Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5171. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica, stran 14880.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – ZSam-1, 51/02 in 108/03 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03) in 139. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/00, 91/00, 102/00 in 65/03) je Občinski svet občine Sevnica na16. redni seji dne 27. 10. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Sevnica
1. člen
V Statutu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) se v 12. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.«
Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
V 13. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
V 17. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 24. člena se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo, oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb drugega in tretjega odstavka 19. člena tega statuta ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta,«
Sedanja šesta alinea prvega odstavka 24. člena postane sedma alinea.
Dodata se nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«
Sedanji peti odstavek 24. člena postane sedmi odstavek.
5. člen
V 35. členu se drugi odstavek nadaljuje z besedilom:
»Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba drugega odstavka 17. člena tega statuta.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
6. člen
V prvem odstavku 43. člena se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 36. in 42. člena tega statuta ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana župana in podžupana,«
Dosedanja šesta alinea prvega odstavka 43. člena postane sedma alinea tega odstavka.
Črta se sedanja sedma alinea prvega odstavka 43. člena.
Dodajo se novi osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče.
Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave;
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina;
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«
7. člen
V drugem odstavku 52. člena se za besedo »župan« doda besedna zveza »na predlog direktorja občinske uprave«.
V tretjem odstavku se za besedo »župan« doda besedna zveza »oziroma po njegovem pooblastilu direktor«.
8. člen
Spremeni se 54. člen statuta v celoti, tako da se glasi:
»Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.
S splošnim aktom, s katerim se določi delovno področje in organizacija občinskega inšpekcijskega nadzora, se določijo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati občinski inšpektorji za posamezno področje občinskega inšpekcijskega nadzora. Za odločanje v zadevah občinskega inšpekcijskega nadzora je lahko pooblaščena urada oseba, ki ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo, strokovni izpit iz upravnega postopka, ali drug strokovni izpit za inšpektorja, ki vsebuje poznavanje upravnega postopka, če je tako določeno s posebnim zakonom.«
9. člen
Spremeni se zadnji odstavek 55. člena, tako da se glasi:
»Direktor je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev in je za delo občinske uprave odgovoren županu.
10. člen
V 109. členu statuta se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.«
11. člen
V celoti se spremeni 114. člen, tako da se glasi:
»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:
1. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto in
2. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto.
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto oziroma prihodnji dve leti.«
12. člen
V 119. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december preteklega leta.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.«
Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek, ki se spremeni v celoti, tako da se glasi:
»Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu.«
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.«
13. člen
Dodata se nova prvi in drugi odstavek 124. člena statuta, ki se glasita:
»Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti v preteklem letu do 28. februarja tekočega leta in ga predložiti občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.
Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje:
– poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
– podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
– razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
– predlog potrebnih ukrepov.«
Sedanji prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-0001/2004
Sevnica dne, 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.