Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5194. Pravilnik o odvzemu vzorcev blaga za potrebe davčnega nadzora, stran 14927.

Na podlagi devetega odstavka 107. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1 in 109/04 – odl. US) in petega odstavka 18. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 57/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o odvzemu vzorcev blaga za potrebe davčnega nadzora
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način odvzema vzorcev blaga za potrebe davčnega nadzora.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se določbe tega pravilnika ne uporabljajo, če je odvzem vzorcev urejen s predpisi Evropske skupnosti.
2. člen
(odvzem vzorcev)
(1) Če davčni organ za potrebe izvajanja davčnega nadzora odvzame vzorce blaga za analizo oziroma preiskavo, o tem na primeren način obvesti zavezanca za davek ali njegovega pooblaščenca. Pisno obvestilo ni potrebno.
(2) Davčni organ odvzame vzorce sam, ali pa glede na okoliščine primera naloži zavezancu za davek ali njegovemu pooblaščencu, da jih odvzame sam v prisotnosti pooblaščene osebe.
(3) Odvzem vzorcev se opravi po metodah, ki so predpisane za ta namen.
(4) Vzorce se odvzame le v takšni količini, kot je nujno potrebna za analizo ali natančen pregled, vključno z morebitno testno analizo. Hkrati z vzorci blaga lahko davčni organ, če je glede na okoliščine primera to primerno, odvzame tudi spremljajoče dokumente, ki pojasnjujejo vrsto blaga, njegovo naravo, količino ali tehnične karakteristike.
3. člen
(zapisnik o odvzemu vzorcev)
(1) Pooblaščena oseba o odvzemu vzorcev sestavi zapisnik v treh izvodih, od katerih je:
1. en izvod namenjen za izvajalca analize oziroma preiskave,
2. en izvod namenjen za davčni organ, ki je vzorec vzel, in
3. en izvod za zavezanca za davek.
(2) Za vzorce blaga, ki so uvrščeni v skupine nevarnih snovi, mora biti tako k vzorcu, ki je namenjen izvajalcu analize oziroma preiskave, kot tudi h kontrolnemu vzorcu priložen izvod varnostnega lista.
4. člen
(ravnanje z blagom pri odvzemu vzorcev)
Za blago, ki bi se pri odvzemu vzorcev lahko poškodovalo, če bi se vzorci odvzeli na kraju pregleda (na primer sterilno, na svetlobo občutljivo, na vlago občutljivo blago in podobno), lahko davčni organ dovoli, da se vzorci odvzamejo ob prisotnosti pooblaščene osebe davčnega organa v drugih primernih prostorih.
5. člen
(obveznosti zavezanca za davek pri odvzemu vzorcev)
(1) Zavezanec za davek oziroma njegov pooblaščenec mora davčnemu organu zaradi olajšanja izvajanja postopka nuditi vso potrebno pomoč pri odvzemu vzorcev.
(2) Če zavezanec za davek zavrne sodelovanje pri odvzemu vzorcev ali za to ne pooblasti druge osebe oziroma davčnemu organu ne zagotovi vse potrebne pomoči za olajšanje izvajanja postopka, davčni organ določi rok, v katerem mora zavezanec izpolniti svoje obveznosti. Če zavezanec za davek ne izpolni zahteve davčnega organa, davčni organ na stroške in riziko zavezanca naloži, da strokovno usposobljena oseba odvzame vzorce oziroma davčni organ sam odvzame vzorce, če je to primerno glede na okoliščine primera. V tem primeru se šteje, kot da je zavezanec sodeloval pri odvzemu vzorcev blaga, vendar to ne vpliva na odgovornost zavezanca za morebitni prekršek zaradi opustitve potrebne pomoči davčnemu organu oziroma zaradi oviranja nadzora.
(3) Če je zaradi posebnih tehničnih lastnosti blaga potrebno pri pregledu blaga zagotoviti sodelovanje posebej usposobljenih oseb, zavezanec za davek pa ne more zagotoviti njihove takojšnje prisotnosti, mora o tem nemudoma pisno obvestiti davčni organ, ki določi rok, v katerem mora zavezanec za davek zagotoviti prisotnost strokovno usposobljenih oseb.
6. člen
(število vzorcev in količina blaga za vzorec)
(1) V skladu s četrtim odstavkom 2. člena tega pravilnika davčni organ odvzame praviloma vsaj dva reprezentativna vzorca. Iz določenega blaga se v soglasju z zavezancem za davek vzame povprečni vzorec blaga (npr. pri tekočinah, praških ipd.).
(2) Nujno potrebne količine posameznega vzorca iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika znašajo praviloma:
1. za tekočine, paste in trdne snovi: 10–20 g ali do 100 ml;
2. za tekoče naftne derivate in alkoholne pijače: 0,5 do 1 liter;
3. za plinaste vzorce (utekočinjeni plini, stisnjeni plini): 10-20 ml utekočinjenega plina ali 1 liter stisnjenega plina;
4. za blago v zvitkih: ca. 10 cm po celi širini;
5. za blago v listih ali ploščah: ca. 30 x 30 cm;
6. za žice, monofilamente, preje, vrvi in podobno.: ca. 10 m;
7. za blago, pakirano za prodajo na drobno: en primerek v izvirni embalaži;
8. za druge vrste blaga: količine, ki so navedene v 1. do 5. točki tega odstavka.
(3) Če okoliščine posameznega primera tako dopuščajo ali zahtevajo, se lahko odvzamejo tudi manjše ali večje količine od količin, navedenih v prejšnjem odstavku.
(4) Stroji oziroma naprave se lahko ponazorijo tudi s prospekti, načrti, skicami, fotografijami ali kakšnimi drugimi pisnimi dokumenti, ki vsebujejo potrebne informacije za določitev narave blaga.
7. člen
(označevanje vzorcev)
Davčni organ vsak odvzeti vzorec za zagotovitev njegove istovetnosti ustrezno označi, kot na primer z namestitvijo pečata, zalivke ali na podoben način, tako da prepreči morebitno zamenjavo ali kakršnokoli drugačno zlorabo vzorcev.
8. člen
(ravnanje z vzetimi vzorci)
(1) Davčni organ, ki je vzel vzorce blaga, en primerek vsakega vzorca skupaj z ustreznim izvodom zapisnika o odvzemu vzorcev pošlje izvajalcu analize oziroma pregleda, ki opravi potrebne preiskave. Kontrolni vzorec blaga hrani davčni organ, ki je odvzel vzorce blaga.
(2) Vzorci hitro pokvarljivega blaga se hranijo v hladilniku ali zamrzovalniku.
9. člen
(ravnanje z vzorci po opravljeni analizi)
(1) Odvzeti vzorci se, razen če se pri analizi ali natančnem pregledu uničijo, vrnejo zavezancu za davek na njegovo zahtevo in stroške, takoj ko niso več potrebni v postopku, predvsem ko so izčrpana že vsa pravna sredstva, ki jih je imel zavezanec na razpolago zoper odločbo davčnega organa, izdano na podlagi rezultatov te analize ali natančnega pregleda.
(2) Vzorci, za katere zavezanec za davek ni zahteval, da se mu vrnejo, lahko davčni organ uniči ali shrani. Davčni organ lahko v določenih primerih od zavezanca za davek zahteva, predvsem kadar gre za vzorce, ki so nevarni za okolje ali so strupi iz I. skupine strupenosti, da odstrani preostanek vzorcev.
10. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 425-10-3/2004/26
Ljubljana, dne 28. oktobra 2004.
EVA 2004-1611-0185
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost