Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5181. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Potoška vas - šola in levi breg Kotredeščice, stran 14909.

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice
1. člen
Sprejmejo se spremembe zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice, ki jih je pod številko projekta ZN 02/03 izdelalo podjetje AKA, d.o.o. Trbovlje v juliju 2004.
2. člen
Ureditveno območje sprememb zazidalnega načrta se nahaja v k.o. Zagorje – mesto in vključuje zemljišče parc. št. 480/1.
Predmet sprememb zazidalnega načrta je sprememba gabarita dveh načrtovanih individualnih stanovanjskih objektov, sprememba lege objektov ter sprememba dostopa do objektov. Površina ureditvenega območja sprememb zazidalnega načrta znaša 1500 m2.
3. člen
V odloku o zazidalnem načrtu Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice (Uradni vestnik Zasavja št. 18/97) se v poglavju IV. Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja ter arhitektonsko oblikovanje objektov v 5. členu pri poglavju »Za stanovanjske objekte je obvezno upoštevati:« doda alinea, ki se glasi:
– gabarita dveh individualnih stanovanjskih objektov načrtovanih na parc. št. 480/1 k.o. Zagorje – mesto sta 9 x 13 m z dvojno garažo 7 x 6 m locirano v obliki črke L z maksimalnim višinskim gabaritom popolnoma vkopana klet + pritličje + mansarda ter tolerancami -+ 15%; streha je lahko razgibana večkapnica z glavno smerjo slemena vzporedno s plastnicami z naklonom okoli 40° in kritino rjavordeče barve
4. člen
V odloku o zazidalnem načrtu Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice (Uradni vestnik Zasavja št. 18/97) se v poglavju VI. Pogoji za varovanje okolja v 13. členu pri tretjem poglavju popravi napaka in sicer se beseda »voda« zamenja z besedo »varnost« tako, da se stavek glasi: »Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno upoštevati naslednje pogoje:«
5. člen
Sestavni del tega odloka so tudi vsi tekstualni in grafični deli sprememb zazidalnega načrta ter smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
6. člen
Ostala določila veljavnega odloka ostajajo nespremenjena.
7. člen
Spremembe zazidalnega načrta so stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja pristojna služba občinske uprave.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-3/96
Zagorje ob Savi, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.