Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5244. Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike
5245. Uredba o koncesiji za odvzem termalne vode iz vodnega vira Ce-2/95 za potrebe kopališč in ogrevanje prostorov, namenjenih turistični dejavnosti
5246. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač
5247. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač
5248. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira ŽV-1/02 za proizvodnjo pijač
5249. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Romih 2/90 za proizvodnjo pijač
5250. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač
5251. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem za proizvodnjo pijač
5252. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanje voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save
5286. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

MINISTRSTVA

5253. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev
5254. Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ter o načinu in rokih predložitve obrazca davčnemu organu
5255. Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in o načinu predložitve obrazca davčnemu organu
5256. Pravilnik o obrazcu za obvestilo v primeru, ko ni davčnega odtegljaja, in o načinu predložitve obrazca davčnemu organu
5257. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu in rokih obračuna in plačila aktivnih in pasivnih obresti kratkoročnih instrumentov sistema enotnega zakladniškega računa
5258. Pravilnik o posebnem delu izpita za inšpektorja za okolje in naravo, gradbenega inšpektorja, rudarskega inšpektorja, energetskega inšpektorja, geodetskega inšpektorja in stanovanjskega inšpektorja
5259. Pravilnik o spremembah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
5285. Pravilnik o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu

OBČINE

Ajdovščina

5260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina

Celje

5261. Odlok o priznanjih Mestne občine Celje
5262. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Desetka Celje, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode
5263. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2005
5264. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Ostrožno

Cerknica

5265. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča - Cerknica
5266. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica

Dobrepolje

5267. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje

Luče

5268. Odlok o območju predkupne pravice Občine Luče

Postojna

5269. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2004

Sveti Jurij ob Ščavnici

5270. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2004

Šempeter-Vrtojba

5271. Pravilnik o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih

Škofja Loka

5272. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5273. Spremembe programa priprave sprememb in dopolnitev programskih zasnov ter priprave občinskih lokacijskih načrtov Kapucinsko predmestje

Šmartno pri Litiji

5274. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Litije in Šmartna
5275. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta Šmartno sever-Jeze

Zreče

5276. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Zreče
5277. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče
5278. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče

Žalec

5279. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2004
5280. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah
5281. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1663/3 k.o. Studence
5282. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec
5283. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec
5284. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma

POPRAVKI

1. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec
2. Popravek popravka odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
AAA Zlata odličnost