Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5156. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Koper, stran 14854.

Na podlagi 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02 in 73/03 – odl. US) je Občinska volilna komisija Mestne občine Koper na seji dne 3. novembra 2004 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper ugotavlja:
– da je Tomažu Gantarju dne 14. oktobra 2004 prenehal mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper skladno z ugotovitvenim sklepom Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. K1116-8/2003 z dne 14. 10. 2004, ki je dne 25. 10. 2004 postal pravnomočen;
– da je mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper prešel na naslednjega kandidata pod št. 13 z liste z imenom “Koper je naš”. To je Stefan Kocjančič, ki pa je dne 27. oktobra 2004 podal izjavo, da mandata ne sprejema ter
– da mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper preide na naslednjega kandidata pod št. 14 z liste z imenom “Koper je naš”. To je Slobodan Popović, roj. 3. 5. 1944, univ. dipl. ekonomist, iz Kopra, Generala Levičnika 60/G, ki je dne 28. oktobra 2004 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.
2
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1116-8/2003
Koper, dne 3. novembra 2004.
Mestna občina Koper
Predsednik
Občinske volilne komisije
dr. Aleksij Mužina, univ. dipl. pravnik l. r.
Ai sensi dell’articolo 41, punto 5 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93; 7/94, 33/94, 70/95, 51/2002 in 73/2003 – Sentenza della CC), la Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 3 novembre 2004 ha accolto la seguente
D E L I B E R A R I C O G N I T I V A
1
La commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria rileva:
– che dal 14 ottobre 2004 cessa il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria a Tomaž Gantar, come da delibera ricognitiva del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria n. K1116-8/2003 del 14. 10. 2004, entrata in vigore il giorno 25. 10. 2004;
– che il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria passa al candidato successivo, riportato al numero 13 della lista denominata “Capodistria è nostra” ossia a Stefan Kocjančič, il quale però ha reso in data del 27 ottobre 2004 la dichiarazione di non accettare il mandato;
– che il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria passa quindi al candidato successivo riportato al numero 14 della lista denominata “Capodistria è nostra” ossia a Slobodan Popović, nato il 3. 5. 1944, laureato in economia, di Capodistria, Via Generale Levičnik 60/G, il quale ha reso in data del 28 ottobre 2004 la dichiarazione di accettare il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria.
2
La presente delibera diventa immediatamente efficace ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 1116-8/2003
Capodistria, 3 novembre 2004.
Comune citta’ di Capodistria
Presidente della
Commissione elettorale comunale
dr. Aleksij Mužina m. p.