ima lahko za posledico celo trajno uničenje dela pomembne kulturne dediščine.
3. Finančno izražen interes lastnika in sovlagateljev za obnovo spomenika in njegovo prezentacijo.
4. Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljalcev za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije.
5. Nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku.
6. Posegi in programi, ki predstavljajo obeležitev pomembnih kulturnozgodovinskih dogodkov na območju Slovenj Gradca in okolice.
7. Projekti, ki imajo izdelan program popularizacije ter projekti didaktične narave.
8. Projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni pristop k prezentaciji kulturnozgodovinske pričevalnosti.
V primeru, da vloga zadostuje najvišjim kakovostnim merilom, lahko strokovna komisija določi posamezne predloge kot osrednje (nosilne) programe oziroma projekte s področja varstva kulturne dediščine v naslednjih letih ter s tem zagotovi kontinuiteto kulturno varstvenih posegov na določenem pomembnejšem spomeniku.
VII. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU KULTURE
24. člen
Lastniki in upravljavci javne infrastrukture na področju kulture so upravičeni do proračunskih sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje opreme in objektov skladno z načrtom vzdrževanja, ki ga sprejme Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec v okviru strateškega razvojnega programa za kulturo.
VIII. NADZOR
25. člen
Nadzorni odbor Mestne občine Slovenj Gradec izvaja nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, kar so vsi neposredni in posredni porabniki proračunskih sredstev za programe po tem pravilniku dolžni omogočiti.
26. člen
Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov so dolžni voditi evidenco in skrbeti za dokumentacijo o realizaciji programov in namenski porabi proračunskih sredstev. Pri tem morajo zagotoviti zakonito in strokovno finančno poslovanje ter nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev po sklenjenih pogodbah ter v pogodbeno dogovorjenih rokih obveščati občinsko upravo o realizaciji programov.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Župan v 30 dneh po uveljavitvi tega pravilnika imenuje strokovno komisijo iz 8. člena tega pravilnika.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih in načinu izbire kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 40/02).
29. člen
Odločbe o podelitvi statusa neposrednim nosilcem kulturnih programov in projektov se uskladijo z določbami tega pravilnika v 3 mesecih po njegovi uveljavitvi.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67-01/2002
Slovenj Gradec, dne 19. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.