Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5152. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 in 2002 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 in 2002, za območje "Širitev kmetijske dejavnosti v delu razpršene pozidave naselja Trnje", stran 14850.

Na podlagi 171. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je Občinski svet občine Brežice na podlagi 16. člena Statuta Občine Brežice na seji, dne 28. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 in 2002 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 in 2002, za območje »Širitev kmetijske dejavnosti v delu razpršene pozidave naselja Trnje«
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list, št. 41/87), dopolnjen leta 1994 (Uradni list RS, št. 37/94), 1996 (Uradni list RS, št. 29/96), 1997 (Uradni list RS, št. 77/97, 79/97), 1998 (Uradni list RS, št. 47/98), 1999 (Uradni list RS, št. 10/99), 2000 (Uradni list RS, št. 59/2000), 2001 (Uradni list RS. Št. 50/01), 2002 (Uradni list RS, št. 4/02, 55/02) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan – in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen leta 1994 (Uradni list RS, št. 37/94), 1996 (Uradni list RS, št. 29/96), 1997 (Uradni list RS, št. 77/97, 79/97), 1998 (Uradni list RS, št. 47/98), 1999 (Uradni list RS, št. 10/99), 2000 (Uradni list RS, št. 59/2000), 2001 (Uradni list RS, št. 50/01), 2002 (Uradni list RS, št. 4/02, 55/02) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan – za območje Občine Brežice, ki se nanašajo na spremembo namenske rabe prostora – širitev območij stavbnih zemljišč.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
(1) Besedilo 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) pod točko 4. Usmeritve in strategija urejanja prostora in varstvo okolja, 4.1. Varstvo in raba dobrin splošnega pomena, 4.1.1. Kmetijska zemljišča, 4.1.1.1. – Cilji dopolni z naslednjo alineo:
– Spodbujanje k reji in ohranjanju avtohtonih domačih živali (konjereja…) za namen razvoja kmečkega turizma ob upoštevanju okoljevarstvenih zahtev.
(2) Besedilo 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) pod točko 4. Usmeritve in strategija urejanja prostora in varstvo okolja, 4.4. Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in zasnova poselitve, 4.4.2. Zasnova poselitve se pod alinejo Zasnova namenske rabe prostora doda novi odstavek, ki se glasi:
Na območju razpršene gradnje so določena stavbna zemljišča namenjena za potrebe kmetijske dejavnosti (hlev, obora…).
(3) Spreminja se kartografski del k planu na tistih kartah, kjer so predlagane spremembe oziroma dopolnitve in sicer v naslednjih delih:
Kartografski del 1
Kartno gradivo v merilu 1:25.000
– Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve – karta št. 1c,
– Zasnova osnovne rabe površin – karta št. 12 c.
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spreminja se kartografska dokumentacija k planu na tistih kartah, kjer so predlagane spremembe oziroma dopolnitve, in sicer v naslednjih delih:
Kartografski del 2
Karta preglednega katastrskega načrta v merilu 1:5000, PKN 41
Samobor – 02.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-843/01
Brežice, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.