Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5192. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Fram (Slivnica) - Ptuj (Draženci), stran 14926.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje, prostor in energijo sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Fram (Slivnica) – Ptuj (Draženci)
I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno razgrnitev:
5. predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Fram (Slivnica) – Ptuj (Draženci) (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt), ki ga je izdelal URBIS d.o.o., Maribor (številka projekta 184-DLN/2004, oktober 2004);
6. povzetka za javnost;
7. poročila o vplivih na okolje za avtocesto na odseku Slivnica – Draženci, ki ga je izdelal OIKOS, svetovanje za razvoj d.o.o., Domžale (številka projekta 224, oktober 2004) ter
8. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve državnega lokacijskega načrta.
II
Gradivo iz prejšnje točke bo od 29. 11. 2004 do 28. 12. 2004 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Občine Hoče Slivnica, Pohorska cesta 15, Hoče,
– v prostorih Občine Rače Fram, Gornji trg 14, Rače,
– v prostorih Občine Starše, Starše 93, Starše,
– v prostorih Občine Hajdina 45, Zgornja Hajdina 45, Hajdina,
– v prostorih Občine Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, Kidričevo,
– v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj ter
– v prostorih Občine Videm, Videm pri Ptuju 42, Videm.
Javne obravnave bodo potekale:
– dne 7. 12. 2004, ob 16. uri v dvorani kulturnega doma Hoče, Pohorska cesta 15, Hoče, za območje občine Hoče – Slivnica,
– dne 7. 12. 2004, ob 18.30 v dvorani gasilskega doma Starše, Starše 76, Starše, za območje Občine Starše,
– dne 8. 12. 2004, ob 16. uri v Beli dvorani gradu Rače, Grajski trg 14, Rače, za območje Občine Rače – Fram,
– dne 8. 12. 2004, ob 18.30 v sejni sobi Občine Hajdina, Zgornja Hajdina 45, Hajdina, za območje Občine Hajdina,
– dne 9. 12. 2004, ob 16.30 v osnovni šoli Boris Kidrič, Kajuhova 10, Kidričevo, za območje Občine Kidričevo,
– dne 9. 12. 2004, ob 18.30 v domu krajanov Turnišče, Selska 2, Ptuj, za območje Občine Videm in Mestne občine Ptuj.
III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov info.upr@gov.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »AC Fram (Slivnica) – Ptuj (Draženci)«) do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave državnega lokacijskega načrta.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani ministrstva za okolje, prostor in energijo (www.gov.si/upp) ter na krajevno običajen način v časopisu Večer, Štajerski tednik in na oglasnih deskah v občinah Hoče – Slivnica, Rače – Fram, Starše, Hajdina, Kidričevo, Videm in Mestne občine Ptuj.
Št. 352-21-4/00
Ljubljana, dne 11. novembra 2004.
EVA 2004-2511-0325
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost