Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5190. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

MINISTRSTVA

5191. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Beltinci - Lendava
5192. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Fram (Slivnica) - Ptuj (Draženci)
5193. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Spodnja Senarska - Cogetinci
5194. Pravilnik o odvzemu vzorcev blaga za potrebe davčnega nadzora
5195. Pravilnik o označbi geografskega porekla Kočevski gozdni med
5196. Pravilnik o označbi geografskega porekla Prekmurska šunka

USTAVNO SODIŠČE

5197. Odločba o ugotovitvi, da zadnji (šesti) odstavek 297. člena Zakona o gospodarskih družbah in prvi odstavek 136. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah nista v neskladju

BANKA SLOVENIJE

5198. Sklep o spremembah Sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5199. Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela
5200. Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS

OBČINE

Brezovica

5201. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
5202. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice

Črnomelj

5203. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2004
5204. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
5205. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih

Dravograd

5206. Rebalans proračuna Občine Dravograd za leto 2004
5207. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd
5208. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem in o podelitvi koncesije v Občini Dravograd
5209. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Dravograd
5210. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd

Gorenja vas-Poljane

5211. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2004

Gorišnica

5212. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorišnica
5213. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Gorišnica

Ig

5214. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2005
5215. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Ig

Ivančna Gorica

5216. Odlok o zazidalnem načrtu S 3/a Kojina
5217. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica, sprememba 2004
5218. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet šole Osnovne šole Stična
5219. Sklep o imenovanju članice Uredniškega odbora občinskega glasila "Klasje"
5220. Sklep o odtujitvi nepremičnine v k.o. Dedni Dol

Jesenice

5221. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice
5222. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice
5223. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice
5224. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 2005
5225. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2005

Kuzma

5226. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2004
5227. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kuzma s prostorskimi sestavinami planov
5228. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda v Občini Kuzma
5229. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kuzma

Prevalje

5230. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2004

Rogaška Slatina

5231. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Semič

5232. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič

Sevnica

5233. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Občini Sevnica in rezervaciji

Sežana

5234. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sežana za leto 2004
5235. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana
5236. Odlok o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija "ORA Krasa in Brkinov"
5237. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje bolnišnica Sežana

Škofja Loka

5238. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2004
5239. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko-Škofja Loka

Štore

5240. Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca v Občini Štore
5241. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
5242. Sklep o določitvi zneska občinske takse za obremenjevanje okolja nastalo z ustvarjanjem komunalnih odpadkov

Videm

5243. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Videm za leto 2004
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti