Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004, Kazalo


MINISTRSTVA

5287. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5288. Pravilnik o sodelovanju državnih organov z državnim pravobranilstvom Republike Slovenije glede postopkov pred Sodiščem Evropskih skupnosti, Sodiščem prve stopnje in Evropsko komisijo
5289. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve
5290. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot
5291. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehničnih pogojih za njihovo uporabo
5330. Pravilnik o obrazcu napotnice
5331. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kakovosti kefirja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5292. Sklep o vrsti in obsegu dodatnih likvidnih sredstev investicijskega sklada
5293. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja
5294. Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kršitvah oziroma nepravilnostih pri poslovanju družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada
5295. Sklep o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu opravljanja posameznih skrbniških storitev na drugo osebo
5296. Sklep o podrobnejših kriterijih za oceno, kdaj se posamezna pravna ali fizična oseba lahko šteje za dobro poučenega vlagatelja
5297. Sklep o podrobnejših kriterijih za oceno ustreznosti finančnega položaja, organizacijske strukture oziroma strukture vodenja in poslovanja družbe za upravljanje, ki želi v državi članici ustanoviti podružnico
5298. Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje in investicijskimi skladi
5299. Sklep o podrobnejših pravilih za izračun kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje, rokih, načinu in podrobnejši vsebini poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kapitalski ustreznosti ter podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje
5300. Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada
5301. Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
5302. Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada
5303. Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe
5304. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzajemnega sklada
5332. Poročilo o gibanju plač za september 2004

OBČINE

Bistrica ob Sotli

5305. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2003

Bled

5306. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled

Cerknica

5307. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti

Črenšovci

5308. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2004

Horjul

5309. Odlok o predkupni pravici na območju Občine Horjul
5310. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005

Kamnik

5311. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta območja S6-Graditelj

Koper

5312. Sklep o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta "Večnamenska dvorana v Kopru"

Kranj

5313. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Kranj na nepremičninah

Litija

5314. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000 za območje Občine Litija, dopolnitev 2004

Markovci

5315. Odlok o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2004

Mežica

5316. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica
5317. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse
5318. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
5319. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
5320. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Semič

5321. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2004
5322. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o občinskem lokacijskem načrtu za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Brezovica

Sežana

5323. Sklep o povečanju cene zemeljskega plina

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

5324. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2004

Trnovska vas

5325. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2004
5326. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trnovska vas
5327. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Trnovska vas za leto 2005
5328. Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila "Trnovski zvon"

Zavrč

5329. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2004

POPRAVKI

1. Popravek Sklepa o soglasju za odprtje Konzulata Republike Turčije v Republiki Sloveniji s sedežem v Kopru, na čelu s častnim konzulom
2. Popravek Pravilnika o pogojih za proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora na kmetiji za neposredno prodajo končnemu potrošniku
3. Popravek Tarifne priloge h Kolektivni prilogi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti
4. Popravek Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2004
5. Popravek Odloka o komunalnih taksah Občine Postojna
6. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji
7. Popravek Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005
8. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2004
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti