Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5186. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2003, stran 14916.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 79/01) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog župana, na 15. seji, dne 21. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 2003 obsega:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki              687,443.000 SIT
II.  Skupaj odhodki              671,261.000 SIT
III. Proračunski presežek            16,182.000 SIT
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev        222.000 SIT
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                         –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   sprememba kapitalskih deležev         222.000 SIT
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje                      –
VIII. Odplačilo dolga                     –
IX.  Sprememba stanja sredstev
   na računu                 16,404.000 SIT
X.  Neto zadolževanje             16,404.000 SIT
XI.  Neto financiranje             16,182.000 SIT
XII. Stanje sredstev na računih
   preteklega leta              104,316.000 SIT
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Žužemberk konec leta 2003 znaša 121,673.000 SIT in ta sredstva se razporedi za naslednje namene:
1. Neporabljena namenska sredstva se namenijo:
– 121,673.000 SIT za poravnavo obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2003.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004-2207
Žužemberk, dne 21. oktobra 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.