Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5315. Odlok o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2004, stran 15243.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na četrti izredni seji dne 18. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Markovci
za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Markovci za leto 2004 (Uradni list RS, št. 12/03 in 133/03) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v tisoč tolarjih
--------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                Proračunsko
                              leto 2004
--------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            575.617
   TEKOČI PRIKODKI (70+71)                509.827
70  DAVČNI PRIHODKI                    218.792
   700 Davki na dohodek in dobiček            140.136
   703 Davki na premoženje                 56.024
   704 Domači davki na blago in storitve          22.632
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                   291.035
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premož.     214.295
   711 Takse in pristojbine                 2.000
   712 Denarne kazni                     143
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          57
   714 Drugi nedavčni prihodki               74.540
72  KAPITALSKI PRIHODKI                   48.026
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          26
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nemat. premož.                  48.000
73  PREJETE DONACIJE
74  TRANSFERNI PRIHODKI                   17.764
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    17.764
      institucij
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             1.086.758
40  TEKOČI ODHODKI                     153.087
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih          25.309
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     11.699
   402 Izdatki za blago in storitve            108.326
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                       7.753
 
41  TEKOČI TRANSFERI                    192.300
   410 Subvencije                      5.680
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      15.321
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in društvom                     59.374
   413 Drugi tekoči domači transferi           111.925
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                 687.174
   420 Nakup in gradnja OS                687.174
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                 54.197
   430 Investicijski transferi               54.197
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK                  470.141
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračunsko
                              leto 2004
--------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                   41.000
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.
   DELEŽEV                        121.822
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                   121.822
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV            -80.822
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračunsko
                              leto 2004
--------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE                         –
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA                       –
--------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/01-3
Markovci, dne 18. novembra 2004.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.