Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5175. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, stran 14887.

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/91, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99 98/99, 31/00 in 36/00) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), sta Občinski svet občine Slovenska Bistrica v skladu z 10. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02), na redni 13. seji, dne 25. 10. 2004 in Občinski svet občine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in vse ostale dopolnitve), na 9. redni seji, dne 4. 11. 2004, sprejela
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
1. člen
Občina Slovenska Bistrica in Občina Oplotnica s tem odlokom določata spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 97/00), v nadaljevanju besedila: odlok.
2. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se v drugi alinei drugega odstavka za vejico črta besedilo:
»od tega en predstavnik s stalnim bivališčem v Občini Oplotnica in en predstavnik s stalnim bivališčem v Občini Slovenska Bistrica«.
3. člen
Peti odstavek 35. člena odloka se spremeni tako, da na novo glasi:
"Skupni organ iz prvega odstavka tega člena ima naslednje pristojnosti:
– izdajanje soglasij iz tega odloka, statuta zavoda in zakona, razen izdajanja soglasij:
– v zvezi s spremembo imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
– v zvezi s prometom z nepremičninami, ki so v lasti obeh občin oziroma zavoda,
– v zvezi z načrtovanjem investicij in investicijskih vlaganj,
– k imenovanju ali razrešitvi direktorja zavoda
– in soglasij iz drugega odstavka 18. člena tega odloka, za izdajanje katerih sta pristojna občinska sveta obeh občin."
4. člen
Javni zavod Zdravstveni dom Slovenska Bistrica mora uskladiti svoj statut z določili tega odloka najkasneje v roku treh mesecev od njegove uveljavitve.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica v roku osem dni potem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin, ustanoviteljic.
Št. 10/032-01/13-9/2004
Slovenska Bistrica, dne 25. oktobra 2004.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.
Št. 012.9/2004
Oplotnica, dne 4. novembra 2004.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.