Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5223. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice, stran 14975.

Na podlagi 3., 7. in 55. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter petega odstavka Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 in 51/04) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 20. redni seji dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice
1. člen
Določbe Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 68/03, v nadaljevanju: odlok) se s tem odlokom spremenijo in dopolnijo tako, da se uskladijo z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-A, Uradni list RS, št. 51/04), kot je razvidno iz nadaljevanja.
V vseh določbah, kjer je citiran Energetski zakon, se dopolnijo navedbe uradnih listov tako, da se jim doda številka 51/04.
Besedna zveza »izvajalec distribucije zemeljskega plina« se v celotnem odloku nadomesti z besedno zvezo »sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina«.
2. člen
Prvi stavek 1. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ta odlok ureja organizacijo in način izvajanja izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v Občini Jesenice (v nadaljevanju: občina), še posebej pa:«.
Črta se drugi odstavek 1. člena odloka.
3. člen
2. člen odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(javna služba).
Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina kot izbirna lokalna gospodarska javna služba v Občini Jesenice obsega:
– distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju,
– priključevanje odjemalcev na distribucijsko omrežje (vsebuje izgradnjo dela distribucijskega omrežja, priključka ter ostalih objektov in naprav, ki so potrebni za omogočanje odjema zemeljskega plina s strani odjemalca),
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja, ki obsega:
– odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja distribucijskega omrežja,
– izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja distribucijskega omrežja,
– vzdrževanje distribucijskega omrežja,
– odgovornost za ohranjanje ustrezne povezave s prenosnim omrežjem zemeljskega plina,
– razvoj in gradnjo distribucijskega omrežja in razvoj oskrbe z zemeljskim plinom,
– vodenje katastra distribucijskega omrežja.
Dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem kot izbirna lokalna gospodarska javna služba v Občini Jesenice obsega:
– dobavo zemeljskega plina odjemalcem, ki po zakonu niso upravičeni odjemalci (tarifni odjemalci) v skladu s tarifnim sistemom za prodajo zemeljskega plina.
Poleg naštetih dejavnosti mora izvajalec izbirnih gospodarskih javnih služb opravljati tudi vse naloge in dejavnosti, ki so z navedenimi dejavnostmi neločljivo povezane.
Izbirni lokalni gospodarski javni službi dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem sta v nadaljevanju tega odloka označeni pod skupnim imenom – distribucija zemeljskega plina.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se pika nadomesti z vejico in se doda naslednje besedilo:
»daje smernice in mnenja na prostorske akte, skladno s predpisi o urejanju prostora ter obvešča ministrstvo, pristojno za energijo, o projektnih pogojih, če so le-ti določeni za objekte z letno porabo zemeljskega plina, večjo od 5 milijonov m3.«
5. člen
V 10. členu se besedilo »licenco za opravljanje distribucije in dobave zemeljskega plina in upravljanje distribucijskega omrežja« nadomesti z naslednjim besedilom:
»licenco za dejavnost sistemskega operaterja in licenco za trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z zemeljskim plinom«.
6. člen
V 20. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina je dolžan v skladu z 32. členom Energetskega zakona dnevno objavljati podatke o zasedenosti prenosnega in distribucijskega omrežja za zemeljski plin.«
7. člen
V naslovu V. poglavja se črta beseda »splošni«.
8. člen
Tretji odstavek 22. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Sistemska obratovalna navodila izda po javnem pooblastilu iz 40. člena Energetskega zakona sistemski operater, po predhodnem soglasju Agencije za energijo.«
Za tem se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja sprejme v skladu s 70. členom Energetskega zakona sistemski operater na podlagi soglasja lokalne skupnosti in soglasja Agencije za energijo.
Tarifni sistem za zemeljski plin izdela in javno objavi dobavitelj, po tem, ko pridobi soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti.«
9. člen
V 24. členu se črtajo drugi stavek prvega odstavka ter drugi, tretji četrti in šesti odstavek. Dosedanji peti odstavek postane drugi odstavek tega člena.
10. člen
V 26. členu se v drugem odstavku vejica nadomesti s piko, ostalo besedilo se črta, kot tudi tretji odstavek tega člena.
11. člen
V 30. členu se besedna zveza »denarno kaznijo« nadomesti z »globo«.
12. člen
Črta se tretji odstavek 33. člena odloka.
13. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-8/2003
Jesenice, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost