Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5243. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Videm za leto 2004, stran 15005.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 109/01, 93/02 in 13/03) je Občinski svet občine Videm na 16. redni seji, z dne 2. 11. 2004
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Videm za leto 2004
1. člen
Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2004 se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov                   v 000 SIT
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             749.515
   Tekoči prihodki (70+71)                  309.160
70  Davčni prihodki                      225.625
   700 Davki na dohodek in dobiček              174.000
   703 Davki na premoženje                  27.716
   704 Domači davki na blago in storitve           23.909
71  Nedavčni prihodki                     83.535
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                     14.075
   711 Takse in pristojbine                  3.272
   712 Denarne kazni                       60
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         14.500
   714 Drugi nedavčni prihodki                51.628
72  Kapitalski prihodki                    31.770
73  Prejete donacije                        50
74  Transferni prihodki                    408.535
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij               408.535
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               738.315
40  Tekoči odhodki                      194.403
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           52.539
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                   7.874
   402 Izdatki za blago in storitve             129.190
   403 Plačila domačih obresti                 4.800
   409 Rezerve                           –
41  Tekoči transferi                     247.159
   410 Subvencije                       4.390
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                   152.525
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     In ustanovam                      23.349
   413 Drugi tekoči domači transferi             66.895
42  Investicijski odhodki                   276.970
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          276.970
43  Investicijski transferi                  19.783
   430 Investicijski transferi                19.783
III. Proračunski presežek (primankljaj)             11.200
   (I. – II.)
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)            –
75  Prejeta vračila danih posojil                  –
   750 Prejeta vračila danih posojil                –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)                –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
   440 Dana posojila                        –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (IV.-V)              –
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                       –
50  Zadolževanje                          –
   500 Domače zadolževanje                     –
VIII. Odplačila dolga                      18.200
55  Odplačila dolga                      18.200
   550 Odplačila domačega dolga                18.200
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)                 -7.000
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII)               -18.200
XI.  Neto financiranje (VI+VII-VIII-IX.)            -11.200
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 04/2416-25
Videm, dne 2. novembra 2004.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost