Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5184. Pravilnik o štipendiranju, stran 14910.

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 13/03) in 85. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na 17. redni seji dne 28. 10. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodeljevanje občinskih štipendij za redne in izredne študente višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo po do in podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo. Pravilnik določa tudi način dodeljevanja štipendij, višino štipendij in dodatkov, način izplačevanja štipendij in dodatkov, pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista ter druge zadeve v zvezi z občinskimi štipendijami.
2. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za občinske štipendije zagotavlja Občina Zagorje ob Savi v proračunu pod proračunsko postavko »občinske štipendije«.
II. KOMISIJA ZA ŠTIPENDIRANJE
3. člen
(komisija)
Postopek dodeljevanja občinskih štipendij vodi petčlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Mandat članov komisije za štipendiranje traja štiri leta. Eden izmed članov komisije mora biti predstavnik javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, enega člana pa ima tudi študentska organizacija iz Občine Zagorje ob Savi.
4. člen
(strokovna dela)
Strokovna in administrativna opravila za Komisijo za štipendiranje Občine Zagorje ob Savi opravlja uprava Občine Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo.
III. POGOJI ZA DODELITEV OBČINSKE ŠTIPENDIJE
5. člen
(pogoji za dodelitev)
Občinska štipendija se dodeli za eno študijsko leto. Za to obdobje se tudi sklene pogodba o štipendiranju in izplačujejo štipendije in dodatki. Izjema so absolventi tistih zavodov, pri katerih absolventski staž traja manj kot eno študijsko leto. Za te štipendiste se sklene pogodba za čas trajanja absolventskega staža, v primeru predčasnega končanja študija, pa se uporabljajo določbe 26. člena tega pravilnika. Štipendist lahko za posamezni letnik prejema štipendijo le enkrat.
Občinska štipendija se lahko dodeli rednemu ali izrednemu študentu, ki se prijavi na razpis in izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče na območju Občine Zagorje ob Savi,
– ni ob vpisu v 1. letnik višje ali visokošolskega študija starejši od 26 let,
– dohodek na družinskega člana v preteklem letu presega dohodkovni cenzus za pridobitev republiške štipendije.
Pravice do občinske štipendije ne more uveljavljati kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje,
– je samo zaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco,
– je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
– prejema drugo štipendijo ali posojilo za študij.
IV. POSTOPEK IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE OBČINSKIH ŠTIPENDIJ
6. člen
(javni razpis)
Občinske štipendije se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan Občine Zagorje ob Savi objavi v mesecu oktobru. Javni razpis se objavi v lokalnem časopisu in na spletnih straneh Občine Zagorje ob Savi.
Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij vsebuje najmanj naslednje podatke:
– študijsko leto, za katerega se razpisujejo občinske štipendije,
– število razpisanih občinskih štipendij,
– rok za vložitev vloge na razpis,
– vsebino vloge na javni razpis ter potrebne priloge k vlogi,
– pogoje za pridobitev štipendije.
7. člen
(vloge)
Kandidati vlogo za dodelitev občinske štipendije oddajo na obrazcu, ki se uporablja za uveljavitev republiške štipendije.
Vloge za dodelitev občinske štipendije, ki jih kandidati oddajo po izteku razpisnega roka, se štejejo za zamujene.
8. člen
(dokazila)
Vlogi za dodelitev občinske štipendije je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– dokazila o bruto dohodkih, ugotovljena v odločbah o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine in odločbah o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti,
– dokazila o dohodkih in prejemkih od občasnih in začasnih del dijakov in študentov, izplačanih preko pooblaščenih agencij, ki presegajo odstotek povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu, določene v zakonu o dohodnini,
– dokazila o izplačanih pokojninah in nadomestilih v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– dokazila o višini katastrskega dohodka brez znižanj in olajšav,
– dokazila o neobdavčljivih prejemkih oziroma dohodkih v skladu z določili ustreznih členov zakona o dohodnini,
– dokazilo o vpisu v letnik študija, za katerega kandidat oddaja vlogo za občinsko štipendijo,
– dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,
– potrdilo o stalnem prebivališču in družinskih članih ter državljanstvu,
– izpolnjen obrazec za pridobitev občinske štipendije.
Rok za predložitev vloge za občinsko štipendijo in zahtevanih dokazil je najmanj 20 dni od objave javnega razpisa.
9. člen
(kriteriji)
Pri izbiri kandidatov komisija za štipendiranje upošteva:
– dohodek na družinskega člana kandidata, ki mora presegati materialne pogoje za pridobitev republiške štipendije.
Občinske štipendije so dodeljene tistim kandidatom, ki med vsemi prijavljenimi kandidati na razpis izkazujejo najnižje dohodke na družinskega člana v letu pred oddajo vloge za dodelitev občinske štipendije.
V. UGOTAVLJANJE DOHODKA NA DRUŽINSKEGA ČLANA
10. člen
(dohodek na družinskega člana)
Dohodek na družinskega člana se izračuna iz vseh bruto dohodkov in osebnih prejemkov, ugotovljenih v odločbah o odmeri dohodnine, izdanim družinskim članom kandidatove družine, kot tudi neobdavčljivi dohodki in osebni prejemki, razen prejemkov, ki so določeni v zakonu, ki ureja področje dohodnine, in prejemkov od občasnih in začasnih del dijakov in študentov, izplačanih preko pooblaščenih agencij, ki ne presegajo odstotka povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu, določene v zakonu o dohodnini.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se v dohodek kandidatove družine vštevajo dohodki in prejemki v skladu z določili ustreznih členov zakona o dohodnini.
11. člen
(normirani stroški)
Dohodek ali osebni prejemek, pri katerem je v skladu z zakonom o dohodnini osnova za davek znižana za normirane ali dejanske stroške, se kot bruto dohodek ali osebni prejemek po tem pravilniku upošteva višina davčne osnove, določena v odločbi o odmeri dohodnine.
12. člen
(pokojnine in preživnine)
V dohodek kandidatove družine se vštevajo tudi prejete pokojnine in nadomestila preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova. Preživnina se v dohodek družine ne všteva le v primeru, če kandidat dokaže, da je upravičenec ne prejema ali je ne prejema redno in je preživninski upravičenec predlagal uvedbo izvršilnega postopka. Prav tako se preživnina ne všteva v dohodek družine oziroma se od dohodka ne odšteje, če se dokaže, da se preživnine ne da uradno določiti.
Izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova, ki jih plačuje družinski član, se od dohodka družine odštejejo.
13. člen
(dobiček)
Kot dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček pred obdavčitvijo, ugotovljen z odločbo o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti oziroma na podlagi davčnega obračuna, brez upoštevanih znižanj in olajšav, povečan za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost zavezanca.
14. člen
(samostojna kulturna dejavnost)
Samostojnim ustvarjalcem na področju kulture, ki jim je priznana pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz sredstev državnega proračuna, se dohodek poveča za plačane prispevke.
15. člen
(kmetijska dejavnost)
Kot dohodek od kmetijske dejavnosti se šteje katastrski dohodek iz preteklega leta, brez upoštevanj znižanj in olajšav, ugotovljen v letnem obvestilu davčne uprave o višini katastrskega dohodka, pomnožen s faktorjem za preračun katastrskega dohodka.
16. člen
(upoštevanje dohodkov in sprememb)
Pri izračunavanju dohodka na družinskega člana se v vseh primerih upoštevajo dohodki družinskih članov, razvidni iz dokazil o dohodkih iz leta pred oddajo vloge za dodelitev občinske štipendije.
Izjema pri upoštevanju dohodkov je le v primeru nastopa brezposelnosti vzdrževalca družine, ko le-ta nima pravice do nadomestila za čas brezposelnosti. V tem primeru se dohodki iz leta pred oddajo vloge za dodelitev občinske štipendije ne upoštevajo, ampak se upošteva stanje ob oddaji vloge za dodelitev občinske štipendije (brezposelnost brez pravice do nadomestila). Kandidat za dodelitev občinske štipendije mora v tem primeru dokazati, da je brezposelnost nastala brez krivde ali proti volji vzdrževalca družine. V primeru, da tega dejstva ne more dokazati, se pri ugotavljanju dohodka na družinskega člana upoštevajo določbe prvega odstavka tega člena.
VI. OPREDELITEV DRUŽINSKIH ČLANOV
17. člen
(družinski člani)
Za člane družine kandidata se po tem pravilniku štejejo:
– oče, mati ali zakonec oziroma oseba, ki živi z enim izmed staršev v življenjski skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, najmanj eno koledarsko leto pred vložitvijo vloge za uveljavitev pravice do občinske štipendije,
– otroci kandidata,
– otroci, posvojenci oziroma pastorki, ki so jih kandidatovi starši dolžni preživljati, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
– stari starši, posvojitelji, očim ali mačeha oziroma vnuki kandidatovih staršev, če so jih ti dolžni preživljati po predpisih iz prejšnje alinee,
– otroci oziroma posvojenci vzdrževalcev tudi po 18. letu starosti, če se izobražujejo v javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle oziroma so prijavljeni pri zavodu kot brezposelne osebe, ki iščejo prvo zaposlitev ter nimajo lastnih sredstev za preživljanje.
Število družinskih članov se upošteva po stanju ob oddaji vloge za uveljavitev občinske štipendije.
18. člen
(enoroditeljske družine)
Pri kandidatih iz enoroditeljskih družin se pri izračunavanju dohodka na družinskega člana za prvega družinskega člana prišteje 0,50 družinskega člana, za vsakega naslednjega pa še po 0,25 družinskega člana.
19. člen
(kandidati brez staršev)
Pri kandidatih brez staršev se pri izračunavanju dohodka na družinskega člana za prvega družinskega člana prišteje še en družinski član in za vsakega naslednjega še po 0,5 družinskega člana.
20. člen
(zakonska zveza)
V primeru zakonske zveze kandidata ali v primeru, da ima kandidat otroka, se dohodek staršev ne upošteva.
21. člen
(odločba)
Občinska uprava na predlog komisije o dodelitvi oziroma ne dodelitvi občinske štipendije izda odločbo. Zoper izdano odločbo ima kandidat v roku 15 dni od prejema odločbe pravico vložiti pritožbo pri županu občine. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je izdal odločbo. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
22. člen
(odločba o pritožbi)
Odločba župana je dokončna. Zoper to odločbo je v roku 30 dni od prejema odločbe dovoljena tožba na Upravno sodišče v Ljubljani.
VII. VIŠINA OBČINSKE ŠTIPENDIJE
23. člen
(višina občinske štipendije)
Višina osnovne občinske štipendije za študijsko leto 2004/2005 znaša 19.630 SIT, za naslednja študijska leta pa se osnovna štipendija povišuje glede na indeks rasti primerne porabe na prebivalca za tekoče proračunsko leto. Občinska štipendija se lahko poveča z dodatkom za študijski uspeh, ki znaša:
– pri povprečni oceni od 7,7 do 8,10% osnovne štipendije
– pri povprečni oceni od 8,1 do 8,30, 20% osnovne štipendije
– pri povprečni oceni od 8,4 do 8,60, 30% osnovne štipendije
– pri povprečni oceni od 8,70 do 8,90, 40% osnovne štipendije
– pri povprečni oceni od 9 do 10, 50% osnovne štipendije.
Dodatek za študijski uspeh ne pripada študentom prvega letnika. Dodatek za študijski uspeh se izračuna se tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu.
VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA
24. člen
(pogodba)
Štipendijsko razmerje med štipenditorjem in štipendistom se podrobneje uredi s pisno pogodbo o štipendiranju v skladu z določili tega pravilnika. Pogodbo o štipendiranju s štipendistom sklene župan. Pogodba o štipendiranju mora vsebovati najmanj:
– podatke o štipenditorju,
– podatke o štipendistu,
– letnik in smer študija,
– študijsko leto, za katerega bo štipendist prejemal občinsko štipendijo,
– višino osnovne štipendije in morebitnih dodatkov,
– način izplačevanja štipendije,
– obveznosti štipendista.
25. člen
(izplačilo občinskih štipendij)
Štipendistom se občinska štipendija izplačuje do 20. v mesecu za pretekli mesec – za celotno študijsko leto od 1. 10. do 30. 9. Absolventu, ki uspešno konča študij v krajšem času, kot je določeno trajanje izobraževanja po programu, se preostale štipendije izplačajo v enkratnem znesku.
26. člen
(dolžnost obveščanja o spremembah)
Štipendist je dolžan štipenditorja v roku 15 dni od nastale spremembe, štipendista obvestiti o spremembah, ki bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje, in sicer:
– zaključek študija,
– zaposlitev oziroma sklenitev delovnega razmerja,
– prekinitev študija,
– pridobitev štipendije iz drugih virov,
– druge spremembe.
V primeru, da štipendist teh sprememb ne sporoči, je dolžan vrniti neupravičeno izplačane občinske štipendije in dodatke (od prvega dne naslednjega meseca po nastali spremembi do zadnjega izplačila štipendij in dodatkov).
27. člen
(dokazila o opravljenih obveznostih)
Štipendist mora na začetku študijskega leta – najkasneje do 15. oktobra naslednjega študijskega leta, predložiti Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi potrdilo o vpisu v višji letnik študija. Izredni študenti, pri katerih letnik študija traja več kot eno študijsko leto, so potrdilo o opravljenem letniku, za katerega so prejemali štipendijo, dolžni predložiti v roku, ki je za dokončanje letnika študija predviden s pravili izobraževalnega zavoda.
28. člen
(vračanje štipendij)
Štipendist mora vrniti vse izplačane občinske štipendije in dodatke v naslednjih primerih:
– če brez opravičljivih razlogov (npr. dalj časa trajajoča bolezen, nosečnost, slab materialni položaj in podobno) ne dokonča letnika izobraževanja, za katerega je pridobil štipendijo, v roku, določenem z izobraževalnim programom,
– če navaja neresnične podatke,
– če prekine študij,
– se redno zaposli pred zaključkom letnika, za katerega je pridobil štipendijo,
– če pridobi drugo štipendijo,
– če do roka, navedenega v 27. členu tega pravilnika, ne dostavi zahtevanih dokazil.
V teh primerih mora štipendist vrniti vse prejete občinske štipendije in dodatke z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
29. člen
(odlog vračila)
Ne glede na določila prejšnjega člena tega pravilnika lahko komisija predlaga, da štipendistu, ki ni opravil obveznosti letnika, za katerega je pridobil občinsko štipendijo in se ponovno vpiše v isti letnik študija ali »pavzira«, ni potrebno vračati izplačanih občinskih štipendij in dodatkov.
V tem primeru se s štipendistom sklene aneks k pogodbi o štipendiranju, v katerem je določeno, da štipendistu v primeru, da v naslednjem študijskem letu opravi obveznosti letnika, za katerega je pridobil občinsko štipendijo, ne bo potrebno vračati izplačanih občinskih štipendij in dodatkov. V primeru, da tudi v naslednjem študijskem letu ne opravi obveznosti letnika, za katerega je prejemal občinsko štipendijo, mora izplačane štipendije in dodatke vrniti z zamudnimi obrestmi.
30. člen
(pogodba o vračilu štipendij)
Roke in način vračila izplačanih občinskih štipendij in dodatkov določi štipenditor s pogodbo. V pogodbi o vračilu izplačanih občinskih štipendij in dodatkov se lahko določi obročno odplačevanje. Če štipendist ne vrne štipendij na način in v roku, ki mu ga določi štipenditor, se pred pristojnim sodiščem sproži tožba.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
(zakonitost postopkov)
Druge postopke v zvezi s tem pravilnikom oziroma postopkom dodeljevanja občinskih štipendij se smiselno izvaja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek in Uredbe o pridobivanju in posredovanju podatkov med organi javne uprave za potrebe upravnih postopkov (Uradni list RS, št. 38/02) ob upoštevanju določb Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03).
32. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-13/2004
Zagorje ob Savi, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.