Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5201. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, stran 14942.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme župan Občine Brezovica
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Pravna podlaga za sprejem sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (v nadaljevanju: PUP) je Odlok o Dolgoročnem planu občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Brezovica (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 73/98, 81/04), ki med drugim določa območja, ki se bodo urejala s prostorsko ureditvenimi pogoji.
 
II. Predmet in programska izhodišča sprejetja prostorskega akta
Predmet sprejetja je izdelava sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice z namenom, da se prostorski akt uskladi z določili odloka o dolgoročnem planu Občine Brezovica na področju namenske rabe prostora, varovanih režimov, infrastrukture, podrobnejše namenske rabe in prostorskih ureditev, ter digitalizacije kartografskih delov prostorskega akta.
Občina Brezovica je dne 26. 10. 2004 ob 12. uri v skladu z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 v nadaljevanju: ZureP-1) sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva, in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta. Na prostorski konferenci je sodelovala predstavnica Krajevne skupnosti Brezovica Slavi Slana, ki je podala naslednja priporočila in usmeritve:
– Upošteva se naj izdelan elaborat kanalizacijskega omrežja;
– Velikost gradbene parcele naj bo minimalno 400 m2;
– Podrobneje naj se določijo oblikovalski kriteriji umeščanje objektov po posameznih planskih in morfoloških enotah;
– Podrobneje naj se opredeli zasnova cestnega omrežja, z povdarkom na rešitvah glede dostopov in uvozov v ulice in gradbene parcele;
– V vseh naseljih morajo biti prometnice široke najmanj 6m, z možnostjo hodnika za pešce;
– Potrebno je določiti območja kmetij;
– Potrebno je podrobno opredeliti sklopu urejanja vodotokov, barjanskim kanalom, njihovemu urejanju in krajinskim zasnovam v odprtem prostoru;
– Potrebno je podrobno programsko opredeliti območje železniške postaje na Brezovici, zemljišča »vrhniške« proge, ter možnost dodatnih postaj med Brezovico in Notranjimi Goricami;
– Potrebno je podrobno opredeliti lokacije avtobusnih postaj.
 
III. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje urejanja
Območje zajema naselja in del odprtega prostora katastrske občine Brezovica.
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega izvedbenega akta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskih izvedbenih aktov podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami, ter oskrbe in čiščenja voda),
– Občina Brezovica – lokalne ceste,
– Zavod za gozdove Slovenije OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana,
– ELEKTRO LJUBLJANA d.d., PE Elektro Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Geoplin d.o.o.,
– JP Energetika,
– JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o.,
– JKP Brezovica d.o.o.,
– Druge občinske gospodarske javne službe, ter drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku priprave prostorskih aktov izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
 
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi osnutka PUP se upoštevajo že izdelana strokovna gradiva in pridobljeni podatki, ter upošteva določila Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 27/03).
 
VI. Roki za pripravo prostorskega akta
– Občina zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 z minimalnim tehničnim poročilom) po sprejetju tega programa priprave.
– Občina pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve po prejemu smernic.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v V. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog PUP.
– Občina Brezovica skliče 2. prostorsko konferenco, ki je najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo PUP. Datum ter kraj in čas zbora konference Občina Brezovica objavi vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga PUP.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Občina Brezovica obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu, ter na krajevno pristojen način.
– Občina Brezovica v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo.
– Občina Brezovica z izdelovalcem preuči pripombe in predloge.
– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog PUP
– Občina Brezovica pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Občinski svet sprejme Odlok o PUP.
– Objava Odloka v Uradnem glasilu Občine Brezovica.
 
VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Za izdelavo strokovnih podlag ter izvedbo ostalih potrebnih del v okviru sprejetja PUP-a se zagotovijo sredstva iz občinskega proračuna.
 
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s podpisom župana.
Št. 10-73/04-I
Brezovica, dne 8. novembra 2004.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost