Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5177. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2005, stran 14903.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02) in 113. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet občine Šentjur na 16. seji dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentjur za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Šentjur za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
– po ekonomski klasifikaciji:
I.  Splošni del proračuna
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov             v 000 SIT
Skupina/Podskupina kontov                  plan 2005
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            2,422.185
   Tekoči prihodki (70+71)                1,348.364
70  Davčni prihodki                    1,064.775
   700 Davki na dohodek in dobiček             872.245
   703 Davki na premoženje                  95.856
   704 Domači davki na blago in storitve           96.674
   706 Drugi davki
71  Nedavčni prihodki                    283.589
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja               110.440
   711 Takse in pristojbine                  7.049
   712 Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          600
   714 Drugi nedavčni prihodki               165.500
72  Kapitalski prihodki                   141.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         53.000
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nepredm. dolg. sred.                88.000
73  Prejete donacije                        –
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki                   932.821
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij              932.821
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              2,414.669
40  Tekoči odhodki                      675.854
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          129.800
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      24.000
   402 Izdatki za blago in storitve             468.170
   403 Plačila domačih obresti                18.000
   409 Rezerve                        35.884
41  Tekoči transferi                    1,041.815
   410 Subvencije                      12.000
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                  463.815
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                     143.000
   413 Drugi tekoči domači tansferi             423.000
   414 Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki                  500.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          500.000
43  Invseticijski tansferi                  197.000
   430 Investicijski transferi               197.000
III. Proračunski presežek (I.-II.)               7.516
   (proračunski primanjkljaj ali presežek)
B)  Račun finančnih terjatev
   in naložb za l. 2003 in 2004              v 000 SIT
   Skupina/Podskupina kontov               plan 2005
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   Prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)         10.484
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil             10.484
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                     –
44  Posojila in povečanje kapitalskih deležev
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba srestev kupnin iz naslova privatizacije
   443 Poveč. nam. prem. v javnih skladih
     in drugih prav. oseb. JP
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)          10.484
 
C)  Račun financiranja za leto 2003 in 2004        plan 2005
Skupina/Podskupina kontov                  v 000 SIT
VII. Zadolževanje (500)
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga (550)                   18.000
55  Odplačilo dolga
   550 Odplačilo domačega dolga               18.000
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             –
X.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII-IX=-III.)        -7.516
– po funkcionalni klasifikaciji – po področjih proračunske porabe.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov določene s predpisanim kontnim načrtom.
Splošni del in posebni del občinskega proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika v naslednjih obsegih:
1. v letu 2006 90% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 90% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. rezervni stanovanjski sklad, oblikovan po Stvarnopravnem zakoniku (Uradni list RS, št. 87/02) in Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03) in Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 11/04),
3. stanovanjski sklad, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 67/01),
4. sklad za razvoj drobnega gospodarstva Občine Šentjur pri Celju, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 67/01),
5. štipendijski sklad, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje (Uradni list RS, št. 118/03).
Proračunska rezerva v letu 2005 se oblikuje v višini 35,754.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do zakonske višine.
Obseg poroštev občine za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica je Občina Šentjur, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnic z zakonom določene višine.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2005 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne zakonske višine.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-10/2004-220
Šentjur, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Šentjur,
Štefan Tisel l. r.